Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Управление и эксплуатация транспортных средств

АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ЗА ТЕРМІНАЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ  Просмотрен 501

 

Аналіз ризиків та визначення методів їх зниження є найважливішим етапом підготовки проектів. Призначення аналізу ризику – дати потенційним партнерам необхідні дані для прийняття рішень про доцільність участі в проекті і передбачити заходи по захисту від можливих фінансових втрат.

Найбільш поширеним методом аналізу ризиків проекту є аналіз чутливості. Аналіз чутливості – це техніка аналізу ризику, яка показує, як зміниться значення чистої теперішньої вартості (NPV) проекту при заданій зміні вихідної змінної за інших рівних умов.

Розрахувати один проект (заданий за завданням маршрут на якому виконується задана кількість рейсів по роках). Тривалість проекту 5 років. Розрахунки виконувати на основі результатів, отриманих в попередніх підрозділах. Всі розрахунки по маршруту звести в наступні таблиці.

 

Таблиця 7.1 - Визначення річних доходів і витрат на маршруті

 

Таблиця 7.2 - Річний звіт про прибутки і збитки на маршруті

 

При оцінці ефективності проекту порівняння поточних і майбутніх витрат та доходів здійснюється шляхом приведення (дисконтування) їх реальної грошової вартості до початкового періоду (періоду прийняття рішень, базового періоду) Основою дисконтування є поняття “часової переваги” або зміни цінності грошей у часі. Це означає, що раніше одержані гроші мають більшу цінність, ніж гроші, одержані пізніше, що зумовлюється зростанням ризиків і невизначеності в часі. Дисконтування означає перерахунок доходів і витрат для кожного розрахункового періоду за допомогою норми (ставки) дисконта.

Дисконтування грунтується на використанні техніки складних процентів. Приведення до базисного періоду витрат і доходів t-го розрахункового періоду проекту зручно здійснювати через їх множення на коефіцієнт дисконтування, що визначається для постійної норми дисконта r як

На практиці при аналізі проектів широко застосовується такий критерій оцінки цінності проектів, як чиста приведена цінність (NPV). Вона являє собою різницю між дисконтованими доходами проекту та дисконтованими витратами:

(7.1)

де Bt – доходи проекту в рік t;

Сt – витрати на проект у рік t;

r – ставка дисконту (r=16%);

n – тривалість проекту (n=5 років).

Таблиця 7.3 - Розрахунок чистої приведеної вартості (NPV) для маршруту

 

Основною метою проекту є визначення ризику. Ризик проекту – міра невизначеності в одержанні очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту. В курсовому проекті виконується аналіз чутливості. Це техніка аналізу проектного ризику, яка показує як зміниться значення NPV проекту при зміні вихідної змінної за інших рівних умов. В даному випадку на значення NPV здійснюють вплив наступні ключові змінні: тариф і собівартість.

Розрахувати, як зміниться значення NPV при збільшенні (+) й зменшенні (- ) на 10% тарифу за 1 км пробігу і собівартості 1 км пробігу автопоїзда, що виконує міжнародні автомобільні перевезення вантажів.

Для визначення чутливості проекту змінити спочатку значення тарифу за 1 км пробігу в межах +10% і -10%. Результати занести в табл. 7.4.

 

Таблиця 7.4 - Річні доходи при зміні тарифу на +10% і -10% на маршруті

 

 

 

Таблиця 7.5 - Річний звіт про прибутки і збитки при зміні тарифу на +10% і -10% на маршруті

 

 

Таблиця 7.6 - Розрахунок чистоі приведеної вартості при зміні тарифу на +10% і -10% на маршруті

 

 

Наступним кроком є зміна значення собівартості 1 км пробігу в межах +10% і -10%. Результати заносять в таблицю 7.7.

 

Таблиця 7.7 - Річні доходи і витрати при зміні собівартості на +10% і -10% на маршруті

 

 

 

Таблиця .7.8 - Річний звіт про прибутки і збитки при зміні собівартості на +10% і -10% на маршруті

 

Таблиця 7.9 - Розрахунок чистої приведеної вартості при зміні собівартості на +10% і -10% на маршруті

 

Таблиця 7.10 - Визначення рейтингу впливу факторі на чисту приведену вартість на маршруті

 

Назва фактору Процент зміни фактору, Dх Нова NPV, тис. грн Базова NPV, тис. грн Процент зміни NPV, (DNPV)     Рейтинг
       
Тариф за 1 км пробігу, грн/км   +10%     
-10%      
Собівартість 1 км пробігу, грн/км   +10%     
-10%      
      

 

На основі таблиці основних результатів побудувати графік і зробити висновок щодо найбільшого впливу факторів на виникнення ризикових ситуацій для заданого маршруту.

 

Предыдущая статья:Бібліографія. 1. Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 2002 – 363 с. 2. Анд.. Следующая статья:ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ, Водахова В.А., Тлупова Р.Г
page speed (0.0366 sec, direct)