Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | История

Історіографія всесвітньої історії  Просмотрен 674

Рецензенти доктор історичних наук,

професор Посохов С.І.

кандидат історичних наук,

доцент Острянко А.М.

Відповідальний редактор кандидат історичних наук,

професор Коваленко О.Б.

ЯЧМЕНІХІН к.М.

Історіографія всесвітньої історії: навчально-методичний посібник для студентів Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського (за вимогами кредитно-модульної системи). – Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2015

Анотація

Предметом учбового курсу “Історіографія всесвітньої історії” є, насамперед, вивчення основних етапів історії історичної науки від найдавніших часів до сьогодення. Відтак у центрі уваги перебувають теоретичні аспекти історичної науки, концептуальні філософсько-методологічні положення, які зумовлювали рівень вивчення конкретно-історичних проблем і окремих етапів розвитку світової історії. Курс побудований згідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах і узгоджений з орієнтовною структурою змісту навчального курсу, рекомендованого Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

Курс “Історіографія всесвітньої історії” вивчається студентами навчально-кваліфікаційних рівнів спеціаліст та магістр (ІХ семестр) та передбачає 34 години лекцій, 20 годин семінарських занять і 60 годин самостійної роботи.

В основу періодизації матеріалу курсу покладена послідовна зміна історичних епох, а також еволюція світоглядних принципів і методології історичного пізнання. Це зумовлює потребу у досить стислій характеристиці соціально-політичних і ідеологічних, загальнокультурних та організаційних умов розвитку історіографії в ту чи іншу добу.

У структурному відношенні програма побудована таким чином, щоб ознайомити студентів передусім з тими течіями, напрямками та школами в історіографії, які відігравали провідну роль у розвитку світової історичної науки в цілому. Їх класифікація здійснена на підставі методологічних критеріїв з деяким запозиченням політичних ознак (ХІХ – ХХ сторіччя), водночас упорядник свідомо уникав вульгарно-соціологічних схем та політизованих визначень, що донедавна побутували у вітчизняній науковій літературі. Значне місце у програмі відведено також локальним або маргінальним явищам в історіографії, без яких загальна картина розвитку світової історичної науки виглядатиме спрощено. У зв’язку із запровадженням у навчальний процес курсу “Історіографія історії України”, у програмі окреслені лише методологічні зв’язки української історіографії з світовою історичною наукою.

Упорядник вважав за необхідне “залюднити” єдиний історичний простір, що у свою чергу потребує хоча б стислої характеристики доробку найвидатніших представників світової історичної науки.

Програма передбачає знайомство з національними історіографіями. Це тим важливіше, що історіографічні течії, напрямки та школи, як правило, мали своєрідні “епіцентри” – на терені конкретних країн чи національних культур. Певний європоцентризм курсу зрештою зумовлений об’єктивними причинами, адже після занепаду цивілізацій Давнього Сходу, принаймні з часів античності, саме європейська історична думка визначала магістральні шляхи розвитку світової історіографії.

Великий обсяг фактичного матеріалу зумовив висвітлення окремих блоків найскладніших тем у лекційному курсі, а інших, найкраще забезпечених джерелами та літературою, вивчення під час самостійної роботи та на семінарських заняттях. Засвоєння даного курсу вимагає напруженої, добре організованої самостійної роботи студентів, а також залучення конкретно-історичних та філософсько-методологічних знань та навичок.

Курс вивчення історіографії всесвітньої історії передбачає 6 змістових модулів. Формою підсумкового контролю якості знань, навичок, вмінь студентів є екзамен.

Предыдущая статья:Задание для самопроверки 7.1 22 страница Следующая статья:Історіографія всесвітньої історії, Словник
page speed (0.0955 sec, direct)