Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Культура, Искусство

Греко-католицька церква  Просмотрен 602

Від першого року існування греко-като­лицька церква потрапила в складне стано­вище. З одного боку, уніатські єпископи всупереч запевненням польської влади не отримали тих прав, що їх мало католицьке духівництво, отож досягти рівності церков, як сподівалися прихильники унії, вони не змогли. З іншого боку, до уніатської церкви більшість українського населення стави­лась як до чужої, утвореної внаслідок зради батьківської віри. Ситуація навколо греко-католицької церкви загострювалася й май­новими суперечками: всі церкви й монасти­рі грецького обряду як уніати, так і право­славні вважали своїми.

Ієрархи греко-католицької церкви вдава­лися до енергійних заходів, аби подолати кризу своєї церкви. Іпатій Потій,якого називали «батьком унії», по смерті Михай­ла Рогози став митрополитом. Був талано­витим проповідником, письменником-полемістом, адміністратором, однак в боротьбі за унію діяв здебільшого силою. Митропо­лит Йосиф-Вельямін Рутськийдоклав ба­гато зусиль для розбудови уніатської цер­кви. На відміну від свого попередника - Потія, Рутський особливо дбав про підви­щення рівня освіти духівництва, наполег­ливо шукав способів порозумітися з право­славними, вбачаючи у злагоді головну умову піднесення обох церков. Водночас він діяльно сприяв впорядкуванню та оновлен­ню церковного життя, закладав нові мона­стирі, впроваджував поміж ченців сувору дисципліну, дбав про заснування уніатської семінарії, хоча для її відкриття забракло коштів. Здійснив реформу уніатського чер­нецтва, яке його зусиллями було об'єднане в один орден - Василіанський. Подібно до єзуїтів, василіани займалися просвітниць­кою та місіонерською діяльністю.

Митрополит Петро Могила, його заходи щодо впорядкування церковного життя

У 1632 р. щойно обраний польський ко­роль Владислав IV підписав «Пункти заспо­коєння руського народу», за якими укра­їнцям та білорусам поверталися втрачені після Берестейської унії права:

- за православними визнавалося право мати свого митрополита та єпископів;

- визначалися умови розв'язання супе­речок між православними та греко-католи­ками щодо церков і земель тощо.

У 1632 р.митрополичу кафедру посів Петро Могила.

Предыдущая статья:Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення православної ієрархії Следующая статья:Заходи Петра Могили в оновленні церковного життя.
page speed (0.0467 sec, direct)