Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Культура, Искусство

Крушинський  Просмотрен 216

 

Культура України (1917—1941 pp.)

 

Освіта Наука і техніка Література Театр 1 музика Архітектура. Образотворче мистецтво
1918 — заснування у Катеринославі університету. 1919 — постанова Радян­ського уряду про відо­кремлення церкви від школи. 1919 — початок діяль­ності Пролеткульту в Україні. 1920 — постанова РВК УСРР про обов'язкове вивчення української мови у школах з неукраїнською мовою навчання. 1921 — постанова РНК про боротьбу з неписьменністю. 1922 - створення Укра­їнського сільськогоспо­дарського інституту. 1926—1932 — мережа педагогічних інститутів зросла з 12 до 46, 1933 — відновлено університетську освіту в Україні (Київ, Одеса, Харків, Дніпропет­ровськ). 1938 — постановою ЦК КП(б) «Про реорганіза­цію шкіл на Україні» посилено процес русифіка­ції народної освіти. 1940 — кількість вузів — 173, середніх спеціальних закладів — 693. 1918, листопад — створення Українсь­кої Академії наук, перші академіки; В. Вернадський, А. Кримський, Д. Ба­талій, С. Смаль-Стоцький та ін. 1919—створення Загальнонародної біб­ліотеки України (за­раз Центральна нау­кова бібліотека). 1920 — створення у Харкові першого ук­раїнського наукового медичного інституту. 1922. — створення ви­давництва Всеукра­їнської Академії наук (ВУАН). 1926 — створення в Одесі першого в Ук­раїні науково-дослід­ного інституту фізики. 1931 — заснування Всеукраїнської асо­ціації марксистсько-ленінських науково-дослідних інститутів (ВУАМЛІН). 1932 — у Харкові вперше в СРСР здій­снено штучну ядерну реакцію. 1933 — Президія ВУАН виключила з Академії академіків М. Возняка, Ф. Кона та ін. як «ворогів на­роду». 1935 — відкриття у Києві Ботанічного са­ду Академії наук. 1939 — створення в Академії наук чоти­рьох відділів: суспіль­них, фізико-математичних, біологічних і технічних наук. 1919 — заснування лі­тературно - художнього часопису «Мис­тецтво». 1919 — заснування об'єднання українських поетів-символістів «Музагет». 1922 — створення Спілки селянських письменників України «Плуг»: А. Головко, Н. Забіла, 0. Копиленко, П. Панч, Г. Епік та ін. 1923 — створення Спілки пролетарських письменників «Гарт»: 0. Довженко, М. Иогансен, В. Сосюра, П. Тичина, М. Хвильовий та ін. 1926 — заснування «Вільної Академії пролетарської літератури» (Вапліте): М. Хвильовий, П. Тичина, М. Бажан, В. Сосюра, Г. Епік, О. Досвітній та ін. 1930 — заснування федерації об'єднань радянських письменників України. Увійш­ли представники об'єднань «Молодняк», «Плуг», «Західна Ук­раїна», «Проліт-фронт» та ін. 1934 — створення Спілки письменників України, посилення репресій проти письменництва. 30—40-і pp. — пану­вання соціалістично­го реалізму. 1919 — створення у Києві Української державної музичної драми, 1919 — створення республіканського симфонічного оркестру ім. М. Лисенка. 1920 — створення Л. Курбасом Київсь­кого драматичного театру. 1920 — заснування драматичного театру ім. І. Франка. 1920 — створення ук­раїнської капели «Думка», керівник — К. Стеценко. 1922 — створення Л. Курбасом театру «Березіль», працювали актори: А. Бучма, М. Крушельницький, Н. Ужвій та ін. 1925 — відкриття у Харкові українського театру опери та бале­ту. 1926 — відкриття у Києві російського драматичного театру ім. Л. Українки. 1932 — створення Союзу радянських композиторів Украї­ни. 1933 — репресії про­ти Л. Курбаса і теат­ру «Березіль». 1939 — створення Спілки композиторів України. 1940 — відкриття у Львові театру опери та балету. 1917 — створення Української академії мистецтв (з 1924 p.— Художній інститут). 1922 — створення першого в Україні товариства художни­ків ім. К. Костанді. 1924 — створення од­ного з перших україн­ських художніх філь­мів «Остап Бандура». 1926 — відкриття у Полтаві пам'ятника М. Гоголю (Л. Позен). 1927—1933 — будів­ництво Київського за­лізничного вокзалу (0. Вербицький, П. Альошин). 1928 в заснування «Товариства сучасних архітекторів Украї­ни». 1929 — заснування «Українського мистецького об'єднання»: М. Козин, В. Коровчинський, Г. Світлицький та ін. 1935 — відкриття у Харкові пам'ятника Т. Шевченку (М. Манізер). 1938 — створення Спілки художників України. 1939 — відкриття па­м'ятника Т. Шевчен­ку у Києві. 1939 — відкриття ме­моріального музею та пам'ятника Т. Шев­ченку у Каневі (М. Манізер). 1939 — створення скульптурних портре­тів І. Франка та Т. Шевченка (Г. Пи­воваров).

Предыдущая статья:Початок згортання українізації Следующая статья:Шокалюк
page speed (0.0201 sec, direct)