Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Культура, Искусство

Курс сучасної української літературної мови   Просмотрен 267

 1. МОДУЛЬ 1. Мова як суспільне явище. Літературна мова. Функціональні стилі сучасн..
 2. МОДУЛЬ 2. Лексика. Лексико-семантичні групи слів Тема 1. Лексикологія. Предм..
 3. МОДУЛЬ 3. Лексика сучасної української мови за походженням, уживанням, стилісти..
 4. МОДУЛЬ 4. Фразеологія Тема 1. Фразеологія. Типи фразеологічних одиниць При в..
 5. МОДУЛЬ 1. Мова як суспільне явище. Літературна мова. Функціональні стилі сучасн..
 6. МОДУЛЬ 2. Лексика. Лексико-семантичні групи слів Тема 1. Лексикологія. Предм..
 7. МОДУЛЬ 3. Лексика сучасної української мови за походженням, уживанням, стилісти..
 8. Модуль 4. Фразеологія Тема 2. Трансформація та переклад фразеологічних одини..
 9. Теми для обговорення на заняттях
 10. Дорога.
 11. Модуль 2. 1. Визначте предмет і завдання лексикології. 2. Охарактеризуйте аспек..
 12. Модуль 3. 1. Розкажіть про генетичні групи слів української мови. 2. Що Ви знає..

В С Т У П

 

 

Курс сучасної української літературної мови тісно пов’язаний із професійною підготовкою в Україні викладача іноземних мов, перекладача, учителя, вихователя та будь-якого спеціаліста-гуманітарія. Серед завдань курсу – актуалізація знань про лексичний склад та систему функціональних стилів сучасної української літературної мови; подання теоретичної основи для стилістично доцільного перекладу з інших мов.

До посібника включено матеріал з лексикології та фразеології, який подається під кутом зору специфіки використання, перекладу та стилістичних можливостей мовних одиниць.

Мета курсу :

– Вдосконалення знань та навичок із сучасної української мови та культури мовлення, набутих у школі;

– засвоєння науково-теоретичних основ лінгвістичних студій;

– набуття навичок стилістичного редагування текстів, у тому числі документів;

– поглиблення навичок з української орфографії та орфоепії.

Завдання курсу:

– подати теоретичну основу для стилістично доцільного перекладу з інших мов;

– виробити навички стилістичної диференціації лексики та фразеології сучасної української мови;

– засвоїти основоположні принципи українського правопису;

– навчити студентів володіти засобами фоностилістики, лексичної стилістики, морфологічної стилістики та стилістичного синтаксису української мови.

– виробити навички редагування ділових текстів.

 

Курс складається із чотирьох змістових модулів.

Перший модуль «Мова як суспільне явище. Літературна мова. Функціональні стилі сучасної української мови».

Другий модуль«Лексика. Лексико-семантичні групи слів».

Третій модуль«Лексика сучасної української мови за походженням, уживанням, стилістичним забарвленням».

Четвертий модуль«Фразеологія».

 

 

 

КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ХГУ «НУА»

 

За шкалою ЕСТS Визначення за національною шкалою За національною шкалою За шкалою ХГУ «НУА»
А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 5, «відмінно» 85–100
В ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 4, «добре» 75–84
С ДОБРЕ – загалом правильна робота з певною кількістю значних помилок 65–74 
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 3, «задовільно» 57–64
E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 50–56 
FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 2, «незадовільно» 25–49
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс 0–24 
   

 

85–100 балівставиться, якщо студент ґрунтовно засвоїв теоретичний матеріал (допускаються окремі незначні неточності у визначеннях, формулюваннях) і вільно застосовує його на практиці при складанні, перекладі та редагуванні текстів офіційно-ділового стилю. При вмінні спілкуватися літературною українською мовою з незначними порушеннями культури мовлення.

65–84 балиставиться при значних неточностях у викладі теоретичного матеріалу, але за наявності загального уявлення про предмет вивчення. При допущенні стилістичних невправностей та значному порушенні правильності, точності, логічності, чистоти мовлення.

50–64 балиставиться, якщо студент частково володіє матеріалом, не завжди може застосувати отримані знання на практиці, при укладанні ділових текстів чи усному спілкуванні. Припускається помилок при укладанні, перекладі, редагуванні текстів.

25–49 балівставиться, якщо студент майже не володіє матеріалом, припускається мовних і стилістичних помилок при укладанні, перекладі, редагуванні текстів. Студенту необхідно попрацювати перед тим, як скласти екзамен повторно.

01–24 балиставиться за відсутності загального уявлення про предмет вивчення. При використанні в мовленні значної кількості русизмів, суржикових елементів; при невмінні укладати, перекладати українською мовою текстів офіційно-ділового стилю.

 

До складання екзамену допускається студент, який отримав за систематичну роботу, активність і за результатами поточного й модульного контролю 40 балів і більше.

 

Під час контролю систематичності та активної роботи студента оцінюються:

ü робота на практичних заняттях – 1 бал (за умови активної роботи під час заняття – 2 бали);

ü самостійна робота:

o виконання домашніх завдань – до 2 балів за кожну тему;

o виконання домашніх завдань із дослідницькими й творчими елементами – до 6 балів;

o написання й представлення наукових робіт – до 15 балів.

ü активна участь у заходах Тижня української культури НУА –
до 10 балів;

ü участь в олімпіадах, конкурсах з української мови – до 15 балів;

ü модульні контрольні роботи – до 10 балів за кожну.

 

Оцінка за складання екзамену не може перевищувати 20 балів, такою самою є максимальна оцінка за складання заліку.

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

 

№       Зміст модулів Кількість годин 
Усього Практичні Самост. робота Індивід. робота
  МОДУЛЬ 1 Мова як суспільне явище. Літературна мова. Функціональні стилі сучасної української мови  
1.1 Вступ. Мова як суспільне явище. Сучасна українська літературна мова  
1.2 Українська мова в колі інших мов світу  
1.3 Поняття літературної мови  
1.4 Стилі та форми мовлення  
Модульна контрольна робота № 1   
МОДУЛЬ 2 Лексика. Лексико-семантичні групи слів   
2.1 ЛЕКСИКОЛОГІЯ. Предмет лексикології. Лексичне значення слова  
2.2 Багатозначність слів у сучасній українській мові  
2.3 Омоніми  
2.4 Пароніми  
2.5 Явище синонімії в сучасній українській мові  
2.6 Антоніми  
Модульна контрольна робота № 2   
З А Л І К   
   

 

 

 

МОДУЛЬ 3 Лексика сучасної української мови за походженням, уживанням, стилістичним забарвленням 
3.1 Склад лексики СУМ за походженням
3.2 Стилістична диференціація лексики сучасної української мови
3.3 Лексика української мови з точки зору вживання
3.4 Активна і пасивна лексика сучасної української мови
3.5 Лексикографія
Модульна контрольна робота № 3 
МОДУЛЬ 4 Фразеологія 
4.1 Фразеологія. Типи фразеологічних одиниць
4.2   Трансформація та переклад фразеологічних одиниць
4.3 Джерела української фразеології
4.4 Стилістичне використання фразеологізмів
Модульна контрольна робота № 4 
Р А З О М   
 
Предыдущая статья:Послесловие: что случилось потом?. 1. The citation here is, for obvious reasons, ‘personal communicat.. Следующая статья:МОДУЛЬ 1. Мова як суспільне явище. Літературна мова. Функціональні стилі сучасн..
page speed (0.0125 sec, direct)