Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

Допоміжна  Просмотрен 99

7. Економіка туризму : навч. посібник / О. С. Камушков [та ін.] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : АкцентПП, 2012. – 192 с.

8. Кіптенко В. К. Менеджмент туризму : підручник / В. К. Кіптенко. – Київ: Знання, 2010. – 502с.

9. Король О. Д. Менеджмент туризму: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Д. Король, М.П. Крачило; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці: Рута, 2008. - 240c.

10. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) : навч. посібник / О. О. Любіцева. - Київ: Альтерпрес, 2006. - 436 с.

11. Любіцева О. О. Туризмознавство: вступ до фаху : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Любіцева, В. К. Бабарицька ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2008. - 335 с.

12. Поклонський Ф. Ю. Теоретичні та практичні аспекти управління розвитком малого підприємства сфери туризму : монографія / Ф. Ю. Поклонський, К. А. Панасюк ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. - 207 с.

13. Свірідова Н. Д. Управління регіональним розвитком туризму: підручник / Свірідова Н. Д. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2010. - 214 с.

14.

Корпоративне управління в туризмі: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Сазонець, В. О. Ткач, В. М. Зайцева, О. С. Камушков ; Запоріз. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: [б. в.], 2011. – 222 с.

15. Поклонський Ф. Ю. Теоретичні та практичні аспекти управління розвитком малого підприємства сфери туризму: монографія / Ф. Ю. Поклонський, К. А. Панасюк ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 207 с.

16. Швец Ю. Ю. Формирование региональной системы управления инновационным развитием сферы туризма : монография / Ю. Ю. Швец. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – 338 с.

17. Школа І. М. Менеджмент туризму : підручник для студ. вищ. навч. закл. / І. М. Школа; О. П. Корольчук. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2011. – 463 с.

Предыдущая статья:Інформаційні ресурси Следующая статья:СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
page speed (0.0204 sec, direct)