Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Экономика

МІКРОЕКОНОМІКА, В.М. Радько, О.В. Третякова  Просмотрен 338

В.М. Радько, О.В. Третякова

МІКРОЕКОНОМІКА

Рецензенти:

Шайкан А.В., д.е.н., професор

(в.о. заступника директора з науково-педагогічної і навчальної роботи КЕІ ДВНЗ «КНУ»)

Мацюра С.І., к.е.н.

(доцент каф. економіки та стратегії підприємств КЕІ ДВНЗ «КНУ»)

Радько В.М., Третякова О.В.

В навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні та практичні питаня сучасної мікроекономіки. Він містить програму курсу із розкриттям тем, плани практичних занять, перелік проблемних питань та практичних ситуацій, методичні поради та завдання щодо виконання самостійних та індивідуальних робіт.

Посібник призначений для студентів рівня підготовки «бакалавр з економіки підприємств» всіх форм навчання.

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

AC – середні витрати;

AFC – середні постійні витрати;

AP – середній продукт;

AR – середній доход;

ATC – середні сукупні витрати;

AVC – середні змінні витрати;

D – попит;

DP – ціна попиту;

d – попит з точки зору конкурентної фірми;

EDI – еластичність попиту за доходом;

EDP – цінова еластичність попиту;

EDx/y – перехресна еластичність попиту;

ES – цінова еластичність пропозиції;

FC – постійні витрати;

H – кількість годин дозвілля;

I – бюджетне обмеження, обсяг доходу;

IH – індекс Герфіндаля;

IL - індекс монопольної влади Лернера;

K – капітал;

L – праця;

LAC – середні витрати у довгостроковому періоді;

LMC – граничні витрати у довгостроковому періоді;

MC – граничні витрати;

MEB – гранична зовнішня вигода;

MEC – граничні зовнішні витрати;

MP – граничний продукт;

MPB – гранична приватна вигода;

MPC – граничні приватні витрати;

MR – граничний доход;

MRC – граничні витрати ресурсу;

MRP – гранична доходність ресурсу;

MRS – гранична норма заміщення;

MRTS – гранична норма технологічного заміщення;

MSB – граничні суспільні вигоди;

MSC – граничні суспільні витрати;

MU – гранична корисність;

P – ціна одиниці товару;

PC - рівноважна ціна;

Pm – монопольна ціна;

π – прибуток;

PF – дисконтова на вартість;

Q – обсяг;

QC – рівноважний обсяг попиту на продукцію;

QD – обсяг попиту або кількість одиниць товару, яка може бути придбана покупцем;

Qm –монопольний обсяг випуску продукції;

QS –обсяг пропозиції;

r – ставка відсотка;

S – пропозиція;

SP – ціна пропозиції;

ST – пропозиція землі;

TC – сукупні витрати;

TP – сукупний продукт;

TR – сукупний (валовий) доход, сукупна виручка;

TU – сукупна корисність;

U – корисність;

VC – змінні витрати;

W – заробітна плата.

ВСТУП

Переорієнтація економіки України на ринкові механізми потребує належної модернізації підготовки фахівців різних професій. Першочерговою проблемою є формування ринкової психології учасника суспільного виробництва, спроможного здійснити самостійну цивілізовану підприємницьку діяльність.

Мікроекономіка вивчає поведінку і механізм прийняття рішення окремими економічними суб’єктами (індивідами, домашніми господарствами, підприємствами, галузями, громадськими організаціями і державними агентствами тобто мікросистемами). Таким чином, мікроекономіка – це розділ економічної теорії, який вивчає економічні передумови формування свідомого вибору дії окремими суб’єктами, що господарюють в умовах обмеженості ресурсів. Саме мікроекономіка всебічно аналізує економічну поведінку виробників, споживачів, власників виробничих та фінансових ресурсів. Мікроекономіка розкриває економічне підґрунтя раціональної поведінки окремих осіб і виявляє особливості координації їх підприємницької діяльності за допомогою цінових факторів та конкуренції. Використання мікроекономічного аналізу обумовлює розкриття механізму прийняття рішень окремими суб’єктами процесу економічного виробництва – підприємствами, споживачами, робітниками, фермерами, власниками ресурсів.

Мета вивчення дисципліни – допомогти студентам здобути знання поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах, озброїти їх методикою прийняття господарських рішень за наявних обмежених засобів і альтернативних можливостей. Центральні питання мікроекономіки – це відносні ціни на товари, попит і пропозиція, розподіл ресурсів для досягнення альтернативних цілей, поведінка мікросистем у різних ринкових ситуаціях, рівновага споживача, виробника тощо.

Предмет курсу – це поведінка людей і механізм прийняття ними рішень для досягнення мети в умовах обмежених ресурсів. Знання предмету сприяє більш ефективному розподілу власних коштів, раціональному веденню справ, допомагає в управлінні підприємством.

Основними завданнями по вивченню курсу „Мікроекономіка” є: розкрити механізм прийняття рішень окремими суб’єктами процесу економічного виробництва, визначити взаємодію окремих економічних суб’єктів та дослідити механізм функціонування конкретних ринків, розкрити основні закономірності ринкової економіки на рівні товаровиробника та споживача і показати механізм прийняття рішень господарюючими суб’єктами, які прагнуть досягти максимального задоволення потреб в умовах використання обмежених ресурсів.

Об’єктом „Мікроекономіки” є поведінка індивідуумів, домогосподарств, підприємств (фірм) тощо в ринкових умовах.

Методологічні основи курсу – це діалектичний підхід до явищ, системний аналіз, методи дедукції, індукції, абстракції. моделювання, економіко-математичні, графоаналітичні та інші.

В результаті вивчення курсу студент повинен

- знати:

а) принципи раціональної поведінки мікросистем на ринках;

б) термінологію та основні засоби мікроекономічного аналізу;

- вміти:

а) застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу ефективності функціонування самостійних господарських систем;

б) самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем.

Предыдущая статья:Вчимося широко і спокійно відкривати і закривати рот, Клімєнко О.А. Следующая статья:Тема 4. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів
page speed (0.0125 sec, direct)