Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Социология

Соціалізація особистості  Просмотрен 223

У своєму повсякденному житті особистість набуває актуальних соціальних характеристик, що допомагає їй інтегруватися в широкі соціальні спільноти. Особливість цього процесу полягає у розвитку людини від інди­відуального до соціального рівня буття, що відбуваєть­ся з набуттям нею соціальних норм, цінностей, оволо­дінням соціальними ролями тощо. Соціологія трактує цей процес як соціалізацію.

Соціалізація — процес інтеграції індивіда в суспільство, у різно­манітні типи соціальних спільнот (група, соціальний інститут, соці­альна організація) шляхом засвоєння ним елементів культури, со­ціальних норм і цінностей, на основі яких формуються соціально значущі риси особистості.

Завдяки соціалізації людина засвоює звичаї, тради­ції і норми певної соціальної спільноти, властиві певній культурі, способи мислення, взірці поведінки, форми раціональності і чуттєвості тощо.

Соціалізація є досить складним і неодноспрямованим процесом (рис. 2.9). Не варто розглядати її, як таку дію соціальних факторів на людину, за якої їй відво­диться пасивна роль об'єкта впливу. Адже людина віль­на у виборі засобів впливу, ціннісно-нормативних схем, які формують її світоглядну орієнтацію.

Рис. 2.9. Характеристика соціалізації особистості

Предыдущая статья:Соціалізація особистості як процес Следующая статья:Агенти соціалізації (Соціалізація особистості)
page speed (0.041 sec, direct)