Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Управление и эксплуатация транспортных средств

Транспортно-експедиторська діяльність  Просмотрен 342

Затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів вищих

навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціаліста та магістра
зі спеціальності «Організація перевезень і управління
транспорті (автомобільному)»

Харків

ХНАДУ

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
№1/11-20247 від 29.12.2012 р.

 

Рецензенти: Кравченко О.П., д. т. н., професор

(Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля);

Альошинський Є.С., д. т. н., професор

(Українська державна академія залізничного транспорту);

Бабушкін Г.Ф., д. т. н., професор

(Запорізький національний технічний університет)

 

Авторський колектив: Нагорний Є.В., Ломотько Д.В., Шраменко Н.Ю.,
Наумов В.С., Павленко О.В.

 

Т 65 Нагорний Є.В. Транспортно-експедиторська діяльність / Є.В. Нагорний,
Д.В. Ломотько, Н.Ю. Шраменко та ін.: підручник.

– Х.: ХНАДУ, 2013. – 352 с.

 

Викладено основи організації транспортно-експедиторської діяльності в умовах ринкової економіки. Наведено основні положення транспортно-експедиторської діяльності, розглянуто процес транспортно-експедиторської діяльності в контексті управління логістичними системами та особливості розробки технологічного процесу і організації транспортно-експедиторського обслуговування (ТЕО). Відображені нові тенденції та зміни, пов’язані з розвитком ринкових відносин під час надання транспортно-експедиторських послуг. Розглянуто операції під час організації процесу перевезень. Наведені сучасні методики і нові моделі з економічного обґрунтування рішень щодо організації процесу ТЕД.

Призначено для студентів, аспірантів за напрямом підготовки транспортні технології, наукових співробітників та фахівців в сфері транспортно-експедиторської діяльності.

 

Іл. 44. Табл. 19. Бібліогр. назв 198.

© Нагорний Є.В., Ломотько Д.В.,

Шраменко Н.Ю., Наумов В.С.,

Павленко О.В., 2013 р.

© ХНАДУ, 2013 р.

 

ВСТУП

В умовах глобалізації сучасної економіки підвищення ефективності доставки вантажу входить до перспективних напрямків скорочення витрат промислових організацій, торгівлі та сфер послуг. У зв’язку з цим, в останній час з’явилася тенденція становлення транспортно-експедиторської діяльності як самостійної галузі транспортного комплексу. Одна з головних задач транспортно-експедиторської діяльності в сучасних умовах – пошук найбільш ефективного для замовника варіанта доставки вантажів, використовуючи один або декілька видів транспорту.

Мета даного підручника – допомогти студентам у вивченні професійно-орієнтованої дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» під час отримання вмінь та навичок для самостійного рішення виробничих функцій та нестандартних задач в сфері транспортно-експедиторської діяльності, узагальнення теоретичних, практичних та методичних положень щодо вирішення типових задач в галузі раціональної організації транспортного процесу.

У підручнику транспортно-експедиторська діяльність розглядається з точки зору найбільш ефективної організації процесів доставки вантажу.

Підручник є корисним для студентів під час вивчення відповідного курсу, для самостійної роботи, під час виконання дипломного проектування та під час підготовки до державних іспитів, а також він може бути використаний викладачами і аспірантами для проведення наукових досліджень.

У підручнику представлено процес транспортно-експедиторсь­кої діяльності в контексті управління логістичними системами, а
також в ньому знайшло відображення економічного обґрунтування рішень щодо організації процесу транспортно-експедиторського
обслуговування.

Матеріал методично адаптований та систематизований у п’ятнадцяти розділах, які логічно пов’язані та відповідають певним темам курсу. Після викладу кожної теми для закріплення вивченого матеріалу пропонуються контрольні запитання.

Предыдущая статья:Вальс после премьеры Следующая статья:Особливості розвитку транспортно- експедиторської діяльності в Україні
page speed (0.0602 sec, direct)