Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Социология

Визначення категорії «якість життя» та «рівень життя» населення  Просмотрен 156

ВСТУП

Актуальність теми. Стратегічний курс України на побудову високорозвиненої, демократичної і правової держави, яка прагне інтегруватися у світовий та європейський економічний простір, передбачає пріоритетність досягнення соціальних цілей, орієнтацію на людські цінності, що визначають отримання нової якості життя громадян країни, запровадження різних соціальних, економічних, демократичних європейських стандартів життєдіяльності людини. На сучасному етапі для України важливою є адаптація державної політики економічного і соціального розвитку, враховуючи регіональну специфіку середовища та системи забезпечення життєдіяльності населення.

Економічний розвиток будь-якої країни світу, включаючи Україну, визначається досягнутим рівнем і якістю життя населення. Сьогодні, проблема рівня та якості життя населення сприймається як ключова соціальна проблема, тому що вона «зачіпає» всі сторони життя і насправді набуває глобального характеру.

Впродовж останніх десятиліть аналіз праць науковців засвідчує, що нині пріоритетним напрямом у дослідженні ефективності соціально-економічного розвитку держави є підхід, який ґрунтується на концепції рівня та якості життя населення. У свою чергу доводиться констатувати, що управління соціально-економічним розвитком як України в цілому, так і регіонів потребує значних змін в багатьох сферах суспільства. Зміни необхідно провести в системі державного регулювання соціально-економічної сфери. В Україні поглиблюється соціальне розшарування, яке призводить до розбалансування можливостей задоволення основних соціальних потреб населення. Тому зміни розвитку сучасного українського суспільства вимагають позитивних зрушень у розвитку національної економіки та пошуку ефективних методів підвищення рівня та якості життя населення. Різні аспекти рівня та якості життя населення досліджувалися вітчизняними і закордонними вченими Д. Ю. Мамотенко, Г.

Т. Завіновська, О. О. Шутаєва, В. Г. Никифоренко, М.Мілік’ян, В. Н. Бобков, Гриньова В.М., Новікова М.М., Столяров В. Ф., Шинкарюк О. В. та інші.

Метою курсової роботи є узагальнення наукових підходів до визначення категорії «якість життя» та «рівень життя» населення; виявлення ключових компонентів до визначення комплексної оцінки рівня та якості життя населення в регіонах і в країні в цілому; дослідження та висвітлення проблемних питань оцінювання рівня та якості життя населення України та її регіонів; дослідження місця України в світовому господарстві за допомогою індексів конкурентоспроможності та визначення положення України на економічній карті світу; визначення динаміки економічного стану країни та її регіонів; надання пропозицій з удосконалення та підвищення ефективності органів влади різного рівня з метою досягнення збалансованого сталого соціально-економічного розвитку країни та регіону.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

1) розкрити поняття «рівень життя населення» та «якість життя населення»;

2) визначити показники та критерії що впливають на рівень та якість населення;

3) дослідити діяльність органів влади, що приймають участь в регулюванні рівня та якості життя населення;

4) відобразити економічний стан країни та її регіонів на підставі статистичних показників;

5) визначити місце України на економічній карті світу;

6) дослідити як інфляція та інші чинники впливають на рівень та якість життя населення;

7) надати пропозиції щодо удосконалення системи захисту населення.

Об’єктом дослідження є процес формування рівня та якості життя населення України. Предметом дослідження–комплексний аналіз рівня та якості життя населення.

При написанні курсової роботи та проведенні дослідження теми застосовувалися наступні методи:

- Метод системного аналізу (збір наукових праць та економічної літератури, аналіз та узагальнення зібраного матеріалу);

- Метод лексичного аналізу (тлумачення термінів).

- Статистичний метод (порівняння економічних показників держави та регіонів);

- Метод індукції (формування теоретичних висновків)

- Економічне спостереження (визначення динаміки економічного стану країни та її місце серед інших країн світу)

- Побудова економічних гіпотез (обґрунтоване надання пропозицій)

 

РОЗДІЛ I

Предыдущая статья:Экспертная карта оценивания вида профессиональной деятельности Следующая статья:ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
page speed (0.2204 sec, direct)