Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Социология

Стихійний відбір  Просмотрен 217

Одним з видів невипадкового відбору є стихійний відбір. Будуючи вибіркову сукупність методом стихійного відбору, соціо­лог не має можливості забезпечити відповідність вибіркової су­купності генеральній за всіма ознаками, що характеризують оди­ницю спостереження.

Головними чинниками, що визначають природу стихійного відбору, є готовність соціолога мати справу з максимально до­ступними одиницями сукупності (чинник доступності), а також його прагнення гарантувати за умови обмежених ресурсів вихід на ті одиниці сукупності, які мають шукані ознаки (чинник ціле­спрямованості). Перший чинник означає, що організатор дослі­дження готовий погодитися з тим, що рішення про занесення до вибірки належить потенційному респонденту. Другий чинник передбачає, навпаки, що це рішення належить досліднику.

Прикладами опитувань, що проводяться за допомогою стихій­ного відбору, є дослідження "маятникової міграції" населення. Опитування респондентів відбувається в електропоїздах, автобусах тощо. Для інтерв'юера важлива лише належність респондента до "мігрантів" та згода його відповісти на запитання інтерв'ю­ера (респондент сам заносить себе до вибірки).

Часто дослідника змушують звертатися до "послуг" стихійно­го відбору різні обставини. Одна з них — обмежені ресурси, які не завжди дають йому змогу досягти необхідного представницт­ва у сформованій сукупності. Друга обставина стосується етичних принципів. Участь в опитуванні є добровільною, що обмежує коло респондентів. Часто відбір неможливо провести із суто техніч­них причин, оскільки нічого невідомо про межі генеральної су­купності, а соціолог лише за допомогою стихійного відбору має можливість визначити ці межі.

 

Є кілька різновидів стихійного відбору.

1. Так званий відбір першого зустрічного. Соціолог опитує тих, кого випадково зустрічає на вулицях та в інших багатолюд­них місцях. Однак при організації такого відбору велике зна­чення мають місце і час опитування, оскільки в різний час та в різних місцях соціолог має можливість взяти інтерв'ю лише в окремих категорій респондентів: у центрі великого міста в робо­чий час він частіше натрапить на пенсіонерів, студентів, науко­вих співробітників, ніж на промислових робітників. Крім того, за такого відбору соціолог несвідомо може керуватися почуттям особистої симпатії та антипатії, міркуваннями зручності тощо.

2.

Відбір "подібного до себе". Інтерв'юер добирає для опиту­вання або спостереження респондента з власного оточення. За такого відбору вибіркова сукупність буде зміщеною, порівняно з вихідною сукупністю, щодо однієї чи низки суттєвих ознак.

3. Пресові опитування — це опитування, що проводяться за допомогою теле- та радіоанкет, а також анкет, оприлюднених у пресі. За умови таких опитувань рішення про включення до вибірки приймають самі респонденти, що докорінно змінює трак­тування одержаних даних, оскільки в опитуванні бере участь найкомунікабельніша частина респондентів.

 

Усі види стихійного опитування мають істотні недоліки. По-перше, для вихідної сукупності не можна побудувати ре­презентативну вибірку. По-друге, неможливо визначити теоре­тичну помилку, що виникає за такої схеми відбору. Вказані не­доліки не означають, однак, що стихійний відбір недоцільний. У деяких випадках за його допомогою можна дізнатися, напри­клад, про варіанти поведінки телеаудиторії, ставлення до полі­тичних партій, їхніх лідерів тощо. Стихійний відбір часто буває корисним у пробних та пілотажних дослідженнях. Незамінний він і для дослідження інтимних сторін життя людей. Так, прин­цип випадкового відбору для дослідження такого об'єкта вико­ристати практично неможливо, оскільки частка відмов від бе­сіди набагато перевищує граничну норму. Різні способи стихій­ного відбору мають неоднакову міру ефективності. Однак чим більша міра випадковості у відборі одиниць дослідження і чим більше цей відбір поширюється на об'єкт вивчення, тим точні­шим, за інших однакових умов, є його результат. Водночас не­дбало здійснений імовірнісний відбір, по суті, може перетворити­ся на стихійний.

Предыдущая статья:Квотний відбір Следующая статья:Обсяг вибірки
page speed (0.013 sec, direct)