Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Политика

Політологія  Просмотрен 384

ВСТУП

В умовах сьогодення політологія як наука та навчальна дисципліна набуває все більшої ваги серед провідних галузей гуманітарної освіти. Їй належить чільне місце в загальній системі підготовки висококваліфікованих спеціалістів для всіх сфер суспільного життя.

Вивчення політології спрямоване на поглиблення політичної освіченості людей, розуміння ними політичних процесів та явищ, шляхів досягнення злагоди та громадянського миру в суспільстві, розвиток їх громадянських компетентностей в умовах демократизації суспільства.

Політологія надає студентам, що її вивчають, не тільки необхідну базову підготовку з теорії та методології аналізу політичного процесу, але й формує світоглядні та ціннісні критерії оцінки суспільних подій, уміння пов’язувати політологічне знання з політичною практикою. Опанування змісту політології дає змогу студентам навчитися державницькому мисленню та підходам до актуальних питань сучасності, високим морально-етичним вимогам до політики та політиків, реально уявляти можливості, досягнення та прорахунки людей у розбудові та облаштуванні правової та соціальної держави, громадянського суспільства.

Політичні знання і культура потрібні кожній людині, незалежно від професійної приналежності, оскільки, живучи в суспільстві, вона необхідно повинна взаємодіяти з іншими людьми та державою. Відомий вислів Уїнстона Черчіля «Якщо ви не цікавитеся політикою, то політика зацікавиться вами» сьогодні дедалі більше актуалізується. Без політичних знань особистість ризикує стати розмінною монетою в політичній грі, перетворитися на об’єкт маніпулювання та стати рабом більш активних в політичному відношенні сил.

Звідси випливає нагальне завдання вищої школи забезпечити підвищення якості політичної освіти спеціалістів відповідно до державних вимог.

Метою вивчення дисципліни «Політологія»єформування наукових уявлень про політичне життя суспільства в його різноманітних виявах, способах організації влади, закономірностях діяльності політичної еліти, партій, лідерів, соціальних верств і народних мас; сформувати світоглядні і ціннісні настанови на підставі світової суспільно-політичної думки.

Завданнями вивчення дисципліни є:

- системне засвоєння теоретичного матеріалу політології;

- розкриття історії політичних вчень, відстеження становлення політичних систем;

- дослідження розвитку політичних відносини і процесів;

- формування політичної культури студентів, що виявляється в умінні критично ставитися до політичної ідеології, аргументовано аналізувати світову політику та міжнародні відносини;

- усвідомлення причин політичних конфліктів, виникнення кризових станів суспільства та шляхів їх розв’язання,

- виховання активної громадянської позиції щодо участі студентів у суспільно-політичному житті України.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- об’єкт, предмет і метод політичної науки взагалі і української зокрема, чітко оперувати і володіти її понятійно-категоріальним апаратом;

- основні світові політичні школи, концепції і напрямки, українські політичні вчення;

- сутність політичного життя, політичних відносин і процесів, суб’єкти і об’єкт політики;

- права людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у житті держави та суспільства;

- процеси міжнародного політичного життя, геополітичну обстановку, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі;

вміти:

- визначати теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, їх роль і функції в підготовці політичних рішень, в забезпеченні особистого внеску до суспільно-політичного життя;

- самостійно аналізувати різноманітні явища політичного життя в Україні та світі;

- володіти навичками політичної культури, вміти застосовувати політичні знання в своїй професійній та громадській діяльності.

Пропонований навчальний посібник з політології цілком відповідає навчальній програмі для бакалаврів технічних спеціальностей, що затверджена на кафедрі соціології та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет».

Даний навчальний посібник охоплює основну проблематику політичної науки, її теоретичні та прикладні (практичні) аспекти і відбиває сучасний стан досягнень світової та вітчизняної політологічної думки.

Посібник містить два розділи. В першому розділі висвітлюються такі питання політологічної теорії, як: історія становлення та розвитку науки про політику; сутність поняття «влада» та різні концепції щодо пояснення цього феномену, його особливостей, структури, засобів реалізації; політична система суспільства, держава як соціальний інститут; формування уявлень про демократію та громадянське суспільство. Другий розділ розкриває проблему особистісного виміру політики; сутність і структуру політичного процесу; дає поняття про політичні партії, суспільні організації і рухи; поняття політичної кризи та політичного конфлікту, динаміку їх протікання та розв’язання; подає актуальні питання прикладної політології.

Окрім того, навчальний посібник містить зручний методологічний інструментарій для самостійного вивчення навчального матеріалу. На завершенні кожного параграфа містяться такі рубрики, як «Контрольні питання», «Практичні завдання», «Теми рефератів та есе».

Контрольні питання забезпечують перевірку ступеню засвоєння змісту теми, уміння аналізувати, узагальнювати, самостійно формулювати висновки щодо отриманих знань.

Практичні завдання передбачають опрацювання першоджерел, розвиток навичок аргументованого висловлення власної думки, уміння досліджувати політичні феномени, порівнювати політичні явища і процеси, узагальнювати інформацію, самостійно формулювати висновки щодо отриманих знань, володіння, а також удосконалення навиків складання тематичних таблиць, схем тощо.

Написання реферату за запропонованими темами забезпечить більш змістовне засвоєння певної теми курсу, вихід за межі її хрестоматійного викладу та має на меті залучення додаткових матеріалів, які значно розширюють коло питань з даної проблеми, розкривають сучасний стан її розробки, різні підходи до її вирішення.

Підготовка есе спрямована на розвиток у студентів уміння самостійно засвоювати новий навчальний матеріал, чітко, точно і коротко формулювати основні положення теми, мислити критично, висловлювати особисте ставлення до різних політичних явищ та процесів.

Кожний з двох розділів завершується комплексним контролем та рекомендованою літературою.

Комплексний контроль містить тестові завдання для перевірки рівня засвоєння викладеного в розділі навчального матеріалу.

Рекомендована література подається для самостійного опанування додаткового матеріалу розділу, застосування його під час підготовки рефератів та есе і т. ін.

Наприкінці посібника розміщено висновки, короткий словник політологічних термінів, правильні відповіді до комплексного контролю, предметний та іменний покажчики.

Начальний посібник підготовили:

к. філос. н., доцент О. В. Мальцева (Вступ; Розділ І (1.1; 1.2); Розділ ІІ (2.4; 2.5); Короткий словник політологічних термінів, Висновки);

к.

філос. н., доцент Г. М. Марінова (Розділ І (1.3; 1.4); Розділ ІІ (2.1; 2.2; 2.3).

Анотація

Навчальний посібник

Маріуполь

 

Затверджено Вченою радою

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»,

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(протокол № ____від ________ р.).

Рецензенти:

д-р політ. наук, професор Харківського національного університету ім. В. Каразіна;

Шайхатдинов А. З.– завідувач кафедрою природничо-наукових та гуманітарних дисциплін Азовського морського інституту Одеської національної морської академії, канд. істор. наук, доцент;

Коротіч Г. В. –канд. філос. наук, доцент кафедри філософських наук ДВНЗ «Приазовського державного технічного університету».

Мальцева О. В. Політологія : навч. посіб. / О. В. Мальцева, Г. М. Марінова. – Маріуполь :

У навчальному посібнику висвітлені основні розділи політичної науки: теорія політики та практична політологія. У виданні знайшли відображення сучасні досягнення та проблеми політології як науки. Окрім викладу теоретичної складової навчального матеріалу кожний параграф містить зручний методологічний інструментарій для його опрацювання: контрольні питання, практичні завдання, теми для рефератів та есе, рекомендована література. Після розділів подані завдання для комплексного контролю, рекомендована література. Наприкінці посібника подані короткий словник політологічних термінів, іменний та предметний покажчики. Навчальний посібник розрахований на бакалаврів технічних спеціальностей, викладачів, усіх тих, хто цікавиться проблемами політичної науки.

Предыдущая статья:Політична участь і поведінка: особливості та основні типи Следующая статья:Витоки та розвиток політологічних знань
page speed (0.0134 sec, direct)