Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

Тема 1. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти, суб’єкти та особливості в банківській діяльності.  Просмотрен 557

1. Впровадження та розвиток внутрішнього аудиту в банківських установах України;

2. Місце внутрішнього аудиту в системі корпоративного управління банку;

3. Взаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього аудиту

4. Нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту в банках; Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту у практиці вітчизняних банків. Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторів банківських установ

5. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України. Визначення стандартів внутрішнього аудиту та їх мета

6. Система внутрішнього контролю банку. Сутність, основні елементи та критерії адекватності;

7. Організаційна структура та вимоги до служби внутрішнього аудиту (контролю). Устав як відображення цілей та задач СВА

8. Цілі, завдання та функції служби внутрішнього аудиту (контролю)

9. Положення про службу внутрішнього аудиту банку. Зміст та основні положення.

10. Контроль Національного банку України за роботою служб внутрішнього аудиту Звіт про стан внутрішнього аудиту банку

 

На сучасному етапі розвитку економіки України роль банків як активних учасників підприємницької діяльності постійно зростає. Інтеграція українських банків у міжнародний фінансовий простір потребує адаптації їх управлінських систем до загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів банківської діяльності. Банківська система країни є своєрідним індикатором розвитку економічних процесів і потребує належного рівня захисту від різноманітних ризиків.

Для забезпечення стабільності і безпечності діяльності банків та захисту інтересів вкладників і кредиторів відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" з урахуванням документа Базельського комітету з банківського нагляду "Опорні положення оцінки систем внутрішнього контролю" банки мають забезпечити ефективне функціонування системи внутрішнього контролю.

На уникнення або мінімізацію ризиків спрямована функція внутрішнього аудиту, яка реалізується шляхом незалежної оцінки системи внутрішнього контролю. Головна увага внутрішнього аудиту зосереджена на аналізі інформаційної системи, включаючи систему бухгалтерського обліку і супутніх видів контролю, вивченні фінансової та операційної інформації, дослідженні економічності та ефективності операцій.

Ось чому, визначення сучасних науково-методичних підходів щодо формування системи внутрішньо фірмових стандартів аудиту в банках та функціонування аудиту в Україні з урахуванням міжнародного досвіду, є одним з найактуальніших питань, що постає перед науковцями та практиками. Поточна криза банківської системи, у результаті якої збанкрутіло 30 % банків, продемонструвала недостатню ефективність контролю за діяльністю комерційних банків в Україні як збоку НБУ, так і з боку аудиторських компаній та внутрішніх служб аудиту банків. свідчить той факт, що нормативи ліквідності і достатності капіталу порушують багато банківських установ. Проблема управління ризиками в українських банках не втрачає своєї актуальності. У період кризи багато заходів ризик-менеджменту, що використовуються комерційними банками в повсякденній практиці, виявилися неефективними.

 

1. Аудит у банківських установах є обов’язковим

1) підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності публічних акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету (зміни від 12.02.15)

2) перевірки фінансового стану засновників банків,

підприємств з іноземними інвестиціями, публічних акціонерних

товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній,

інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших

фінансових посередників; (зміни від 12.02.2015)

Відповідно ст. 69 Закону про банки та банківську діяльність: Банк зобов'язаний оприлюднювати аудиторський висновок та перевірені аудиторською фірмою річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність в обсязі, що включає:

1) баланс;

2) звіт про фінансові результати;

3) звіт про рух грошових коштів;

4) звіт про власний капітал;

5) примітки до звітів, перелік яких визначається НБУ

Внутрішній аудит відрізняється від зовнішнього за такими критеріями: об’єктами контролю та широтою діапазону діяльності, метою, завданнями, суб’єктами, замовниками, мірою незалежності, висновками, кваліфікацією аудиторів, організацією роботи, обов’язковістю, правовим регулюванням, публічністю, оплатою праці, оформленням результатів аудиту, відповідальністю перед замовниками.

Банк зобов'язаний не пізніше 30 квітня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову

2. Внутрішній аудит. Банк утворює постійно діючий підрозділ ВА, який є складовою системи внутрішнього контролю. НБУ встановлює вимоги до професійної підготовки працівників підрозділу внутрішнього аудиту.

Підрозділ ВА підпорядковується раді банку та звітує перед нею, діє на підставі положення, затвердженого радою банку. Організація та порядок роботи підрозділу встановлюються централізовано материнським банком для своїх дочірніх компаній. У дочірніх компаніях банку функції внутрішнього аудиту може виконувати підрозділ внутрішнього аудиту материнського банку.

Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює такі функції:

1) перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками, відповідність цих систем видам та обсягам здійснюваних банком операцій, і внутрішнього контролю банку;

2) перевіряє процес оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків банку;

3) здійснює моніторинг дотримання керівниками та працівниками банку вимог законодавства і внутрішніх положень банку, затверджених радою банку;

4) оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій;

5) перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

6) перевіряє фінансово-господарську діяльність банку;

7) перевіряє відповідність кваліфікаційним вимогам та виконання професійних обов'язків працівниками банку;

8) виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами банку і виникнення конфлікту інтересів у банку;

9) перевіряє достовірність та вчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банку;

10) інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду за діяльністю банку.

3. Роль та місце внутрішнього аудиту в корпоративному управлінні.

Корпоративне управління - система організації діяльності та контролю банку, визначає розподіл прав і обов'язків між різними учасниками корпорації, а саме: спостережною радою банку (радою директорів), керівництвом (правлінням) банку, акціонерами та іншими зацікавленими сторонами (для банків - насамперед вкладниками та іншими кредиторами), а також правила та процедури прийняття рішень щодо справ банку. У такий спосіб забезпечується визначення та виконання завдань організації та моніторинг її діяльності.

Основною метою корпоративного управління є забезпечення чесного та прозорого бізнесу, відповідальності та підзвітності всіх залучених до цього сторін;

4. Аудиторський комітет "У публічному акціонерному товаристві та акціонерному товаристві, у статутному капіталі якого більше 50 % акцій (часток, паїв) належить державі, а також акціонерному товаристві, 50 і більше % акцій (часток, паїв) якого знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 %, обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень.

При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів наглядової ради акціонерного товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

внутрішній контроль - заходи (процедури) банку, спрямовані на забезпечення ефективності та результативності здійснення операцій банку, ефективності управління активами і пасивами, ризиками, забезпечення повноти, своєчасності та достовірності ведення бухгалтерського обліку та складання і надання фінансової, статистичної, управлінської, податкової та іншої звітності, запобігання шахрайству, комплаєнс тощо;

комплаєнс - дотримання банком законодавчих актів, ринкових стандартів, а також стандартів та внутрішніх документів банку, у тому числі процедур;

система внутрішнього контролю - сукупність процедур, форм, способів і напрямів контролю, що забезпечує порядок здійснення і досягнення цілей внутрішнього контролю в банку;

інформаційна безпека - багаторівневий комплекс організаційних заходів банку, програмних і технічних засобів, що забезпечують захист інформації від випадкових і навмисних загроз, у результаті реалізації яких можливе порушення сервісів безпеки: доступності, цілісності, конфіденційності та спостережності;

управління ризиками - систематичний процес виявлення, ідентифікації, оцінки, моніторингу та контролю ризиків.

Методи оцінки

Порівняння (співставлення) результатів внутрішнього аудиту і зовнішніх перевірок (НБУ, зовнішній аудит, податкові органи)

Співбесіда з членами Правління і керівниками структурних підрозділів банка

Опитування (анкетування) керівників та учаснків аудиторських перевірок

Критерії оцінки:

Відповідність вимогам рішень Спостережної Ради, Аудиторського Комітету та Правління банку

Відсутність суттєвих розходжень між результатами внутрішнього аудиту та зовнішніх перевірок (НБУ, зовнішній аудит, подаикові органи)

Вагомість установлених недоліків (порушень) та корисність (адекватністиь) рекомендацій аудиту

Тенденція до зменшення виявлених недоліків (порушень) і рекомендацій аудиту з року в рік


Тема 2. Організація системи внутрішнього контролю в банках. Основні положення документу Базельського комітету з банківського нагляду "Опорні положення оцінки систем внутрішнього контролю»

1. Організація системи внутрішнього контролю (СВК) в банках. Основні вимого до СВК відповідно до вимог Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України (Постанова правління НБУ від 29.12.2014 № 867);

2. Основні положення документів Базельського комітету з банківського нагляду "Опорні положення оцінки систем внутрішнього контролю» та « Функція внутрішнього аудиту в банках”. Зміни в частині внутрішнього аудиту з точки зору регулювання управління. . Три лінії захисту в банківських установах

3. Роль внутрішнього аудиту в питаннях дотримання пруденційних норм

4. Позиція Базельського комітету щодо комунікативних каналів функції внутрішнього аудиту

1«Про банки і банківську діяльність», № 2121-IІІ від 7.12.2000(зі змінами) ЗАКОН УКРАЇНИ Про банки і банківську діяльність – Статті 16, 19, 37, 39, 41, 45, 52

2. Постанова правління НБУ № 311 від 20.05.16 Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України

3. Постанова Правління НБУ від 29.12.2014 № 867 Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України

4. Постанова правління НБУ № 358 від 20.07.99 Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України

5. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України (Постанова правління НБУ № 98 від 28.03.2007)1.1. Нормативно-правове забезпечення аудиту банківської діяльності;

1.2. Визначення та класифікація банківських ризиків відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, Базельського комітету з банківського нагляду, Міжнародних стандартів аудиту

Документи Базельського комітету з банківського нагляду

"Опорні положення оцінки систем внутрішнього контролю»

« Функція внутрішнього аудиту в банках”.

Зміни в частині внутрішнього аудиту з точки зору регулювання управління. . Три лінії захисту в банківських установах Загалом, це 25 основних принципів, якими керуються у досягненні цілей ефективного банківського контролю (табл.1.):

Таблиця1 Перелік принципів ефективного банківського нагляду викладених у рішеннях Базельського комітету  
Групування принципів Сутність принципів
Необхідні попередні умови ефективного банківського нагляду Цілі, незалежність, повноваження, прозорість та співробітництво. Ефективна система банківського нагляду повинна мати чітко визначені обов'язки і цілі для кожного органу, задіяного у нагляді за діяльністю банків. Необхідною є відповідна законодавча база для здійснення банківського нагляду, включаючи положення щодо надання дозволу на діяльність банківських установ і здійснення постійного нагляду за ними; повноваження вирішувати питання дотримання законів, а також проблеми безпеки і надійності та правового захисту працівників нагляду.
2-5 Ліцензування банківської діяльності та погодження змін у характері власності та характері участі банку в капіталі інших організацій Орган, що здійснює ліцензування, повинен мати повноваження встановлювати критерії і відхиляти заяви від установ, які не відповідають встановленим стандартам. Процес ліцензування як мінімум має складатися з оцінки структури власності і управління банку та його розширеної групи, включаючи придатність і відповідність директорів і вищого керівництва, оцінки стратегічного і операційного плану банку, внутрішнього контролю і управління ризиками, а також прогнозованого фінансового стану, у тому числі капітальної бази. У разі, якщо пропонованим власником або материнською організацією є іноземний банк, необхідно отримати попередню згоду від органу нагляду країни походження банку.
6-15 Ризики банківської діяльності та пруденційні норми Органи нагляду повинні встановлювати для банків розумні і відповідні мінімальні вимоги щодо достатності капіталу, що відображають ризики, на які наражається банк, і визначати складові капіталу, зважаючи на його здатність покривати збитки. Принаймні для банків, які здійснюють міжнародну діяльність, ці вимоги не повинні бути нижчими, ніж встановлені Базельською угодою про капітал. Органи нагляду повинні пересвідчитися в наявності у банків та банківських груп процедур для всебічного управління ризиками (включаючи відповідний контроль з боку ради банку та вищого керівництва) для визначення, оцінки, моніторингу і контролю або зменшення усіх суттєвих ризиків, а також для оцінки їх загальної достатності капіталу стосовно їх профілю ризиків. Ці процеси повинні бути відповідними розміру і складності установи.
16-20 Методи поточного банківського контролю
Вимоги що висуваються до інформації Органи нагляду повинні мати засоби збирання, розгляду та аналізу статистичної та іншої звітності банків, що подається до органу нагляду, на неконсолідованій і консолідованій основі, а також засоби незалежної перевірки достовірності цієї інформації шляхом проведення виїзних перевірок або залучення зовнішніх експертів
Можливості органів банківського нагляду щодо застосування заходів наглядового реагування (офіційні повноваження)
23-25 Організація нагляду за банками, які займаються міжнародним бізнесом

 

1.3. Мета впровадження СВК в банку

1) ефективність проведення операцій банку, захист від потенційних помилок, порушень, втрат, збитків у діяльності банку;

2) ефективність управління ризиками;

3) адекватність, усебічність, повнота, надійність, доступність, своєчасність подання інформації користувачам для прийняття відповідних рішень, у тому числі подання фінансової, статистичної, управлінської, податкової та іншої звітності;

4) повнота, своєчасність та достовірність відображення в бухгалтерському обліку операцій банку;

5) комплаєнс;

6) ефективність управління персоналом;

7) недопущення використання послуг банку в протиправних цілях, виявлення і запобігання проведенню фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Основні цілі;

— Надійність та повнота інформації

— Відповідність політикам, планам, процедурам, законодавству

— Фізичний захист активів

— Економне та ефективне використання ресурсів

— Досягнення підрозділами банку поставлених цілей та задач

Метою щорічної оцінки ризиків Банку Службою внутрішнього аудиту є розуміння основних ризиків Банку, а також використання цього розуміння з метою формування основи для складання щорічного плану аудиту.

Під час даного процесу ризики визначаються, аналізуються та класифікуються.

Під час проведення щорічної оцінки ризику Служба внутрішнього аудиту співпрацює з керівництвом вищої ланки та підрозділами, які відповідають за управління ризиками Банку.

Інформація, яка використовувалась для оцінки ризиків:

одержувалася в процесі співбесід з керівництвом,

зі стратегічних та бізнес-планів банку та банківських підрозділів,

а також з аудиторських перевірок, проведених впродовж ____ року та з відповідних зовнішніх джерел.

 

Матеріали щодо оцінки ризику аналізуються та затверджуються Аудиторським комітетом та Радою.

 

Предыдущая статья:Фазы гаметогенеза Следующая статья:Роль внутрішнього аудиту у його запобіганні
page speed (0.0132 sec, direct)