Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Политика

Політологія: Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей та форм навчання  Просмотрен 491

Методичні вказівки для студентів усіх напрямів та форм навчання

КИЇВ 2013

 

Укладачі: Є.В.Перегуда, докт. наук, доцент

В.Л.Згурська, канд. політ. наук, доцент

Н.І. Рижко, канд. філос. наук, доцент

С.В. Стеценко, канд. іст. наук, доцент

В.Л.Семко, канд. політ. наук, доцент

М.П. Красковська, канд. філос. наук, доцент

 

 

Рецензенти: В.М.Лич, д-р екон. наук, професор.

В.А.Рижко, д-р філос. наук, професор

 

Відповідальний за випуск Є.В.Перегуда, докт. політ. наук, доцент

Затверджено на засіданні кафедри політичних наук, протокол №1 від 30 серпня 2013 року.

Видається в авторській редакції.

 

Політологія: Методичні вказівки для студентів усіх спеціальностей та форм навчання /Укладачі: Є.В.Перегуда, В.Л.Згурська, Н.І. Рижко, – Вид. III-те, доп. - К.: КНУБА, 2013. – 37с.

 

Містить плани семінарських занять, тематику індивідуальних завдань та контрольних робіт, питання модульного та підсумкового контролю, список рекомендованої літератури.

Для студентів усіх напрямів та форм навчання.

 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ

Відмінною особливістю сучасного етапу розвитку українського суспільства є масова участь широких верств населення у політичному житті. Політика активно впливає на розвиток економічних, соціальних, етнонаціональних відносин, культури, освіти, науки. Всі так чи інакше висловлюють судження про політику, схвалюють, критикують, засуджують. Але частіше за все це робиться на емоційному рівні, без науково виважених знань про політичні процеси та явища. Такі знання містить теоретична та практична політологія, яка визнається загальною інтеграційною наукою про політику.

Викладання та вивчення курсу „Політологія” здійснюється у формі лекцій , семінарських занять, самостійної роботи студентів над першоджерелами та навчально-методичною літературою, написання індивідуальних завдань (курсових робіт), виконання індивідуальних робіт, модульного контролю, складання іспиту.

Лекція як провідна організаційна форма навчального процесу вводить в предметне поле політології, знайомить з найбільш важливими проблемами сучасної політичної науки ( світової та вітчизняної), забезпечує системність знань. Наявність конспекту лекцій допоможе студентам здобути цілісні знання з опорою на новітні досягнення світової та вітчизняної соціогуманітарної науки. Викладач постійно оновлює, доопрацьовує, систематизує лекційний матеріал, подає його в навчально-орієнтованій інтерпретації.

Семінарське ( практичне ) заняття – колективна форма аудиторних занять, активний метод перевірки знань якому передує лекція і самостійне опрацювання студентами першоджерел, посібників, підручників, поточних публікацій в друкованих та електронних ЗМІ, власного конспекту лекцій.

Під час семінарів студенти виступають з підготовленими доповідями, беруть участь в обговоренні інших доповідей (дискусії), формулюють запитання, виступають з рецензіями, висловлюють власні оцінки, погляди, демонструють вміння та навички політологічного аналізу новітніх політичних процесів та явищ.

Плани семінарських занять для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей охоплюють 10 тем з курсу ”Політологія” і розраховані на 20 годин. Кожна тема містить окремі питання, висвітлення яких розкриває політологічну проблему в цілому. Плани семінарів не дублюють лекційного курсу, а розширюють, конкретизують і доповнюють його.

Для підготовки кожної теми семінарів студентам пропонується список рекомендованої літератури, опрацювання якої дозволить ґрунтовно опанувати відповідну проблематику. Рекомендованою літературою можна скористатися в читальному залі бібліотеки КНУБА, а також в навчально-методичному кабінеті кафедри політичних наук (ауд. 432). Крім того, бібліотека та навчально–методичний кабінет володіють розгалудженими фондами періодичних видань, ознайомлення з якими допоможе студентам актуалізувати отримані політологічні знання, зокрема вникнути в український політичний вимір.

Під час роботи на семінарі студенти повинні продемонструвати свої знання вільно оперуючи засвоєним понятійно-категоріальним апаратом з політології.

Високу оцінку студент отримує тоді, коли системно логічно висвітлює навчальну проблему своїми словами, користуючись власним конспектом та відповідними записами.

Перші доповіді з питань семінару варто розраховувати на 10 -15 хв., як правило, з трибуни перед аудиторією. Подальше обговорення доповіді включає такі форми участі в семінарі : доповнення, запитання, зауваження, побажання, розгорнута оцінка. Регламент участі в обговоренні доповіді – до 5 хв.

Вимоги до оформлення індивідуальних завдань

Студентам необхідно самостійно виконати індивідуальне завдання у вигляді рефератів, тематика яких розроблена відповідно до програми курсу політології. Зміст реферату має засвідчити знання літератури, що відповідає темі, а також уміння викладу змісту проблеми.

1) Обсяг реферату до 18 машинописних аркушів;

2) План реферату повинен містити –вступ, основну й заключну частини та список літератури;

3) Список літератури може складатися за варіантами : алфавітним, тематичним або за порядком згадування літератури в тексті.

Кожен реферат рецензується і попередньо оцінюється викладачем за загальноприйнятою шкалою оцінок. Після чого студент має викласти усно основні думки щодо поставлених питань в рефераті.

Модульний контроль проводиться після завершення семінарських занять і здійснюється за навчальними матеріалом, що розглядався в курсі „Політологія „.

Формою модульного контролю є письмові контрольні роботи ( див.: запитання до модульного контролю – С.28.) та усне опитування студентів.( Див. : Практикум).

Тривалість модульного контролю – 2 год.

До модульного контролю допускаються студенти незалежно від результатів поточного контролю. Студентам які не з’явилися на модульний контроль, виставляється нуль балів. При наявності поважної причини неявки, деканат призначає додатковий час для проведення модульного контролю.

Вимоги до модульної контрольної роботи:

Письмова робота повинна бути виконана самостійно, охайно, розбірливо, грамотно. Використання допоміжних матеріалів не допускається. У роботі студенти повинні:

- чітко сформулювати зміст того чи іншого питання;

- вільно орієнтуватися в основних політичних школах, концепціях, напрямках;

- продемонструвати знання та уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин та процесів, знати права людини та громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у житті держави та суспільства;

- відповіді на запитання повинні засвідчити вміння студентів визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політологічного знання, а також власне бачення і вплив на політичну соціалізацію.

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни „Політологія” проводиться у формі усного іспиту за навчальним матеріалом курсу (див.: запитання до підсумкового контролю – С.34.)

Студент отримує допуск до іспиту за умови виконання ним усіх видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни „Політологія”.

Предыдущая статья:Дефицит государственного бюджета может финансироваться за счет ... Следующая статья:МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
page speed (0.1035 sec, direct)