Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Экономика

Словник економічних термінів і понять  Просмотрен 321

Кафедра економічної теорії

І суспільних наук

Словник економічних термінів і понять

(для самостійної роботи студентів денної

та заочної форм навчання всіх спеціальностей)

Миколаїв – 2016

Словник економічних термінів і понять (для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей)

 

 

Рецензенти:

Відповідальний за випуск:

Ханстантинов В.О., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії і суспільних наук Миколаївського національного аграрного університету

Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету МНАУ, протокол № , від

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Вивчення економічної теорії посідає особливе місце у загально-теоретичній підготовці фахівця з вищою освітою. Ринкові перетворення, що відбуваються в Україні, вимагають від науковців та практиків глибокого теоретичного осмислення сутності явищ та виважених практичних дій. Провідна роль у формуванні нового економічного мислення і набутті знань належить теоретичним економічним наукам, зокрема, економічній теорії. Економічна теорія є фундаментальною дисципліною навчального плану, її предмет – це виробничі відносини в їх єдності та взаємодії з продуктивними силами суспільства.

Формування ринкової економіки неможливо без підготовлених спеціалістів, які засвоїли фундаментальні принципи організації ринкових відносин. У зв’язку із запровадженням кредитно-модульної системи, засвоєння матеріалу дисципліни “Основи економічної теорії” викликає у деяких студентів певні труднощі, які обумовлені складністю матеріалу.

Дані методичні рекомендації призначені полегшити роботу студентів по вивченню курсу “Основи економічної теорії”, допомогти їм краще засвоїти навчальний матеріал. Запропонована методична розробка відповідає типовій програмі з дисципліни “Основи економічної теорії”. Матеріал викладений за тематичною, логічно-структурною схемою курсу і розміщений в алфавітному порядку, що є традиційним для довідникової літератури.

Предыдущая статья:Словарь дрессировщика- 9 страница Следующая статья:Гіпотеза – наукове припущення, яке потребує перевірки на фактах.
page speed (0.0135 sec, direct)