Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Охрана труда, БЖД

До модулю № 2  Просмотрен 262

 1. Розв'язання. Вміст Fe3+ ( ) розраховуємо за формулою: , де – оптична густина а..
 2. Розв'язання. 1. Знаходимо концентрацію стандартного розчину титану за рахунок розве..
 3. Розв'язання. 1. Розраховуємо молярну концентрацію розчину за Fe3+ 2. Розраховуєм..
 4. Розв'язання. 1. Розраховуємо за стандартними (еталонними) розчинами. Сх = . 2. П..
 5. Розв'язання. 1. Розраховуємо молярну концентрацію розчину за законом Бугера-Ламберт..
 6. Розв'язання. 1. З додатка знаходимо, що питоме обертання сахарози = +66,37о. Викор..
 7. Розв'язання. Концентрацію розчину рибофлавіну розраховуємо за формулою: , де – ..
 8. Розв'язання. Результати люмінесцентного аналізу за методом добавок розраховують за ..
 9. Розв'язання. Вміст Са2+-йонів розраховуємо для методу обмежуючих розчинів за формул..
 10. Розв'язання. 1. Обчислимо кількість натрій тіосульфату за даними титрування за зако..
 11. ОСНОВНІ ФОРМУЛИ
 12. Додатки. Питомі кути обертання [α] оптично активних речовин Речови..

1) Метал, який занурений у розчин однойменних йонів, відноситься до електродів:

а) І роду; б) ІІ роду; в) ІІІ роду; г) ІV роду.

 

2) Формула Нернста для електродів І роду:

а) ; в) ;

б) ; г) .

3) При кулонометричному йод-йодидному титруванні титрант виділяється на:

а) генераторному катоді; в) індикаторному аноді;

б) генераторному аноді; г) індикаторному катоді.

 

4) Хлоридсрібний електрод переважно заповнений розчином:

а) конц. НСl; в) 0,1 моль/ л НСl;

б) 1 моль/л НСl; г) насиченим КСl.

 

5) Вкажіть диференційний графік потенціометричного титрування. Позначте осі.

 

 

 

а) б) в) г)

 

6) При кулонометричному йод-йодидному титруванні з біамперометричною індикацією точки еквівалентності на індикаторному катоді відбувається процес:

а) Cr – 3 = Cr3+ , Ni – 2 = Ni2+; в) 2І – 2 = I2;

б) 2Н2О + 2 = 2ОН + Н2↑; г) І2 + 2 = 2І ;

 

7) Потенціал для електродів ІІ роду розраховується за формулою:

а) ; в) ;

б) ; г) .

8) Кондуктометричний метод аналізу заснований на вимірюванні:

 

а) електропровідності електроліту; в) природної радіоактивності;

б) сорбції та десорбції речовини; г) потенціалу електроду.

 

 

9) Мембрана скляного електроду для вимірювання рН містить йони:

 

а) Н+; б) Cs+; в) Li+; г) Fe2+.

 

 

10) При кулонометричному титруванні кількість титранту визначають за формулою:

а) ; б) ; в) ; г) .

 

11) Прилад для вимірювання електропровідності:

а) йономір; в) кулонометр;

б) мікроамперметр; г) реохордний міст.

 

12) Основна вимога до кількісного кулонометричного титрування:

 

а) застосування електродів з благородних металів;

б) сталість напруги;

в) сталість сили струму;

г) 100-% вихід за струмом.

 

13) Потенціал скляного електроду визначають за формулою:

а) ; в) ;

б) ; г) .

 

14) Недоліками йон-селективних електродів є:

а) невідтворюваність;

б) неселективність;

в) неточність визначення;

г) низька чутливість до йонів, що визначають.

 

15) При кулонометричному йод-йодидному титруванні на генераторному аноді відбувається процес:

 

а) 2Н2О + 2 = 2ОН + Н2↑; в) 2І – 2 = I2;

б) І2 + 2S2O32– = 2I + S4O62– ; г) І2 + 2 = 2І

 

16) При кондуктометричному титруванні сильної кислоти сильною основою питома електропровідність:

а) спочатку падає, потім зростає; в) зростає;

б) спочатку зростає, потім падає; г) не змінюється.

 

Е
17) Вкажіть графік кондуктометричного титрування слабкої кислоти розчином калій гідроксиду. Позначте осі.

 

 

а) б) в) г)

 

18) Стандартні розчини не потрібні у:

а) фотоколориметрії; в) потенціометрії;

б) кулонометрії; г) нефелометрії.

 

19) Питома електропровідність сильних електролітів в розбавлених розчинах з ростом концентрації:

а) спочатку зменшується, потім зростає; в) зростає;

б) спочатку зростає, потім зменшується; г) зменшується.

 

 

20) Перевагами високочастотного кондуктометричного титрування не є:

а) можливість вимірювання в агресивних середовищах;

б) висока чутливість;

в) доступність апаратури;

г) висока точність.

 

21) Недоліки кондуктометричного методу аналізу:

а) неможливість титрування забарвлених розчинів;

б) недоступність вимірювальних приладів;

в) низька селективність;

г) повільність вимірювань.

 

22) При кулонометричному йод-йодидному титруванні на генераторному катоді відбувається процес:

а) Cr – 3 =Cr3+ , Ni – 2 =Ni2+; в) 2Н2О + 2 =2ОН + Н2↑;

б) І2 + 2S2O32– = 2I + S4O62–; г) 2І – 2 = I2.

 

23) Недоліком потенціометричного титрування окисно-відновних систем є:

а) повільність встановлення потенціалу; в) низька точність;

б) зниження чутливості з часом; г) складність апаратури.

 

24) Метод аналізу, заснований на вимірюванні електрорушійної сили:

а) кондуктометричний; в) поляриметричний;

б) потенціометричний; г) кулонометричний.

25) Переваги мас-спектрометричного методу:

а) можливість визначення майже всіх елементів періодичної системи;

б) похибка визначення менше 1 %;

в) доступність обладнання;

г) невисока вартість.

 

26) В електростатичному полі конденсатора мас-спектрометру змінюється траєкторія польоту заряджених часток в залежності від:

а) маси частки; в) часу польоту;

б) заряду частки; г) кількості проби.

 

27) Інтегральна крива – графічне зображення:

а) функції потенціалу від об’єму титранту;

б) функції відношення ∆ Е/∆V від об’єму титранту;

в) функції відношення V/∆ Е від об’єму титранту;

г) функції відношення ∆Е 2/∆V2 від об’єму титранту.

 

28) Диференційна крива являє собою графічне зображення:

а) функції відношення ∆Е/∆V от об’єму титранту;

б) функції потенціалу від об’єму титранту;

в) функції відношення V/∆Е від об’єму титранту;

г) функції відношення ∆Е2/∆V2 від об’єму титранту.

 

29) Вкажіть диференційний графік кислотно-основного потенціометричного титрування.

 

 


 

а) б) в) г)

 

30) При визначенні рН розчину в якості електроду порівняння застосовують:

а) хлоридсрібний; в) ртутний;

б) платиновий; г) мідний.

 

31) Метод аналізу, що заснований на вимірюванні кількості електрики, що витрачається на електроліз певної кількості речовини:

а) кулонометрія; в) амперометрія;

б) потенціометрія; г) полярографія.

 

32) Вкажіть графік кондуктометричного титрування сильної кислоти розчином лугу. Позначте осі..

   
   
   
   

 


 

а) б) в) г)

 

33) Радіоактивність зразка з часом:

а) не змінюється;

б) коливається біля постійного значення;

в) зростає;

г) зменшується.

 

 

34) Найбільшу проникаючу здатність мають:

а) гамма-випромінювання;

б) потік протонів;

в) бета-частки;

г) альфа-частки.

 

35) Як джерело зовнішнього опромінення менш небезпечні для людини:

а) рентгенівське випромінювання; в) альфа-частки;

б) гамма-випромінювання; г) бета-частки.

 

36) Як джерело внутрішнього опромінення найнебезпечні для людини:

а) рентгенівське випромінювання; в) альфа-частки;

б) гамма-випромінювання; г) бета-частки.

 

37) Лічильник Гейгера-Мюлера не містить:

а) алюмінієвий корпус; в) інертний газ;

б) світлофільтр; г) нитковидний анод.


Предыдущая статья:Розрахункові задачі. 1. Обчисліть масову частку Калію в досліджуваному зразку, якщо активні.. Следующая статья:Розв'язання. Вміст Fe3+ ( ) розраховуємо за формулою: , де – оптична густина а..
page speed (0.018 sec, direct)