Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Культура, Искусство

Становище православної церкви  Просмотрен 237

Головною причиною занепаду право­славної Церкви в Україні була втрата влас­ної держави. Щоб протидіяти польському католицизмові, який через розгалужену ме­режу своїх колегіумів і друкарень невпинно поширював вплив на нові східні землі, Українська православна церква мусила ви­робити власну систему освіти. Але ні до­статньої кількості книжок, ні відповідних навчальних закладів для вищого духів­ництва не було. Становище Української пра­вославної церкви ускладнювалося й зовнішніми обставинами. Захоплений турками 1453 р. Константинополь утратив колишній статус центру православ'я, а відтак не міг

надати належної підтримки православній церкві України. Натомість із кожним роком дедалі потужнішою ставала Московська митрополія, яка прагнула перебрати славу згаслого Константинополя. Проголошення 1589 р. самостійності Московського патріархату і надання його главі титулу пат­ріарха московського та всієї Русі надзви­чайно занепокоїло українців, оскільки промовисто свідчило про наміри Московської держави щодо українських земель.

Думки православних щодо унії з ка­толиками.Розуміючи складність ситуації, у якій опинилася рідна церква, представ­ники вищого духівництва і шляхти та українські магнати дедалі більше схилялися до ідеї об'єднання з римо-католицькою цер­квою. Через унію з римо-католицькою цер­квою українці сподівалися досягти єдності свого народу. Бо тільки справжня рівність у правах католицької й православної церков у католицькій державі, якою була Польща, могла б покласти край переслідуванню пра­вославних. Адже йшлося про збереження традиційного грецького обряду й мови бо­гослужінь. Крім того, унія здатна була, як здавалося її прихильникам, розв'язати про­блему підпорядкування Української право­славної церкви: після її переходу під зверх­ність папи римського відпадала потреба бо­ротьби із зазіханнями Московського пат­ріархату.

Були й особисті мотиви. В унії право­славні єпископи, та й сам митрополит Ми­хайло Рогоза,вбачали можливість позбути­ся опіки братств, відлучивши їх від церков­них справ силою папського благословення усупереч колишнім рішенням Константинополя.

Думки католиків щодо унії з право­славними.У Польщі щодо унії церков не було одностайності. Одні виступали проти будь-якого об'єднання, інші ж (а їх була більшість на чолі з королем) не заперечува­ли можливості унії. Проте польським можновладцям не потрібна була авторитетна українська церква, рівна у правах із польсь­кою. Тому об'єднання церков вони тлума­чили як навернення до католицизму.

Предыдущая статья:Контрреформаційний рух в Україні Следующая статья:Не дійшовши згоди навіть щодо спіль­ного засідання, кожна зі сторін 8 жовтня 1596 р. розпочала свій окремий собор.
page speed (0.1675 sec, direct)