Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Право

Тема 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  Просмотрен 324

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

О.О. Скрильник А.В. Слатвицька І.О. Кульчій

 

Інтелектуальна власність 

Та ліцензування програмного забезпечення

Полтава 2013

Інтелектуальна власність та ліцензування програмного забезпечення: Навчальний посібник для студентів 5-го курсу спеціальності 7.04030204, 8.04030204 інформаційно-комунікаційні технології, галузі знань 0403 системні науки та кібернетика. – Полтава: ПолтНТУ, 2013.

 

Укладачі: О.О. Скрильник, к.ю.н., доцент кафедри державного управління і права;

А.В. Слатвицька, к.ю.н., доцент кафедри державного управління і права.

І.О. Кульчій, к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права;

 

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри державного управління і права М.І.

Лахижа, д.держ.упр., професор.

 

Рецензенти: Божко В.М. - доцент кафедри державного управління і права ПолтНТУ, к. ю. н., доц.;

Гладкий С.О. - д.ю.н., доцент кафедри правознавства ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ»

 

Затверджено науково-методичною радою університету.

Протокол № 8 від 24 травня 2013 р.

 

Редактор Я.В. Новічкова

Верстка І.О. Кульчій, О.О. Скрильник

 

Тема 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

1. Мета та завдання курсу «Інтелектуальна власність»

Ефективність економічних, політичних, соціальних перетворень, що відбуваються в Україні, значною мірою залежить від усебічного використання творчого інтелектуального потенціалу держави та успішного функціонування системи державної охорони й захисту інтелектуальної власності.

Конституція України гарантує громадянам свободу художньої, наукової та технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав, моральних та матеріальних інтересів творців, що пов’язані з різними видами творчої інтелектуальної діяльності. Світовий рівень розвитку інформаційних технологій зумовлює необхідність посилення в Україні державного захисту творчого, наукового, технічного потенціалу за допомогою різних судових та несудових процесуальних форм, а також забезпечення найефективнішого їх застосування.

Нині в Україні формується національна система законодавства у сфері інтелектуальної власності, відбувається процес імплементації норм міжнародного права в законодавство України, проводиться цілеспрямована робота з підготовки вступу України у міжнародні союзи із захисту об’єктів інтелектуальної власності.

Практика діяльності судових, правоохоронних і митних органів, комерційних структур свідчить про необхідність опанування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

Основна мета – сформувати в процесі вивчення необхідні правові знання у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності. Відповідно в процесі вивчення курсу необхідно проаналізувати:

- зміст поняття «інтелектуальна власність», місце інституту права інтелектуальної власності в системі права України;

- міжнародно-правову систему захисту інтелектуальної власності;

- систему та повноваження органів державного управління у сфері інтелектуальної власності;

- зміст способів захисту прав авторів творів літератури, науки, мистецтва; умови і межі надання правової охорони об’єктам промислової власності;

- правову природу і зміст авторських та ліцензійних договорів.

А також навчитися:

- тлумачити і застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної власності;

- аналізувати суспільні відносини, що регулюються правом інтелектуальної власності, давати їм правову кваліфікацію.

Предыдущая статья:Пошаговая инструкция регистрации ИП Следующая статья:Нормативно-правові джерела та література з дисципліни
page speed (0.0113 sec, direct)