Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Литература

II. Робота над темою уроку.. • Презентація теми і мети уроку. • Виразне читання вчителем вірша«Трі..  Просмотрен 513

 1. Слово вчителя.. Наша сьогоднішня розмова про поета, тематика творчості якого надзвичай..
 2. II. Робота над темою уроку.. • Презентація теми, мети уроку. • Обговорення епіграфа. • Перевірка ..
 3. Слово вчителя.. Ось і закінчується урок. Але ми ще довго будемо чути його музику: з по..
 4. III. Робота над темою уроку.. • Презентація теми, мети уроку. Слово вчителя. Французька по..
 5. Слово вчителя.. На відомій скульптурі Огюста Родена викарбовано перші слова «Гімну кра..
 6. Учитель.. Чи доводилося вам тримати в руках книжку, яку засуджено офіційно — за ..
 7. Висновок.. У творчості Ш. Бодлера поєдналися роман­тичні й символічні елементи. В..
 8. Слово вчителя.. «Сплін та ідеал» — це своєрідна лірична драма, де ідеалові протиставле..
 9. Висновок.. Отже, символ народжується там, де немож­ливо зобразити предмет. Він по..
 10. Висновок.. У вірші «Краса!», який став вершиною мо­дерністської поезії М. Вороног..
 11. Слово вчителя.. Про поета найповніше розповіда­ють вірші, бо саме в поетичному рядку в..
 12. II. Робота над темою уроку.. • Презентація вчителем (за вибором) найрозповсюдже-ніших символічних з..

• Презентація теми і мети уроку.

• Виразне читання вчителем вірша«Трійка»

Учитель.

Сучасники одразу високо оцінили вірш М. Некрасова. Цей твір неодноразово перекладали на музи­ку різні композитори. Пісня «Трійка» на слова Некрасова стала надзвичайно популярною, їїчасто включали до на­родних пісенників. Прослухаємо одну із версій.

• Музична пауза. Прослуховування фонозапису пісні «Трійка».

• Демонстрація ілюстрацій І. Глазунова до вірша «Трійка».

• Бесіда.

Чи такою ви уявляєте героїню вірша, якою її зобразив художник?

Зачитайте рядки вірша, які можуть стати підписом до малюнка.

Як художнику вдалося відобразити не тільки красу дівчини, а й трагізм її подальшої долі?

У чому, на вашу думку, секрет такої популяр­ності вірша?

— Доведіть, що вірш « Трійка» близький і зрозумі­лий людям різних соціальних верств.

Як через долю молодої жінки поет показує трагізм становища селян в Росії?

• Слово вчителя з елементами бесіди.

У творчому доробку Некрасова значне місце посідають вірші, присвя­чені товаришам, однодумцям: «Роздуми біля парадного під'їзду», «Тургенєву», «Бєлінський», «Пам'ятіДобролю-бова», «Поету» (пам'яті Шиллера), «На смерть Шевчен­ка» та ін. Про останній — наша сьогоднішня розмова.

Які почуття викликав у вас вірш російського поета, присвячений нашому співвітчизникові?

— З якою інтонацією слід читати вірш, вивчений удома? Чому?

• Виразне читання вірша учнями.

• Актуалізація опорних знань.

Заголовок вірша вказує на трагічну подію, з нагоди якої він написаний. Що вам відомо із уроків української літератури про роль М. Некрасова в долі Т.Шевченка?

(Після десятирічного заслання до Оренбурзького кор­пусу, у 1858 р., Т. Шевченко повернувся до Петербурга. Його гаряче зустріла літературна громадськість. У Шев­ченка налагодилася тісна співпраця з редакцією журналу «Современник», головним редактором якого на той час був М.

Некрасов. У журналі друкували вірші українського поета, статті про його життя і творчість).

Назвіть теми поезії, спільні для Т. Шевченка та М. Некрасова.

Простежте тему жіночої долі й народних страждань у ліриці М. Некрасова і Т. Шевченка.

 

• Ознайомлення з історією вірша.

У вірша «На смерть Шевченка» зовсім інша доля, ніжу поезії «Трійка». За життя М. Некрасова у Росії цей вірш взагалі не був опуб­лікований. Вперше на сторінках журналу він з'явився у Львові в 1866 році, хоча склав поет цей вірш ще в 1861 році, коли йшов за труною Т. Шевченка. Повернувшись додому, Некрасов записав цей вірш. Через цензурні пере­стороги поет розірвав аркуш навпіл зверху вниз і залишив у себе лише ліву частину з римами, а праву з початком рядків знищив. Незадовго до смерті Некрасов ці вірші відновив.

 

• Робота в групах.

Мовний аналіз поетичних творів. Заповнення таблиць.

 

Наявність окремих художніх засобів у віршах М. Некрасова Приклади
Лексичні Епітет
    Метафора
    Порівняння
    Алегорія
    Уособлення
    Розмовна лексика
Синтаксичні Риторичне запитання, звернення, вигук
    Повтор
    Антитеза

^ І група — «О шостій вчора завернув...»;

^ II група — «Роздуми біля парадного під'їзду»;

^ III група — «Трійка»;

^ IV група — «На смерть Шевченка».

 

IV Підбиття підсумків уроку.

• Повторне звернення до теми уроку.

• Висновок про поетичне новаторство Некрасова: по­єднання поезії з прозою, наближення поетичної мови до розмовної інтонації, до народної говірки.

Домашнє завдання.

Підготувати повідомлення про життєвий шлях Ф. Тютчева (завдання для творчої групи біографів). На прикладі вірша «О, как убийственно мьі любим...» дослідити тему кохання в ліриці Ф. Тютчева, провести його порівняльний аналіз із лірикою О. Пушкіна (завдання для творчої групи літературних критиків). Про­стежити вплив філософських шкіл на творчість Ф. Тютче­ва (завдання для

 

10 клас

ТЕМА: Життєвий і творчий шлях письменника. Волт Вітмен – американський поет-новатор.

«Пісні про себе» - програмовий твір поета

МЕТА: ознайомити учнів зі своєрідністю романтич­ної традиції в американській літературі XIX ст., само­бутністю творчості поета Волта Вітмена, її специфікою; вчити добирати епіграф; розвивати аналітичні та пізна­вально-творчі здібності учнів; вміння виразно читати та аналізувати поетичні твори; формувати в учнів мотиви звернення до поетичного слова; виховувати справжніх цінителів мистецтва, розуміння неповторності поетич­ного твору.

ОБЛАДНАННЯ: репродукція картини Ф. Збарського «Портрет В. Вітмена», ілюстрації В. Пивоварова до кни­ги К. Чуковського «Мій Вітмен», фонозапис оркестрової увертюри Г. Холста «Волт Вітмен», виставка різних ви­дань творів В. Вітмена, філософський словник.

Уся його письменницька сила у надзвичай­но живому відчутті безмежної широти всесвіту, яке ніколи не полишало його.

К. Чуковський

 

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності.

Предыдущая статья:Некрасов Следующая статья:Слово вчителя.. Наша сьогоднішня розмова про поета, тематика творчості якого надзвичай..
page speed (0.0132 sec, direct)