Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Статистика

II.Практична частина. Задача 1.Дебіторська заборгованість компанії "К" на кінець р..  Просмотрен 372

Задача 1.Дебіторська заборгованість компанії "К" на кінець року становить 60000 дол. Несплати за попередні три роки: 7%; 5%; 9%. 31.12.2000р. нараховано резерв сумнівних боргів з урахуванням залишку резерву 200 дол. У лютому наступного року списано за рахунок резерву сумнівний борг 1300 дол. Проставити кореспонденцію рахунків.

 

Задача 2.Клієнт "Й" має заборгованість в сумі 2500 дол. 31.12.2000р. фірма оцінила цього дебітора як неплатоспроможного на 100% та здійснила пряме списання дебіторської заборгованості. Проте 15 березня 2001 року дебітор знайшов можливість відшкодувати 1500 дол. Гроші надійшли на рахунок фірми. Проставити кореспонденцію рахунків.

Рекомендована література

№ з/п Підручники, навчальні посібники Кількість примірників у бібліотеці або на кафедрі для базової літератури
Базова   
Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч. посібник. – Житомир: ПП „Рута”, 2003.- 544с.  
Єфименко В.І., Лук’яненко Л.І. Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення/Єфіменко В.І. - К.: КНЕУ, 2005. - 205 с.  
Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.  
Ткач В. И., Ткач М. В. Международная система учета и отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 160 с.  
Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах: навч.посіб. - Львів: „Магнолія 2006”, 2012.-744с.  
Допоміжна   
Гвелеслани Т.В. МСФО: применение в кредитных организациях-2004.-М.: БДЦ-пресс, 2004.- 391с.  
Кочерга С.В., Пилипенко К.А. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб.-К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 216с.  
Міжнародні стандарти фінансової звітності 20015. Додаток з оновленою інформацією/ Перек. З анг. За ред.. С.Ф.голова.-К: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2006.-216с.  
Фахові періодичні видання   
  Бухгалтерський облік і аудит - ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. Постанова Президії ВАК України від 22.12.2010р. № 1-05/8.  
  Економіка. Фінанси. Право. – Східноєвропейський університет економіки та менеджменту, Київський національний університет внутрішніх справ. Постанова Президії ВАК України від 13.12.2000р.  

15. Інформаційні ресурси

Офіційний сайт Міністерства економіки України [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.me.gov.ua

Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс] / Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua

 

Предыдущая статья:II.Практична частина. II.Практична частина Задача 1.Поточні (оборотні) активи компанії .. Следующая статья:ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ сельской СВЯЗИ, О. А. Хацкевич
page speed (0.0148 sec, direct)