Всего на сайте:
210 тыс. 306 статей

Главная | Механика

Підіймальні пристрої - особливості безпеки при їх експлуатації  Просмотрен 375

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ВАНТАЖНИХ І ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ РОБІТ


ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ВАНТАЖНИХ І ТРАНСПОРТУВАЛЬНИХ РОБІТ

Правила безпеки при монтажі та експлуатації транспортних машин та транспортних засобів

Підіймально-транспортувальні машини, механізми та пристрої. Вимоги безпеки

Автонавантажувачі, електронавантажувачі та електрокари. Правила безпеки при їх експлуатації

Підіймальні пристрої - особливості безпеки при їх експлуатації


Вступ

 

Вантажні і транспортувальні роботи в процесі будь-якого ви­робництва мають досить велику питому вагу. Переміщення ван­тажів часто супроводжується необхідністю застосовувати важку фізичну працю, а іноді пов'язане ще й зі значним ризиком, особли­во, коли роботи виконуються з небезпечними вантажами.

Небезпечні вантажі за характером небезпеки при їх транспорту­ванні поділяються на 4 групи: 1 - малонебезпечні (плоди, овочі, про­дукти харчування, будівельні матеріали тощо); 2 - небезпечні за свої­ми розмірами (великогабаритні та багатотонні конструкції, труби великої довжини та ін.); З - вантажі, що пилять, димлять або пере­бувають в гарячому стані (вапно, крейда, асфальт, бітум, цемент на­сипом і т. п.); 4 - небезпечні за своїми властивостями: вибухівка, бен­зин, газ та ін. (вони, в свою чергу, згідно з ГОСТ19433-81, поділяються ще на 9 класів (вибухові; стиснені, зріджені або розчинені гази; пожежонебезпечні; отруйні, інфекційні; високотоксичні; радіоактивні тощо). Небезпечні вантажі повинні маркуватися спеціальними зна­ками безпеки, що мають форму квадрата, поділеного тонкою гори­зонтальною лінією на два прямокутні трикутники і окантованого чорною рамкою. У верхньому трикутнику зображується знак небез­пеки (вогонь, вибух, символ радіоактивності тощо), в нижньому - напис про небезпечність вантажу та номер класу небезпеки за влас­тивостями. При проведенні робіт з такими вантажами треба бути особливо обережним та ретельно дотримуватися правил безпеки.

Кодексом законів про працю України встановлені граничні нор­ми піднімання та переміщення вантажів однією людиною в за­лежності від статі та віку: для чоловіків віком 18 років і старших -50 кг (допускається до 80 кг при одноразовому перенесенні на відстань по горизонталі до 25 м, за умови, що вантаж укладається на спину і знімається іншими вантажниками); для жінок старших за 18 років - 7 кг при постійній роботі й 10 кг при чергуванні з іншою; для юнаків і дівчат 16-17років-7кгта 14, а для 17-18 літніх-8 та 16 кг відповідно. Ці норми є обов'язковим заходом, що захищає працівника від надмірної втоми і перевтоми при виконанні тяж­ких вантажних робіт.

Одним з найважливіших завдань охорони праці є заміна фізич­ної праці механізованою, що зберігає здоров'я працівників, змен­шує собівартість робіт та ризик отримати травму.

На промислових підприємствах, будівельних дільницях, елек­тростанціях, в сільському господарстві і в торгівлі в процесі робо­ти обробляють і переміщують велику кількість різних вантажів. Високопродуктивна робота сучасного підприємства неможлива без застосування надійної техніки для навантажування, розвантажу­вання та транспортування різних вантажів та чіткої організації праці. Для виконання цих операцій призначаються відповідальні, складаються технологічні та маршрутні карти вантажопотоків, визначаються та готуються місця перевалки та обробки вантажів, готується транспорт та необхідне обладнання.

Транспорт, в залежності від місця його застосування, поділяють на зовнішнійі внутрішньозаводський.Зовнішній транспорт при­значений для доставки сировини, палива, напівфабрикатів, готової продукції та інших, необхідних підприємству вантажів, і для виве­зення з підприємства готової продукції і відходів. Операції зовніш­нього транспортування виконуються засобами автомобільного, за­лізничного, водного і повітряного транспорту, а іноді й гужевого.

Внутрішньозаводський (внутрішній) транспорт може бути міжцеховимі внутрішньоцеховим.Міжцеховий транспорт при­значений для транспортування вантажів, сировини, напівфабри­катів, продукції по підприємству до місць їх обробки і зберігання та для видалення відходів виробництва. Вибір засобів міжцехово­го транспорту залежить від фінансових можливостей підприємства, масштабів і специфіки виробництва.

На сучасних підприємствах з масовим і крупносерійним вироб­ництвом міжцехове та внутрішньоцехове транспортування ван­тажів виконується, переважно, транспортувальними машинами безперервної дії - транспортерами (назву запозичено з французь­кої мови), або конвеєрами (запозичено з англійської).

Внутрішньоцеховий транспорт застосовується для транспорту­вання вантажів між цехами, виробничими дільницями, окремимиагрегатами і робочими місцями та до внутрішніх складів, згідно і технологічним процесом виробництва, тобто для міжопераційного переміщення матеріалів та виробів при поточному методі виробництва.

Механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних і транспортувально-складських робіт (ВРТСР) є одним із найважли­віших резервів підвищення продуктивності праці, зниження собі­вартості продукції, поліпшення умов та підвищення безпеки праці.

Керівники, що відповідають за проведення ВРТСР, повинні визначати порядок і методи їх проведення та використання меха­нізмів і пристроїв, забезпечувати інструктаж та навчання з питань охорони праці. До їх обов'язків входить систематичний контроль за станом безпеки (за застосуванням і правильним користуванням робітниками спецодягом і індивідуальними засобами захисту, за наявністю необхідних знаків безпеки, за дотриманням норм пере­несення вантажів, за забезпеченням працюючих інструкціями з правил безпеки і експлуатації обладнання, за станом чистоти і по­рядку на робочих місцях, в проходах і проїздах тощо).

До ВРТС робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичне обстеження, навчені безпечним методам праці і ознайомлені з діючими нормами, правилами й інструкціями з охо­рони праці.

Транспортні шляхи і проходи на території підприємства і в бу­дівлях повинні відповідати санітарно-технічним вимогам, буді­вельним і протипожежним нормам. Місця, де проводяться ВРТСР, звільняються від зайвих вантажів, снігу, льоду, непотрібних пред­метів, а в необхідних випадках посилаються піском.

Предыдущая статья:Лабораторная работа. Создание презентации Следующая статья:Правила безпеки при монтажі та експлуатації транспортних машин та транспортних засобів
page speed (0.0162 sec, direct)