Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Литература

Список використаних джерел  Просмотрен 155

 

1. Алексєєнко О. Сонети. Післямова / О. Алексєєнко // Шекспір В. Твори в шести томах: Том 6. – К.: Дніпро, 1986. – С. 776-783.

2. Аникст А. Поэмы, сонеты и стихотворения Шекспира / А. Аникст // Шекспир У. Полное собрание сочинений в 8 томах. – М : Искусство, 1960. – Т. 8. – С. 559-596.

3. Блэк М. Метафора / М. Блэк // Теория метафоры. Под ред. Н. Д. Арутюновой. – М. : Прогресс, 1990. – С. 153-172.

4. Боковець А.В. Англійська лірика кінця XV – першої половини XVI століття: еволюція і жанрова специфіка: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / А. В. Боковець. – Миколаїв, 2012. – 20 с.

5. Вертій О. "Українська ідея" як феномен літератури. Народні джерела творчості Павла Грабовського / Олексій Вертій // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 15-20.

6. Виженко О.Є. Сонети пана Шекспіра / Підрядковий пер. А.Виженка. Поетичний пер. О. Виженка. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2013. – 317 с.

7. Виноградов В.С. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. С. Виноградов. – М. : Издательство института общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.

8. Габлевич М. Світло Шекспірового храму: Статті. Переклади / М. Габлевич. – Дрогобич : КОЛО, 2016. – 547 с.

9. Гайнічеру О.І. Поезія і мистецтво перекладу / О. І. Гайнічеру. – К. : Дніпро, 1990. – 215 с.

10. Гак В.Г. Сопоставительные исследования и переводческий анализ [Електронний ресурс] / В. Г. Гак // (Тетради переводчика. – М., 1979. – Вып. 16. – С. 11-21. – Режим доступу: http://www.philology.ru/linguistics1/gak-79.htm.

11. Грабовський П.А. Зібрання творів: у 3 т. / П. А. Грабовський. – К. : АН УРСР, 1960. – Т. 3. – 416 с.

12. Грицик Л. Українська компаративістика ХІХ – поч. ХХ ст. : напрями, методика досліджень / Л. Грицик // Літературознавча компаративістика : [навчальний посібник] / [ред. Р. Т. Гром’як, упоряд. Р. Т. Гром’як, І. В. Папуша]. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТДПУ, 2002. – С. 29–33.

13. Дзера О. Інтерпретація біблійних мотивів трагедії Шекспіра “Гамлет” українськими перекладачами // Дзвін. – 2004. – № 4. – С. 149-153.

14. Дроздовський Д. Рецепція В. Шекспіра в українській еміграційній літературі 1940-1960-х р.р.: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Д. Дроздовський. – К., 2013. – 20 с.

15. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890-1941 рр.). [в 2 т.] / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – Том 1: 1890-1917. – 500 с.

16. Жирмунский В. Рифма в сопоставительно-историческом плане / В. Жирмунский // Мастерство перевода. Сборник 9. – М. : Советский писатель, 1973. – С. 445-454.

17. Житник В. Григорій Кочур як редактор поетичного перекладу / В. Житник // Григорій Кочур і український переклад. – К.

; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004 – С. 79-84.

18. Зорівчак Р. Шекспіріана Івана Франка [Електронний ресурс] / Р. Зорівчак. – Режим доступу :: http://kameniar.lnu.edu.ua/?p=2565.

19. История современной зарубежной философии: Компаративистический поход. – Санкт-Петербург : Лань, 1997. – 480 с.

20. Коломієць Л. Необуквалізм як перекладацький метод у постмодерністському дзеркалі / Л. Коломієць // Літературознавчі студії. – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2002. – Вип. 3. – С. 9-16.

21. Коломієць Л.В. Мовно-cтильові виміри творчого методу перекладача: на матеріалі українських перекладів Шекспірових сонетів / Л. В. Коломієць // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Київ : Логос. – 2000. – С. 192-202.

22. Коломієць Л.В. Пишнота і злиденність формалістичної школи перекладу: “Шекспірові сонети” Ігоря Костецького / Л. В. Коломієць // Мова і культура: Наук. щорічний журнал. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – Т. VІІІ. – С. 133-140.

23. Коптілов В. Критерії оцінки перекладу / В. Коптілов // Радянське літературознавство. – 1972. – № 8 – С. 46-65.

24. Коптілов В.В. Першотвір і переклад. Роздуми і спостереження \ В. В. Коптілов. – К. : Дніпро, 1972. – 215 с.

25. Костецький І. Український перекладач Шекспірових сонетів / І. Костецький // Шекспірові сонети / [В перекладі Ігоря Костецького]. – Мюнхен : На горі, 1958. – С. 13-14.

26. Кочур Г. Етапи розвитку (Французька література в українських перекладах) // Григорій Кочур. Література та переклад: дослідження, рецензії, літературні портрети, інтерв'ю. У 2 т. – Київ : Смолоскип, 2008. – Т. 1. – С. 74-84.

27. Кочур Г. На схилі віку й на світанні надій // Григорій Кочур. Література та переклад: дослідження, рецензії, літературні портрети, інтерв'ю. У 2 т. – Київ : Смолоскип, 2008. – Т. 2. – С. 1073-1086.

28. Кочур Г Шекспир на Украине // Григорій Кочур. Література та переклад: дослідження, рецензії, літературні портрети, інтерв'ю. У 2 т. – Київ : Смолоскип, 2008. – Т. 2. – С. 704-729.

29. Кочур Г. Шекспірові сонети: перлини світової лірики українською мовою // Григорій Кочур. Література та переклад: дослідження, рецензії, літературні портрети, інтерв'ю. У 2 т. – Київ : Смолоскип, 2008. – Т. 2. – С. 701-703.

30. Лановик З. Художній переклад як проблема компаративістики / З. Лановик // Літературознавча компаративістика. Навчальний посібник / Ред. Р. Т. Гром’як. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – С. 256-272.

31. Лановик М. Перекладознавчі проблеми компаративістики крізь призму літературознавчих теорій / М. Лановик // Літературознавча компаративістика. Навчальний посібник / Ред. Р. Т. Гром’як. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – С. 272-309.

32. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / [За ред. А. Волкова та ін.]. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.

33. Літературознавча компаративістика. Навч. посібник. / [За ред. Р. Гром'яка]. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – 366 с.

34. Лозинский М.Л. Искусство стихотворного перевода / М. Л. Лозинский // Перевод – средство взаимного сближения народов. – М. :. Прогресс,1987. – С. 55-168.

35. Лукаш М. Український сонетарій Шекспіра / М. Лукаш // Жовтень. – 1967.

– № 1. – С. 149-151.

36. Миронюк Н.П. Сонети В. Шекспіра в перекладах Д. Павличка: лінгвістичний аспект / Н. П. Миронюк // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. – 2010. – № 3. – С. 81-83.

37. Мкртчан Л. О переводах буквальных и подтягивающих / Л. Мкртчан // Мастерство перевода. – М. : Советский писатель, 1973. – № 9. – С. 262-268.

38. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу / М. Москаленко // Всесвіт. – 2006. – № 7-8. – С. 192-207.

39. Науменко Н. Нові тональності співучої Америки: студії перекладів одного вітменівського вірша / Н. Науменко // Питання літературознавства: Науковий збірник. — Чернівці : Рута, 2009. — Вип. 78. — С. 258-267.

40. Новикова М. КИТС – МАРШАК – ПАСТЕРНАК (Заметки об индивидуальном переводческом стиле) / М. Новикова // Мастерство перевода. – М. : Советский писатель,1971. – № 8. – С. 28-54.

41. Новикова М.А. Прекрасен наш союз. Литература – переводчик – жизнь / М. А. Новикова. – К. : Радянський письменник, 1986. – 224 с.

42. Павлычко С.Д. Философская поэзия американского романтизма. Эмерсон. Уитмен. / С. Д. Павлычко. – К. : Наукова думка, 1988. – 227 с.

43. Папуша І. До методології літературознавчої компаративістики / І. Папуша // Літературознавча компаративістика. Навчальний посібник / [Ред. Р. Т. Гром’як]. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – С. 20-28.

44. Пахомова Т.О. Проблеми художнього перекладу в контексті теорії комунікації / Т. О. Пахомова // Вісник Сумського державного університету. Серія : філологічні науки. – Суми : Видавництво СумДУ, 2004. – № 4(63) – С. 117-122.

45. Радчук В. Перекладацький метод Миколи Лукаша / В. Радчук // [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. – 2010. – Вип. 89(1). – С. 103-107.

46. Рогов В. Заметки на полях русского Шекспира / В. Рогов // Мастерство перевода. – М.: Советский писатель, 1973. – № 9. – С. 231-252.

47. Скуратовский В. О переводах Георгия Пилипенко / В. Скуратовский // Шекспір Вільям. Сонети / Переклад Г. П. Пилипенка. – К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. – С. 314-319.

48. Слабошпицький М. Остап Тарнавський. Багатогранність Остапа Тарнавського [Електронний ресурс] / М. Слабошпицький // Михайло Cабошпицький. 25 поетів української діаспори. – Режим доступу : http://ukrlife.org/main/evshan/25poetiv19.html.

49. Соколянський М.Г. Криза в українському шекспірознавстві? [Електронний ресурс] / М. Г. Соколянський // Літакцент. – Режим доступу : http://litakcent.com/2008/01/31/mark-sokoljanskyj-kryza-v-ukrajinskomu-shekspiroznavstvi/

50. Стріха М. Історія й сьогодення українського поетичного перекладу (ХІІ-ХХ століття). Курс лекцій / М. Стріха // Записки перекладацької майстерні. – Львів : Простір-М, 2002. – Т. 2. – С. 6-139.

51. Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням / М. Стріха. – К. : Факт – Наш час, 2006. – 344 с.

52. Стріха М. Улюблені англійські вірші та навколо них / М. Стріха. – К. : Факт, 2003. – 455 с.

53. Тарасенко К. Білінгвальна інтерпретація шекспірівських сонетів у версії Георгія Пилипенка та ін. / К. Тарасенко // Ренесансні студії. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 23-24.

– С. 195-217.

54. Тєлєжкіна О. Переклад сонетів Вільяма Шекспіра: пошук досконалої форми / О. Тєлєжкіна // Лінгвістичні дослідження. Зб. наук праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – 2011. – Вип. 32. – С. 256-261.

55. Торкут Н. Інтерпретація сонетів В. Шекспіра в методологічному просторі міждисциплінарного діалогу / Н. Торкут / Ренесансні студії. – Вип. 11. – Запоріжжя, 2006. – С. 3-19.

56. Торкут Н.М. Гамлетівський концепт у світлі перекладознавчої компаративістики / Н. М. Торкут // Літературна компаративістика. – Вип. ІІ. – Київ : ПЦ “Фоліант”, 2005. – С. 273-285.

57. Торкут Н.М. Світоглядна парадигма постмодернізму і онтологічний статус художнього перекладу (до постановки проблеми) / Н. М. Торкут // Вісник Сумського державного університету. Серія : філологічні науки. – Суми : Видавництво СумДУ, 2004. – № 4(63) – С. 181-188.

58. Уштан І. Перекладацькі здобутки Павла Грабовського / І. Уштан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” : зб. наук. праць. – Вип. Х. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2009. – С. 394-400.

59. Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах / І. Франко. – К. : Наукова думка, 1978. – Т. 12. Поетичні переклади та переспівию – 727 с.

60. Цибулько В.О. Сонети Шекспіра в Україні. Історія і потенціал розвитку / В. О. Цибулько // Вісник СевНТУ. Вип. 102 : Філологія : зб. наук. праць. – Севастополь : Вид. СевНТУ, 2010. – С. 110-114.

61. Черняк Ю.І. Специфіка актуалізації ціннісної семантики «Гамлета» В. Шекспіра в українському шекспірівському дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.05 — порівняльне літературознавство / Ю. І. Черняк. – Київ, 2011. – 20 с.

62. Шекспір В. Вибрані сонети / В. Шекспір / [з англ. переклав І. Редчиць] // Всесвіт. – 2016. – № 3-4. – С. 11-38.

63. Шекспір В. Сонети / В. Шекспір / [пер. Г. Пилипенка]. – Одеса : Сімекс-прінт, 2014. – 324 с.

64. Шекспір В. Сонети / В. Шекспір / [пер. Д. Павличка]. – Львів : Літопис, 1998. – 366 c.

65. Шекспір В. Сонети / В. Шекспір / [пер. Д. Паламарчука ] // В. Шекспір. Твори в шести томах: Том 6. – К.: Дніпро, 1986. – С. 621-692.

66. Шекспір В. Сонети / В. Шекспір / [пер. О. Тарнавського]. – Філадельфія : Мости, 1997. – 321 c.

67. Шекспірові сонети / [В перекладі Ігоря Костецького]. – Мюнхен : На горі, 1958. – 254 с.

68. Шереметьєва В.К. Творчість Філіпа Сідні в соціокультурному контексті англійського Ренесансу»: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / В. К. Шереметьєва. – Миколаїв, 2017. – 20 с.

69. Щербина М.А. Своєрідність пасторальності в поемі «Пастуший календар» Едмунда Спенсера: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / М. А. Щербина. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с.

70. Barber C.L. The Sonnet as an Action / C. L.

Barber // Discussions of Shakespeare’s Sonnets / [Ed. by Barbara Herrnstein]. – Boston : D.C. Heath and Company, 1965. – P. 159- 164.

71. Cruttwell P. Shakespeare’s Sonnets and the 1590’s / P. Cruttwell // Discussions of Shakespeare’s Sonnets / [Ed. by Barbara Herrnstein]. – Boston : D.C. Heath and Company, 1965. – P. 46-55.

72. Eco U. The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts / Umberto Eco. – Bloomington : Indiana University Press,1981. – 273 р.

73. Empson W. Some Types of Ambiguity in Shakespeare’s Sonnets / W. Empson // Discussions of Shakespeare’s Sonnets / [Ed. by Barbara Herrnstein]. – Boston : D.C. Heath and Company, 1965. – P. 125-136.

74. Hotson L. Shakespeare’s Sonnets Dated / L. Hotson // Discussions of Shakespeare’s Sonnets / [Ed. by Barbara Herrnstein]. – Boston : D.C. Heath and Company, 1965. – P. 8-21.

75. Hubler E. Shakespeare and the Unromantic Lady / E. Hubler. // Discussions of Shakespeare’s Sonnets / [Ed. by Barbara Herrnstein]. – Boston : D.C. Heath and Company, 1965. – P. 28-45.

76. Hubler E. The Sens of Shakespeare’s Sonnets / E. Hubler. – New York : Princeton University Press, 1962. – 169 p.

77. Kittredge G.L. Introduction / G. L. Kittredge // Shakespeare W. The Sonnets / [Ed. by G. L. Kittredge]. – Waltham, Massachusetts – Toronto – London : Blaisdell Publishing Company, 1968. – P. IX-XX.

78. Leishman J.B. Themes and Variations in Shakespeare’s Sonnets / J. B. Leishman. – New York : Harper & Row, Publishers, 1966. – 254 p.

79. Mizener A. The Structure of Figurative Language in Shakespeare’s Sonnets / A. Mizener // Discussions of Shakespeare’s Sonnets / [Ed. by Barbara Herrnstein]. – Boston : D.C. Heath and Company, 1965. – P. 137-151.

80. Muir K. Shakespeare's sonnets / Kenneth Muir. – London : George Allen and Unwin Ltd, 1979. – 179 p.

81. Prokopiv O. The Ukrainian Translations of Shakespeare’s Sonnets: A Stylistic Analysis / O. Prokopiv. – Ottawa – Edmonton: University of Ottawa Press, 1976. –.334 p.

82. Ransom J.C. Shakespeare at Sonnets / J. C. Ransom // Discussions of Shakespeare’s Sonnets / [Ed. by Barbara Herrnstein]. – Boston : D.C. Heath and Company, 1965. – P. 87-105.

83. Ridley M.R. Preface / M. R. Ridley // Sonnets by William Shakespeare / [Ed. by M. R. Ridley]. – London : J. M. Dent & Sons LTD, 1934. – P. VII-XVII.

84. Rose M.G. Translation and Literary criticism: Translation as Analysis / M. G. Rose. – Manchester, 1997. – 368 р.

85. Stapleton M.L. “My False Eyes”: The Dark Lady and Self-Knowledge / M. L. Stapleton // Studies in Philology. – 1993. – Vol. 90. – No. 2 (Spring). – P. 213-230.

86. Shakespeare W. The Sonnets / W. Shakespeare / [Ed. by G. L. Kittredge]. – Waltham, Massachusetts – Toronto – London : Blaisdell Publishing Company, 1968. – XX+163 p.

87. William Shakespeare’s Sonnets for the First Globally Reprinted A Quatercentenary Anthology / [Ed. by Manfred Pfister and Jurgen Gursch]. – Dozwil TG Switzerland: Edinion SIGNAThUR. – 2009. – 752 p.

88. Wilson Knight G. Time and Eternity / G. Wilson Knight // Discussions of Shakespeare’s Sonnets / [Ed. by Barbara Herrnstein]. – Boston : D.C. Heath and Company, 1965. – P. 56-72.

89. Winters Y. Poetic Style in Shakespeare’s Sonnets / Y. Winters // Discussions of Shakespeare’s Sonnets / [Ed. by Barbara Herrnstein]. – Boston : D.C. Heath and Company, 1965. – P. 106-115.

 

 

Предыдущая статья:ВИСНОВКИ, Українська сонетна шекспіріана ХХІ століття щедра на творчі пошуки .. Следующая статья:Государственный стандарт союза ССР ГОСТ 16310-80. Соединения сварные из полиэтилена, полипропилена и винипласта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры
page speed (0.0118 sec, direct)