Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Механика

МЕХАНІКА І ОБРОБЛЕННЯ КОМПОЗИТІВ  Просмотрен 618

ВСТУП

Нові матеріали з функціонально орієнтованими властивостями (як конструктивні, інструментальні, так і спеціальні армовані матеріали) набувають все більшого застосування у різних галузях народного господарства, зокрема, машинобудівному, суднобудівному та авіаційному комплексах України. Беззаперечні переваги таких матеріалів, перспективи їх впровадження та безупинне зростання обсягів використання вимагає від інженерно-технічних працівників системних знань щодо фізико-механічних властивостей композитів, особливостей їх виробництва та ефективної енергоощадної обробки.

Кафедрою у співпраці з провідними виробничими (наприклад, АНТК «Антонов») та науково-дослідними кампаніями та установами (зокрема, Інститутом проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України) внесено певний вклад у розвиток теорії оброблення композитів, систематизовано широкий спектр питань, пов’язаних із виробництвом та застосуванням армованих матеріалів у виробничій практиці, набуто певного досвіду із підготовки кадрів, спроможних виконувати створення нової техніки із використанням сучасних армованих композитів. Напрацювання власного досвіду, а також аналіз і систематизація відомостей, представлених компаніями світового рівня, дозволив розробити концепцію оволодіння системними відомостями у галузі механіки та використання композитних матеріалів, а також засобів і способів їх ефективного оброблення.

Програмою курсу передбачено формування у студентів системних відомостей щодо особливостей механіки композитів (як неоднорідних сполучених матеріалів з відмінними адгезіонною та когезіонною міцністю), способів застосування анізотропії матеріалу на практиці (при проектуванні окремих виробів), механіки пошкодження та руйнування виробів із композитів, а також методів їх ефективного оброблення зі прогнозованих збереженням функціональних властивостей виробу.

Оскільки композитні матеріали все частіше використовуються в загальному машинобудуванні (у тому числі, верстатобудуванні), автомобілебудуванні, вивчення даного курсу дозволить підвищити кваліфікацію майбутнього фахівця, розширити коло його професійних знань та вмінь.

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системних відомостей з механіки композитів, особливостей пошкодження та руйнування виробів із композитів, способів застосування анізотропії матеріалу та методів їх ефективного оброблення зі прогнозованих збереженням функціональних властивостей виробу.

Вивчення дисципліни базується на знанні таких курсів: математика (математичний аналіз, тензорне числення); фізика (механіка, фізика твердого тіла), теоретична та технічна механіка; хімія (хімія полімерів та високомолекулярних сполук). Ряд лабораторних робіт потребує використання вмінь та навичок роботи на засобах оптичної та електронної мікроскопії, а також володіння прийомами опрацювання статистичних вибірок за результатами експериментальних досліджень.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

основні типи, будову, фізико-механічні властивості конструкційних (полімерних) та інструментальних композитів; мати уяву про анізотропію властивостей виробів із композитів та особливості використання виробів із зазначених матеріалів на практиці; володіти інформацією про типові технологічні процеси виробництва композитних матеріалів, роботу із препрегами; особливості викладання армувальних речовин для забезпечення бажаної анізотропії, розуміти механіку композитних матеріалів на мікро- та макрорівнях; вміти правильно розраховувати напруження у виробах, визначати запас міцності, прогнозувати поведінку матеріалу із зародженою тріщиною; мати системні уявлення про основи ефективного оброблення виробів із композитів (механічне (лезвійне) різання; лазерне та гідро струминне різання); прогнозувати утворення деструктивного шару на оброблюваних поверхнях;

уміти:прогнозувати виникаючі у виробах із композитів напруження, вести інженерні розрахунки виробів із композитних матеріалів; встановлювати запас міцності виробу при роботі у визначених умовах; володіти прийомами «макроконструювання» матеріалу для певного виробу; проводити розрахунки швидкості пошкодження матеріалу; виконувати експериментальні та модельні дослідження механіки композитів, оцінювати динамічні властивості матеріалу.

Дані методичні вказівки дозволяють набути студентам практичних навичок у розрахунках, методах аналізу та синтезу виробів із композитних матеріалів, оволодіти прийомами визначення раціональної структури та напрямку армування неметалевих композитів, які найбільш часто використовуються як конструкційні матеріали у машинобудуванні, надати досвіду з виконання розрахунків міцності, надійності, довговічності виробів на сучасному методологічному рівні.

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ „МЕХАНІКА І ОБРОБЛЕННЯ КОМПОЗИТІВ”

Лекційний курс „Механіка і оброблення композитів” базується на закономірностях теорії матеріалознавства і розглядає особливості будови матеріалів на різних структурних рівнях, процеси формування структури, що дозволяє прогнозувати властивості будівельних композиційних матеріалів і активно керувати ними, а також надає теоретичну базу для одержання нових матеріалів із заданими властивостями.

 

Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ національний

УНІВЕРСИТЕТ імені Михайла остроградського

методичні вказівки

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни

«МЕХАНІКА І ОБРОБЛЕННЯ КОМПОЗИТІВ»

для студентів усіх форм навчання за напрямами

6.050503 – «МАШИНОБУДУВАННЯ»

6.050502 – «ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА»

КРЕМЕНЧУК 2016

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Механіка і оброблення композитів» для студентів усіх форм навчання за напрямами 6.050503 – «Машинобудування», 6.050502 – «Інженерна механіка»

Укладачі д.т.н., проф. О. Ф. Саленко

к.т.н., доцент В.Т. Щетинін

старший викладач Р.Г. Аргат

Рецензент д.т.н., проф. В. В. Дрогобецький

Предыдущая статья:Благодарность. Благодарность, которая переполняет мое естество, направляется Творцу в.. Следующая статья:Загальні поняття і структура композиційних матеріалів
page speed (0.0641 sec, direct)