Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Физика

Геометриялық оптика  Просмотрен 676

E

Монохромат рентген сәулелері жеңіл заттарда шашырағанда пайда болады:

А) поляризация

В) интерференция

С) фотоэффект

D) дифракция

E) Комптон-эффект

$$$B

Спектрлік сызықтың табиғи ені:

А) Атомдардың энергетикалық деңгейлерінің ені

В) тең болғандағы спектр сызығының контурының ені

C) және мәндеріне арналған байланысының айырмасы

D) болғандағы

Е) Осы сияқты болғандағы /3

$$$C

Дифракциялық решетка дегеніміз:

А) Өзіне түскен поляризацияланған жарықтың поляризация жазықтығын бұратын құрал.

В) Затта жасанды анизотропия тудыра алатын электр өрісі бар құрылғы

С) Бір-бірінен бірдей ара қашықтықта орналасқан бірдей саңылаулардан тұратын жүйе

D) Поляризацияланған жарықтың Е тербеліс жазықтығының бағытын анықтайтын құрал

Е) Н векторының өзгеру жазықтығын анықтайтын құрал

$$$C

мына теңдеу арқылы анықталынатын шама:

А) дөңгелек саңылаудан пайда болған дөңгелектердің дифракциясынын радиусын

В) 2 саңылаудан пайда болған интерференция зонасының радиусын

С) Френел зонасының радиусын

D) тесік радиусы

Е) жарық көзінен экранға дейінгі ара қашықтық

$$$D

Бір саңылауға арналған минимум шарты ( - саңылау ені):

А) мұндағы

В)

С)

D)

E)

$$$B

Жарық интенсивтігі:

А) 1с ішінде жарық көзінен бөлінген энергия мөлшері

В) Т (период) уақыттағы энергия ағынының тығыздығының орташа мәніне тең шама

С) 1 с уақыттағы сәулелену қуаты

D) Бір периодқа тең уақыт ішінде жарық көзінен бөлініп шыққан энергия мөлшері

E) Жарық көзінің қуаты

$$$B

Толқын цугі дегеніміз:

А) Амплитудасы уақытқа байланысты өзгеретін толқын бөлігі

В) Жарық көзінің когорентті толқын жұрнағы

С) Амплитудалары өзгермейтін толқын бөлігі

D) Модулденген толқын бөлігі

Е) қашықтыққа таралатын толқындар

$$$C

Екі когерентті жарық көздерінен шыққан толқын ұзындықтары тең. 4-ші интерференциялық максимумға арналған сәулелердің оптикалық жол айырымы:

А) 2,4

В)

С)

D)

Е)

$$$A

Дифракциялық решетканың ажыратушылық күшін анықтайтын теңдеу:

А)

В)

С)

D)

E)

$$$B

Толқын ұзындығы -ге тең жарық толқындарын шығаратын когерентті тербеліс көздері қашықтықта орналасқан. Экраннан жарық көзіне дейінгі ара қашықтық .Ендеше көршілес жолақтардың ара қашықтығы мынаған тең:

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$A

Екі когерентті жарық толқындарының жүріп өткен қашықтықтары сәйкесінше және .Бірінші сәуле сыну көрсеткіші болатын ортада таралады. Осы кезде олардың оптикалық жол айырымы ( ):

А) 8см

В) 15см

С) 25см

D) 18см

Е) 5,15 см

$$$D

Жарық сақина пайда болу шарты:

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$A

Дифракциялық решетканың ені 2 см. Штрихтар саны-1000. Дифракциялық решетканың тұрақтысы:

А) 1/500см

В) 1/50 см

С) 500мм

D) 50мм

Е) 5мм

$$$A

Дифракциялық решеткаға монохромат жарық шоғы түсіп тұр. 3-ші максимум реттің нормальға бұрышы . Түскен жарық толқыны ұзындығымен өрнектелген дифракциялық решетканың тұрақтысы:

А) 6l

В) 7l

С) 5l

D) 3 l

Е) 3l

$$$D

Егер спектр реті болған кезде ені , периоды болатын дифракциялық решетканың шешуші күші:

А) 20

В) 1200

С) 200

D) 8000

E) 800

$$$B

және болған кезде решеткадан 0,5 м қашықтықта тұрған экранда алынған дифракциялық бейненің бірінші ретті дифракциялық максимумдарының ара қашықтығы

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$B

Жарық поляризацияланған делінеді, егер:

А) және векторларының барлық бағыттағы тербелістері толқынның таралу бағытына перпендикуляр болатын жарық

В) және векторлары бір ғана жазықтықта тербеліс жасайтын жарық

С) және векторлары тербелістері реттелмеген жарық

D) векторының ұшы шеңбер сызатын жарық

Е) векторы эллипс сызатын жарық

$$$D

Малюс заңындағы :

А) Поляризатор арқылы өткен жарық интенсивтігі

В) Анализатор арқылы өткен жарық интенсивтігі

С) табиғи жарықтың интенсивтігі

D) Анализаторға түскен жарық интенсивтігі

Е) 2-ші поляроид (анализатор) арқылы өткен жарық интенсивтігі

$$$E

Ньютонның қара сақинасының радиусын анықтайтын теңдеу:

А)

В)

С)

D)

Е)

$$$B

Винер тәжірибесі дәлелдейді:

А) магнит өрісі туғызған жарық әсерлері

В) электр өрісі туғызған жарық әсерлері

С) жарық қуаты туғызған жарық әсерлері

D) сәулелену қуаты туғызған

Е) магнит және электр өрісі туғызған жарық әсерлері

$$$D

Мына оптикалық құбылыстар жарықтың поляризациясына жатады:

А) Интенсивтілігінің кеңістіктегі таралуы

В) Толқын ұзындығының сыну көрсеткіштігіне тәуелділігі

С) Толқындық беттің таралу жыдамдығы

D) Жарықтың көлденең толқын екендігі

Е) Жарықтың қума толқын екендігі

$$$B

Диэлектрикке жарық Брюстер бұрышына тең бұрышпен түседі. Түскен жарықтың интенсивтігі барлық жағдайда бірдей болса, онда шағылған жарық интенсивтігі мына жағдайда ең үлкен болады:

A) Е векторы жарықтың таралу жазықтығында жататын жазық поляризацияланған жарық түссе.

B) табиғи жарық түссе.

C) Е векторы жарықтың түсу жазықтығына перпендикуляр жататын жазық поляризацияланған жарық түссе

D) жазық поляризацияланған жарық түссе

E) поляризацияланбаған жарық түссе

$$$D

Жарық дисперсиясы дегеніміз:

А) Жарықтың жолында кездескен бөгеттерді орағытып өтуі

В) Затқа тереңірек енгенде жарық энергиясының азаюы

С) Когерентті толқындар қосылған кезде энергияның қайтадан бөлінуі

D) Сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына байланыстылығы

Е) Жарықтың спектрге жіктелу құбылысы

$$$C

Зоналық пластина қолданылады:

А) интерференцияны көрсету үшін

В) жарық дифракциясын көрсету үшін

С) жарық интенсивтігін күшейту және азайту үшін

D) дисперсияны көрсету үшін

Е) жарық көзін шығарып алу үшін

$$$C

Абсолютті қара дене дегеніміз :

A) Жұтылу коэффициенті c < 1

B) жұтылу коэффициенті c = 0

C) жұтылу коэффициенті c = 1

D) жұтылу коэффициенті c > 1

E) жұтылу коэффициенті c =

$$$B

Когерентті уақыт дегеніміз:

А) Т уақыт аралығында толқынның таралу жылдамдығы

В) Когорентті толқын жұрнағын шығару уақыты

С) l ара қашықтыққа толқын майданының таралу уақыты

D) 2l ара қашықтыққа толқын майданының таралу уақыты

Е) 2Т уақыт аралығында толқынның таралу жылдамдығы

$$$B

Екі Френель зонасы ашық болған кезде экранда пайда болған жарықтың интенсивтілігі

А)

B)

C)

D)

E)

$$$C

Вульфа-Брегга теңдеуіндегі шамасы анықтайды:

А) жарық көзінен экранға дейінгі ара қашықтық

В) интерференциялық бейненің максимумдарының ара қашықтығы

С) атомдық жазықтықтардың ара қашықтығы

D) көршілес атомдар ара қашықтығы

Е) интерференциялық бейненің және min ара қашықтығы

$$$C

Френельдің көршілес екі зонасынан экранға жеткен екі сәуленің оптикалық жолдарының айырымы:

А)

В)

С)

D)

E)

$$$B

Гюйгенс-Френель принципінің негізгі қағидасы:

А) Интерференциялық құбылысты кез келген екі толқын түзеді

В) Толқындық беттің әр бір екі нүктесінен таралған екі ретті толқындар өз ара когорентті болады

С) Кеңістіктің кез келген бір нүктесіндегі интенсивтілік кездейсоқ толқындардың интенсивтіліктерінің орта мәні болады

D) Екінші ретті толқындардың интенсивтілігі былайғы толқындардың қуаттарының қосындысына тең

E) Олардың энергияларыны қосындысына тең

$$$B

Оптикалық активті заттар:

А)Поляризацияланған жарықтың тербеліс жазықтығын белгілі бір бұрышқа бұратын заттар

В) Поляризацияланған жарықтың тербеліс жазықтығын белгілі бір бұрышқа бұрмайтын заттар

С) Жарықты бір ғана жазықтықта өткізетін заттар

D) Сыртқы электр өрісі тарапынан қосарланып сыну пайда болатын заттар

E) Жарықты кез келген жазықтықта өткізетін заттар

$$$B

Қызыл жарықтың судағы ұзындығы жасыл жарықтың ауадағы ұзындығына тең. Су қызыл жарықпен жарықталынған. Су астында көзін ашқан адам көретін түс:

A) жасыл.

B) қызыл.

C) көк

D) ақ

E) сары

$$$A

Спектрлік сызықтардың енін анықтайтын құрал:

А) Жамен интерферометрі

В) Майкельсон интерферометрі

С) Рождественский интерферометрі

D) Қарапайым спектрометрмен

Е) бұлардың ешқайсымен анықтауға болмайды

$$$A

Екі когерентті жарық көздерінен шыққан сәулелердің толқын ұзындықтары .

2-ші интерференциялық максимумға дейінгі сәулелердің оптикалық жол айырымы:

А)

В)

С)

D)

E)

$$$D

Егер толқын ұзындығы , когерентті жарық көздерінің ара қашықтығы және жарық көзінен экранға дейінгі ара қашықтық болса, онда интерференциялық тәжірибе кезіндегі көршілес екі жолақтың ара қашықтығы мынаған тең:

А) 0,2

В) 0,5

С) 0,05

D) 5

E) 0,02

$$$B

Жазық электромагниттік толқын теңдеуі:

A) ,

B)

C)

D)

E)

$$$D

Сәулелену спектрінің көрінетін оптикалық диапазоны: (толқын ұзындығы бойынша)

A)

B)

C)

D)

E)

$$$C

Электромагниттік толқын энергиясының тығыздығын анықтайтын теңдеу:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$B

Жарық табиғи деп аталады, егер:

A) ол Е және Н векторларымен анықталса

B) Е және Н векторлары кеңістікте шамасы мен бағытын барлық бағытта ауыстыра алса

C) Е және Н векторларының фазасы дәл келмесе

D) Е және Н векторларының өзгерісінің ешқандай әсері жоқ

E) Е және Н векторларының өзгерісінің әсері үлкен.

$$$C

Жарық поляризацияланған деп аталады, егер:

A) ондай жарық жоқ

B) ол қызыл жарық

C) Е және Н векторларының тербеліс бағыттары өзгермейді

D) Е және Н векторларының тербеліс бағыттары қалай болса солай өзгере береді

E) Е және Н векторларының бағыттарының өзгерісінің ешқандай әсері жоқ

$$$C

Жарық толқындардың фазалық жылдамдығының теңдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$D

Жарық толқындарының топтық жылдамдығының теңдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$D

Жарық толқынының топтық және фазалық жылдамдықтарының байланыс теңдеу:

A)

B)

C)(wt – kx) = const

D)

E)

$$$D

Жарық монохроматты деп аталады, егер оның өрнегінде:

A)

B)

C)

D) және уақыт -ға байланысты емес

E) тұрақты шамалар жоқ

$$$D

Жарық квазимонохроматты деп аталады, егер ол мына өрнекпен берілсе:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$D

Жарық эллипс тәрізді поляризацияланған:

A) Табиғи жарық

B) Жазық поляризацияланған жарық

C) Оның Е векторының ұшы шеңбер жасайды

D) Е векторының ұшы эллипс жасайды

E) Е векторының ұшы түзу сызық жасайды

$$$B

Жарықтың қызыл және көк түстерінің вакумдегі таралу жылдамдықтарын салыстыру заңдылығы:

A)

B) Жылдамдықтары тең

C)

D)

E)

$$$A

Бір осьті кристалдан қиылған қалыңдығы пластинка өткен сызықты поляризацияланған монохромат жарық сының қасиеті:

A) Одан өткен жарықтың толқын ұзындығы -ға кемиді

B) Оның ішінде таралатын қалыпты және қалыпты емес сәулелердің толқын ұзындықтарының жолдарының айырымы

C) циркулярлы-поляризацияланған

D) -ға ұлғайтады

E) -ға кемітеді

$$$B

Бір осьті кристалдан қиылған қалыңдығы пластинка өткен сызықты поляризацияланған монохромат жарық сының қасиеті:

A) Одан өткен жарықтың толқын ұзындығы -ға кемиді

B) Тербеліс жазықтығы бұрышқа бұрылса, ол сызықты поляризацияланады

C) Ол толқын ұзындығын -ға ұлғайтады

D) -ға ұлғайтады

E) -ға кемітеді

$$$C

Бір осьті кристалдан қиылған қалыңдығы пластинка өткен сызықты поляризацияланған монохромат жарық сының қасиеті:

A) Одан өткен жарықтың толқын ұзындығы -ға кемиді

B) Оның ішінде таралатын қалыпты және қалыпты емес сәулелердің толқын ұзындықтарының жолдарының айырымы

C) бастапқы жазықтықта сызықты поляризацияланған болады

D) -ға ұлғайтады

E) -ға кемітеді

$$$A

Механикалық деформацияланған оптикалық изотпропты қатты денеден өткен кәдімгі және ерекше жарықтың сыну көрсеткіштерінің айырмасы:

A)

B)
C)
D)

E)

$$$D

Жарықтың шашырайтын ортасы:

A) Құмда

B) Темірде

C) Біртекті емес ортада

D) Мыста

E) Біртекті ортада

$$$B

Күшті электр өрісіне орналастырылған оптикалық сұйық немесе қатты диэлектриктен өткен кәдімгі және ерекше жарықтың сыну көрсеткіштерінің айырмасы:

A)

B)
C)
D)

E)

$$$B

Белгілі бір сұйықтағы жарықтың толқын ұзындығы 600 нм жиілігі 1014 Гц. Осы сұйықтың сыну көрсеткішін анықта:

A) 1,33

B) 1,55

C) 1,25

D) 2,11

E) 1,66

$$$C

Жарық спектрінің қатарын көрсет:

A) Қызыл, көк, күлгін, сары, жасыл, көгілдір, сарғыш

B) Көк, күлгін, сары, жасыл, көгілдір, сарғыш, қызыл

C) Күлгін, көк, көгілдір, жасыл, сары, сарғыш, қызыл

D) Сары, жасыл, көгілдір, сарғыш, күлгін, көк, қызыл

E) Көк, сары, жасыл, көгілдір, сарғыш, қызыл, күлгін

$$$C

Күшті магнит өрісіне орналастырылған оптикалық изотропты заттан (сұйық, шыны) өткен кәдімгі және ерекше жарықтың сыну көрсеткіштерінің айырмасы:

A)

B)
C)
D)

E)

$$$B

Жарық сәулесі шыныда 10 см жол жүріп өтті. Осы уақыт ішінде суда жүріп өтетін жолы:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$D

Жарық ауадан шыныға өткендегі сыну көрсеткіші ең үлкен мәнге тең жарық түсі:

A) қызыл

B) көк

C) жасыл

D) күлгін

E) барлығында бірдей

$$$D

Толқын ұзындықтары әртүрлі екі сәуле мына шарт орындалғанда интерференцияланады:

A) амплитудалары бірдей болғанда

B) бастапқы фазалары бірдей болғанда

C) амплитудалары және фазалары бірдей болғанда

D) ондай шарт болу мүмкін емес

E) жол айырмасы тұрақты болғанда

$$$B

Жазық поляризацияланған жарық дегеніміз:

A) Е және Н векторлары кез келген бағытта тербеледі

B) Е және Н векторлары бір ғана жазықтықта тербеледі (өзара перпендикуляр)

C) Е векторының ұшы шеңбер сызады

D) Е векторының ұшы эллипс сызады

Е векторының ұщы түзу сызады.
$$$D

Сәулелену кезіндегі осциллятор энергиясының кему заңы:

A)
B)
C)
D)
E)

$$$C

Көк түсті жарықтың толқындық беті шыныда 12 мм жол жүрді. Осы жарықтың осындай уақыт аралығында суда жүретін жолы :

A)
B) 1
C)
D)
E)

$$$B

Голография принціпі қолданылады:

А) Фотографияда

В) Денеден шағылған толқынды қайта тудыру және нақтылау

С) Интерференция мен дифракцияда

D) Дененің кеңістіктегі кескінін алу

Е) Сандық фотографияда

$$$C

Тиндаль құбылысы және оның көріністері:

А) Біртекті емес ортада

В) Біртекті ортада

С) Лай ортада (мөлдір емес)

D) Бірнеше түрлі шағылған ортадан пайда болған екінші текті толқындар өз ара когерентті болады

Е) Лай ортадан шағылған сәуленің интенсивтілігі толқын ұзындығының алтыншы дәрежесіне пропорционал

$$$B

Сәуленің шағылуы «Кризистік ополесценция» делінеді:

А) Жарықтың біртекті емес ортадан шағылуы

В) Ортаның фазалық ауысуы кезіндегі пайда болатын оптикалық біртекті емес күйіндегі одан жарықтың шағылуы

С) Ерітіндінің молекулаларының поляризация кезіндегі күйінен сәуленің шағылуы

D) Ортаның оптикалық біртекті емес күйіндегі одан сәуленің шағылуы

Е) Өте аз көлемді және біртекті емес ортадан сәуленің шағылуы

$$$B

Лазер сәулесінің басты ерекшеліктері: 1- күшті монохроматты, 2- уақыт және кеңістік бойынша когеренттілік; 3- шоқтың жіңішкелігі; 4- жэоғары интенсивтілік; 5- сәуленің поляризацияланбауы;

А) 1,2

В)1,3,5

С) 1,2,3,4

D) 4,5

Е) 1,34

Геометриялық оптика

$$$A

Жарықтың сыну заңының теңдеуі:

A)

B)

C)

D) , где

E)

$$$D

Нүктелік жарық көзінен шыққан сәулеге перпендикуляр беттің жарықталынуының олардың ара қашықтығын екі есе арттырғандағы шамасы:

A) өзгермейді

B) 2 есе артады

C) 2 есе кемиді

D) 4 есе кемиді

E) 4 есе артады

$$$B

Жарық сәулесі ортаға 600 бұрышпен түсіп, 300- сынады. Ортаның сыну көрсеткішін анықта:

A) 0,5

B)

C) 3

D) 6

E) 2

$$$B

Егер анализатор өзіне поляризатордан түскен сәуленің интенсивтігін 2 есе азайтатын болса, онда олардың сәулені бұру бұрыштарының айырмасын анықта :

A) 00

B) 450

C) 90

D) 50

E) 600

$$$D

Жазық айнаның алдында адам тұр.Егер адам айнадан 2 м-ге қашықтаса, ондағы оның айнадаға өз кескінінен алшақтауы:

A) өзгермейді

B) 1 м артады

C) 2 м артады

D) 4 м артады

E 5 м өзгереді.

$$$B

Жарық сәулесі ортаға 300 –пен түсіп, 60 0-қа сынды. Ортаның сыну көрсеткішін анықта:

A)

B)

C)

D) 2

E)

$$$A

Жарық сәулесі сыну көрсеткіші ортадан сыну көрсеткіші n2 ортаға өткенде толық шағылады. Осы заңдылық:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$B

Жинағыш линза арқылы одан 1м қашықтықтағы нүктенің кескіні одан 2 м қашықтықта алынған. Линзаның фокус аралығы:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$C

Шашыратқыш линзаның фокус аралығы 20 см болса, оның оптикалық күші:

A) дптр

B) дптр

C) дптр

D) дптр

E) дптр

$$$A

Жарық сәулесінің түсу бұрышы 00 ден 600 –қа шейін өзгергенде, оның түскен жазықтығының жарықталынуның өзгерісі:

A) 2 есе кемиді

B) 4 есе кемиды

C) 4 есе артады

D) 2 есе артады

E) түсу бұрышына тәуелді емес

$$$A

Егер түскен сәуленің түсу бұрашын 200 өзгерткенд онымен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш:

A) 400 артады.

B) 200 артады.

C) 100 артады.

D).өзгермейді.

E) 50кемиді.

$$$C

Жазық айнаның алдында 1 м қашықтықта адам тұр. Онымен айнадағы кескіннің арасындағы қашықтық:

А) 0,5м

В) 1м

С) 2м

D) 4м

E) 3м

$$$C

Түсу бұрышы -ның белгілі бір мәнінде екі ортаның шекарасында түсу бұрышының синусының сыну бұрышының синусына қатынасын сыну көрсеткіші -ға тең. Түсу бұрышын 3 есе азайтқанда бұл қатынас:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$C

Жинағыш линзаның көмегімен нүктинің кескіні алынған. Ондағы болғанда линзаның фокус аралығын анықта:

A) 5 м

B) 3 м

C) 0,8 м

D) 1,25м

E) 1 м

$$$B

Опимкалық күші 4 дптр болатын линзаның фокус аралығы:

A) 0,25 см

B) 0, 25 м

C) 4см

D) 4м

E) 50 см

$$$C

Егер сәуленің түсу бұрышын 100 азайтса онда түскен және шағылған сәулелердің арасындағы бұрыштың өзгерісі:

A) 50 кемиді

B) 100 кемиді

C) 200 кемиді

D) өзгермейді

E) 150 артады

$$$A

Ауаға қарағандағы судың (1, 33), шынының (1,5), алмаздың (2,42) сыну көрсеткіштері әр түрлі болғанда, олардан ауаға шығатын сәуленің толық шағылу бұрышы көп болатын зат:

А) суда

B) шыныда

C) алмазда

D) үшеуінде де бірдей

E) ешқайсысында толық шағылу болмайды

$$$D

Жинағыш линзаның көмегімен нүктинің кескіні алынған.

Ондағы , болғанда линзаның фокус аралығын анықта:

A) 2,5м

B) 1,5 м

C) 0,5 м

D) 0,4 м

E) 0,1 м

$$$C

Линзаның оптикалық күші 2дптр болса, оның фокус аралығын анықта:

A) 0,5 см

B) 2 см

C) 0,5 м

D) 2м

E) 3 см

$$$C

Сәуленің түсу бұрышы 600, сыну бұрышы 300 болғандағы екінші ортаның сыну көрсеткіші:

A) 0,5

B)

C)

D) 2

E)

$$$A

Фокус аралығы линзасы бар фотоапараттың алдына қалыпты жағдайда орналастырылатын дененің қашықтығы:

А)

В)

С)

D)

E)

$$$A

Сәуле судан (n=1.33) ауаға өткенде жарықтың толқын ұзындығының өзгерісі:

А) 1,33 артады

В) 1,33 кемиді

С) өзгермейді

D) 1,56 өседі

Е) 1,56 кемиді

$$$A

Сәуле судан (n = 4/3) белгілі бір ортаға 450 түсіп 300 сынады осы ортаның сыну көрсеткіші:

А) 1,85

В) 1,41

С) 1,06

D) 1,23

Е) 1,56

$$$B

Толық ішкі шағылу болатын шарт:

А) егер түсу бұрышы толық шағылу бұрышынан көп болатындай ортадан екінші ортаға өтеді

В) егер сәуле оптикалық тығыз ортадан тығыздығы кем ортаға өтсе, онда түсу бұрышы толық шағылу бұрышына тең немесе одан көп болады

С) егер сәуле оптикалық тығыз ортадан тығыздығы кем ортаға өтсе, онда түсу бұрышының шамасы кез келген мәнді болады

D) сәуле вакуумнан белгілі бір ортаға өтуі керек

Е) егер сәуле оптикалық тығыздығы аз ортадан көп ортаға өтеді

$$$D

Бір жағы дөңес, бір жағы жазық линза дөңес бетімен шыны пластинаның үстіне орналастырылған. Осы денелердің арасында пайда болған ауа клиніне толқын ұзындығы сәуле түскен. Сонда экранда бесінші ретті жарық сақина пайда болғандағы клиннің қалыңдығын анықта:

А) 0,96 мкм

В) 0,48 мкм

С) 360 мкм

D) 0,12 мкм

Е) 1 мкм

$$$A

Лагранж-Гельмголь теоремасының өрнегі:

А)

B)

C)

D)

E)

$$$C

Ферма dt= принципінің математикалық өрнегінің сан мәні:

А) 1

В)

C) 0

D) 2

E) 3

$$$C

Түсі сары сәуле шыныдан (n=1,52) суға (n=1,33) өткендегі толық ішкі шағылу бұрышын тап:

A) 410 23’

B) 900

C) 610

D) 480 20’

E) 450

$$$D

Линзадан 20 см қашықтықтағы дененің нақтылы кескіні алынған. Осы линзаның оптикалық күші мен фокус аралығын анықта:

A) 20

B) 15

C) 8

D) 10

E) 3

$$$A

Жұқа дөңес шыны (n=1,5) линзаның оптикалық күші +5 дптр. Осы линзаны сұйыққа батырсақ оның күші –1 дптр болады. Сұйықтың сыну көрсеткішін анықта:

A) 1,7

B) 0,9

C) 1,5

D) 1,23

E) 0,7

$$$E

Егер дене лупадан 4см қашықтықта оның фокус аралығына орналастырылған болса, онда оның тура жалған үлкейтілген кескінінің осы лупадан қашықтығын табу керек. Лупаның үлкейту коэффиценті 5.

A) 20 см

B) 1 м

C) 0,33 м

D) 35 см

E) –20 см

$$$C

Күрделі объектив жинағыш және шашыратқыш линзалардан тұрады. Осы системаның оптикалық күшін және фокус аралығын анықтау керек, егер жинағыш линзаның фокус аралығы 10см, ал шашыратқыштікі 20см болса:

A) 3 дптр, 50 см

B) 4 дптр, 35 см

C) 5 дптр, 20 см

D) 6 дптр, 5 см

E) 2,2 диортрия, 30 см

$$$D

Адамның қалыпты көзінің ең жақсы көру қашықтығы 25см. Адам өз көзінен 20см қашықтықтағы лупа арқылы белгілі бір денені қарап, оны жақсы көреді. Лупаның фокус аралығы 20 см, ал үлкейту коэффиценті 5 болса, онда осы жағдай үшін лупаның ұлғайту коэффицентін тап:

A) 1см, 4

B) 3 см, 4

C) 2 см, 2

D) 5 см, 2

E) 6 см, 3

$$$A

Телескоптың объективінің қисықтық радиусы Осы телескоптың ұлғайту коэффицентін анықта, егер оның окулярының фокус аралығы 2,5 см болса:

A) 564

B) 223

C) 662

D) 113

E) 998

$$$B

Телескоптың айнасының қисықтығы 3м, ал окулярының басты фокус аралығы 12,5 мм болса, оның ұлғайту коэффицентін анықта:

A) 100

B) 120

C) 322

D) 122

E) 266

$$$A

Телескоптың объективі жинағыш және шашыратқыш линзалардан тұрады. Оның окулярының бас фокус аралығы 20мм. Телескоптың ұлғайту коэффицентін анықта:

A) 100

B) 123

C) 521

D) 245

E) 150

$$$A

Сәуленің шыныдан ауаға өткендегі толық шағылу бұрышы 340 болса, жарықтың шыныдағы жылдамдығын анықта:

A)

B)

C)

D)

E)

A

Жарық күші 120кд. лампадан 2м қашықтықтағы беттің жарықталуын анықта:

Предыдущая статья:Приложение 7. Средние коэффициенты использования сменного времени (для учебных целей.. Следующая статья:A) 30 лк
page speed (0.0818 sec, direct)