Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Изучение языков

Аналіз фахового висловлювання  Просмотрен 271

NB Фаховий текст повинен обов’язково мати заголовок. У кінці мають бути повні вихідні дані (бібліографія) джерела, звідки взято текст.

І. Стильова належність тексту: …

Підстиль: …

Жанр:

ІІ. Типологічна будова висловлювання: … (якщо науковий опис чи наукове міркування, то зазначити його тип – опис статичний чи динамічний; міркування дедуктивне, індуктивне чи індуктивно-дедуктивно-індуктивне).

ІІІ. Заголовок виражає … (тему чи основну думку).

ІV. Характеристика мовних ознак наукового тексту:

Лексичні

1. Наявність термінології (заповнити таблицю прикладами з тексту).

Загальнонаукова термінологія Вузькоспеціальна термінологія
  
 

Схарактеризувати п’ять термінів із тексту за схемою:

- за функцією (загальнонауковий чи вузькоспеціальний);

- за будовою (однокомпонентний, двокомпонентний, трикомпонентний чи багатокомпонентний);

- за походженням (питомий чи запозичений, якщо запозичений, то з якої мови).

2. Характеристика абстрагованості змісту тексту (наявність абстрактних іменників, дієслів абстрактного теперішнього часу). Навести приклади.

3. Однозначність і точність лексики, відсутність багатозначних слів, уживання слів у прямому значенні. Навести приклади.

Морфологічні

1. Морфологічний склад висловлювання. Заповнити таблицю.

Кількісний склад частин мови

Іменник Дієслово Прикметник Прислівник
    
   

На підставі статистичних даних таблиці зробити висновок про частотність уживання різних частин мови в науковому висловлюванні.

2. Наявність віддієслівних іменників. Навести приклади.

3. Наявність похідних сполучників і прийменників. Навести приклади.

Предыдущая статья:Прошлое и настоящее 24 страница Следующая статья:Сэнсэй. Исконный Шамбалы. Анастасия Новых
page speed (0.0609 sec, direct)