Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Культура, Искусство

За підручником М.Вашуленка, С.Дубовик, О.Мельничайко  Просмотрен 721

Українська мова 4 клас

за І семестр – 64 години (4 год на тиждень)

 

№п\п № в т. Тема уроку Тип ур. Опр.матер. Обладнання Дата Примітки  
Мова і мовлення         
1. Вступ. Державний Гімн України. Мова — безсмертний скарб народу. Неперервне поповнення словникового складу мови. Старі й нові слова в мові. § 1, впр. 1-7 Державні символи України 01.09   
2. Усне і писемне мовлення. Культура мовлення. § 1, впр.8 -11 Державні символи України 02.09   
3. Культура спілкування. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Мова і мовлення». § 1, впр. 12-17 Державні символи України 05.09   
Текст         
4. Закріплення поняття про будову тексту. Тема і мета висло­влювання. Заголовок. § 2, впр. 18-20 Таблиця «Текст» 07.09   
5. Слова, найважливіші для висловлення думки в реченні, тексті. Засоби зв'язку речень у тексті. § 3, впр. 21-24.§4, впр. 25-28 Таблиця «Текст» 08.09   
6. Поділ тексту на частини. Складання плану. Спостереження за роллю абзаців у тексті.   § 5, впр. 29-32. Таблиця «Текст» 09.09   
7. Побудова власного висловлювання (ессе)   Таблиця «Текст» 12.09   
8. Урок розвитку зв'язного мовлення. Замітка до газети. Колективне написання замітки на основі вражень від екскурсії. § 8, впр. 46-49. Таблиця «Текст» 14.09   
9. Особливості змісту та побудови тексту-міркування. Скла­дання тексту-міркування за поданим твердженням, дока­зом (доведенням) і висновком. § 6, впр. 33-36 Таблиця «Текст» 15.09  
10. Особливості текстів-описів. Мета цих текстів. Складання тексту-опису людини. § 6, впр. 37-41 Таблиця «Текст» 16.09  
11. Порівняння художнього і наукового текстів. Складання тексту-міркування на тему «Чи можуть тварини спілкува­тися?» 7, впр. 42-45   19.09  
12. Контрольна робота: письмовий переказ.     Таблиця «Текст» 21.09  
Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Повторення вивченого матеріалу. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Текст»   Демонстраційний матеріал. 22.09 Тема
Речення        
Узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання та інтонацією.   § 9, впр. 50-53. Демонстраційний матеріал. 23.09  
Основа речення. Зв'язок слів у реченні.   § 10, впр. 54-57. Демонстраційний матеріал. 26.09  
Встановлення зв'язку слів у реченні. Складання речень за поданими схемами.   § 10, впр. 58-62. Демонстраційний матеріал. 28.09  
Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання тексту-опису за змістом малюнка.   Таблиця «Речення» 29.09  
Однорідні члени речення. Головні і другорядні члени речення. Кома при однорідних членах речення. §11, впр. 63-65. Таблиця «Речення» 30.09  
Поєднання однорідних членів речення за допомогою, інтонації та спо­лучників. Інтонація перелічування та протиставлення. Складання речень з однорідними членами. Граматичні питання до однорідних членів речення. Узагаль­нення знань і вмінь учнів із розділу «Речення» §11, впр. 66-69. §12, впр. 70- 73. Таблиця «Речення» 03.10  
Контрольна робота з мовної теми «Мова і мовлення. Текст. Речення»   Таблиця «Речення» 05.10  
Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Повторення й узагальнення вивченогоматеріалу.     06.10 Тема
Слово. Значення слова. Частини мови        
Слово. Лексичне значення слова. § 13, впр. 74-78 Картки 07.10  
Будова слова. Розбір за будовою іменників і прикметників. Розрізнення слів спільнокореневих слів і форм одного слова. §13.Впр.79-83 Додатковий матеріал 10.10  
Спостереження за словами, що належать до різних частин мови, та службовими словами. §13, впр. 84-86 Додатковий матеріал 12.10  
Іменник        
Урок розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінця.   Додатковий матеріал 13.10  
Повторення вивченого про іменник. Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням) § 14, впр. 87-91 Таблиця «Іменник» 17.10  
Іменники-синоніми, іменники-антоніми. Однозначні та ба­гатозначні іменники. Пряме і переносне значення іменни­ків. § 14, впр. 92-96 Таблиця «Іменник» 19.10  
Рід і число іменників. § 14, впр. 97-99 Демонстраційний матеріал. 20.10  
Відмінювання іменників. Початкова форма іменників. § 15, впр. 100-106 Демонстраційний матеріал. 21.10  
Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінчення­ми. Редагування тексту § 16, впр. 107-110 Демонстраційний матеріал. 31.10  
Чергування кінцевих приголосних основи в іменниках різ­ного роду в давальному і місцевому відмінках однини §17, впр. 111-115 Картка 02.11  
Чергування голосних у коренях іменників жіночого та чо­ловічого роду в однині § 18, впр. 116-120 Картка 03.11  
Урок розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)   Додатковий матеріал 04.11  
Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини. § 19, впр. 121-124 Демонстраційний матеріал. 07.11  
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Складання словосполучень. § 20, впр. 125-128 Демонстраційний матеріал. 09.11  
Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку однини. § 21, впр. 129-133. Демонстраційний матеріал. 10.11  
Форми іменників жіночого роду з основою на приголосний в орудному відмінку.   Демонстраційний матеріал. 11.11  
Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р в орудному відмінку однини. Складання речень про професії § 22, впр. 134-136 Картка 14.11  
Правопис закінчень іменників чоловічого роду в даваль­ному і місцевому відмінках однини. §23, впр. 137-140. Демонстраційний матеріал. 16.11  
Правопис закінчень іменників у множині. Таблиця відмі­нювання іменників у множині. Складання усної розповіді про тварин у зоопарку § 24, впр. 141-146. Додатковий матеріал 17.11  
Уживання іменників із прийменниками в різних відмінках. Узагальнення і систематизація знань і вмінь учнів із розді­лу «Іменник» §25, впр. 147-150 Додатковий матеріал 18.11  
Урок розвитку зв'язного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису.       21.11  
Контрольна робота: диктант.       23.11  
Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Повторення й узагальнення вивченогоматеріалу   Додатковий матеріал 24.11 Тема
Прикметник        
Повторення вивченого про при­кметник як частину мови. Роль прикметників у мовленні Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми та багато­значні прикметники. Пряме і переносне значення прикме­тників § 26, впр. 151-159 Додатковий матеріал 25.11  
Спостереження за вживанням прикметників у текстах різних стилів (художньому і науковому) § 26, впр. 160-162 Картки 28.11  
Вправи на доцільне використання прикметників у мовленні. Спостереження за виражальними можливостями прикметників-антонімів у народних прислів'ях §26, впр. 163-167 Картки 30.11  
Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання усної розповіді про прикметник за поданим планом. §26, впр. 168-170 Додатковий матеріал 01.12  
Порівняння прикметників та іменників. Зв'язок прикмет­ників з іменниками в реченні. Визначення роду і числа прикметників за іменниками   §26, впр. 171-173   Додатковий матеріал 02.12  
Відмінювання прикметників. Правопис відмінкових закінчень прикметників в однині   § 27, впр. 174-178   05.12  
Визначення відмінків прикметників у реченні. Контрольна робота: діалог. § 27, впр. 179-181 Картки 07.12  
Вправи на визначення відмінка прикметників (у реченнях) за закінченням та відмінком іменника. Навчальне аудіювання. Контрольнаробота: діалог. §27, впр. 182-186. Картки 08.12  
Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ~, -зьк-, -цьк- § 28, впр. 187-191 Картки 09.12  
Уживання знака м'якшення (ь) перед закінченням прикме­тників. § 29, впр. 192-195 Презентація 12.12  
Урок розвитку зв'язного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом.   Презентація 14.12  
Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів. § 29, впр. 196-205 Презентація 15.12  
Відмінювання прикметників у множині. § 31, впр. 206-219 Картки 16.12  
Вживання різних відмінкових форм прикметників у множині. § 31, впр. 210-212 Додатковий матеріал 19.12  
Спостереження за функцією прикметників у художніх текстах, народних прислів’ях, прикметах, загадках. § 31, впр. 213-215 Додатковий матеріал 21.12  
Контрольна робота: списування.     22.12  
Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Повторення й узагальнення вивченогоматеріалу.   Додатковий матеріал 23.12 Тема
         

 

Предыдущая статья:Пытанні да заліку па абавязковым модулі Следующая статья:Простейшие укрытия на территории Центрально-Городского района
page speed (0.0158 sec, direct)