Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | История

Історія політичної думки в Україні  Просмотрен 372

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

 

 

Затверджено кафедрою

історії України

Протокол № 1

« 31 » серпня 2016 р.

 

Завідувач кафедрою

_____

 

 

Кафедра історії України

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

 

Курсу

«Історія політичної думки в Україні»

 

Нормативної навчальної дисципліни

Підготовки бакалаврів

Галузь знань 0301 . Соціально-політичні науки

Спеціальність 6.030104 Політологія

 

 

Кіровоград – 2016

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

 

Курс: підготовка бакалаврів Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:   Модулів:   Змістових модулів:     Загальна кількість годин: Тижневих годин: 2 Шифр та назва напряму: 0301.Соціально-політичні науки Шифр та назва спеціальності: 6.030104 Політологія Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр     Обов’язкова   Рік підготовки: 2   Семестр: 3   Лекції (теоретична підготовка): 22 год.   Семінарські заняття: 16 год. Самостійна робота: год. Індивідуальна робота: реферат, стаття, презентація Вид контролю: екзамен
  

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів уяви про розвиток української політичної традиції, ідей національного державотворення

Завдання:

- сприяти усвідомленню студентами існування і еволюції різних форм соціально-політичного устрою України;

- вміти розпізнавати і долати негативні тенденції суспільного поступу;

- розвивати політичну компетентність, орієнтацію і здатність студентів до активної участі у творенні держави;

- сприяти утвердженню демократичних, гуманістичних цінностей свободи, гідності та громадянської відповідальності кожного індивіда.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- етапи розвитку української національної та державницької ідеї;

- тенденції суспільно-політичного мислення на різних етапах вітчизняної історії;

- визначних вітчизняних мислителів та їх основні ідеї щодо суспільно-політичного поступу;

- основні концепції та напрями української політичної думки Нового та Новітнього часу, їхній взаємозв’язок із європейськими та світовими;

вміти:

- аналізувати документи і матеріали української політичної думки;

- визначати характерні особливості суспільно-політичної думки кожної епохи;

- здійснювати порівняльний аналіз політологічних концепцій, проводити історичні аналогії, давати власну оцінку подій минулого, формулювати обґрунтовані висновки;

- самостійно працювати з широкою джерельною базою політологічного характеру, зокрема – досліджувати найбільш фундаментальні праці;

- критично аналізувати політичний зміст української думки, віднаходити найбільш актуальні для сьогодення політичні ідеї та концепції

Предыдущая статья:Уход за мебельными тканями. Следующая статья:Тема 2. Політична думка Київської Русі
page speed (0.1902 sec, direct)