Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Религия

И далее на каждый стих).  Просмотрен 81

Диа́кон: Благослови́, влады́ко.

Иерей: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

Диа́кон: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Хор: Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

 

Чтец: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Слава: и ныне:

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас;…

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Слава: и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да….

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй. (12 раз). Слава: и ныне:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псало́м 74:

Испове́мыся Тебе́, Бо́же, испове́мыся Тебе́, и призове́м и́мя Твое́; пове́м вся чудеса́ Твоя́. Егда́ прииму́ вре́мя, Аз правоты́ возсужду́. Раста́яся земля́ и вси живу́щии на ней, Аз утверди́х столпы́ ея́. Рех беззако́ннующым, не беззако́ннуйте: и согреша́ющым, не возноси́те ро́га, не воздвиза́йте на высоту́ ро́га ва́шего, и не глаго́лите на Бо́га непра́вду: я́ко ниже́ от исхо́д, ниже́ от за́пад, ниже́ от пусты́х гор. Яко Бог судия́ есть: сего́ смиря́ет, и сего́ возно́сит. Яко ча́ша в руце́ Госпо́дни, вина́ нерастворе́на, испо́лнь растворе́ния, и уклони́ от сея́ в сию́: оба́че дро́ждие Его́ не истощи́ся, испию́т вси гре́шнии земли́. Аз же возра́дуюся в век, воспою́ Бо́гу Иа́ковлю: и вся ро́ги гре́шных сломлю́, и вознесе́тся рог пра́веднаго.

 

Вели́кая ектения́:

Диа́кон: Ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Го́споди, поми́луй

Диа́кон: ОСвы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

Оми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся.

Овели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле, и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополии́те (или: архиепископе, или: преосвященнейшем епископе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

ОБогохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся.

О гра́де сем (о ве́си сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

О благорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся.

О е́же ми́лостивым о́ком призре́ти на Святу́ю Свою́ Це́рковь, и соблюсти́ ю́ невреди́му и непреобори́му от ересе́й и суеве́рий, и ми́ром Свои́м огради́ти, Го́споду помо́лимся.

О е́же утиши́ти раздира́ния ея́ и си́лою Свята́го Ду́ха обрати́ти всех отступи́вших к позна́нию и́стины и сопричести́ ко избра́нному Своему́ ста́ду, Го́споду помо́лимся.

О е́же просвети́ти вся све́том Своего́ богоразу́мия, ве́рных же Свои́х укрепи́ти и непоколеби́мых в правове́рии соблюсти́, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Тебе́, Го́споди.

Иерей: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: Ами́нь.

 

Бог Госпо́дь, глас 4:

Диакон: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, яко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Хор: Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

И далее на каждый стих).

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду, и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей, и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

 

Тропа́рь, глас 4:

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди,/ о Твоих вели́ких благодея́ниих, на нас бы́вших,/ сла́вяще Тя, хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие,/ и ра́бски любо́вию вопие́м Ти:// Благоде́телю, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

 

Предыдущая статья:Псы войны. Глава 21 Следующая статья:Хор: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.
page speed (0.0171 sec, direct)