Всего на сайте:
183 тыс. 477 статей

Главная | Педагогика

Загальні методи виховання  Просмотрен 641

Питання для обговорення: 1. Розкрийте сутність процесу виховання: особливості виховного процесу, його діалектику, рушійні сили. 2. Розкрийте загальні принципи та закономірності процесу виховання

3. У чому сутність процесів самовиховання та перевиховання: умови, етапи та прийоми?

4. Проаналізуйте існуючи класифікації методів виховання та порівняйте можливості кожного методу окремо.

5. Які умови та фактори визначають вибір методів навчання?

Запис до педагогічного словника (виконується дома): виховання як соціокультурний процес, виховання як педагогічний процес (у широкому та вузькому значенні), рушійні сили виховання, мета виховання, закономірності виховання, принципи виховання, метод виховання, прийом виховання, засіб виховання, самовиховання, перевиховання, вихованість школярів
Письмова робота: Тест 3.1.Що таке виховання? 1. Цілеспрямована і спеціально організована діяльність вихователя, метою якої є створення умов для саморозвитку і самоактуалізації особистості. 2. Процес керування розвитком особистості.

3. Процес формування особистості, який відбувається під впливом оточуючого середовища.

4. Розділ педагогіки, що розглядає питання організації виховної роботи у школі.

5. Організований певним чином вплив на психіку вихованця з метою сформувати у нього якості, бажані для вихователя.

Тест 3.2.Визначить вимоги принципу гуманізації виховання.

1. Повага прав і свобод особистості.

2. Повна свобода дій вихованця.

3. Виховання в дусі християнської моралі.

4. Відродження гуманізму.

5. Заохочення добрих справ.

Тест 3.3.Для того, щоб обрати оптимальні методи виховання необхідно:

1. Встановити, який метод дозволяє швидше інших досягти наміченої мети.

2. З’ясувати суть кожного методу й обрати з великої кількості методів ті, які відповідають поставленим вимогам.

3. Проаналізувати ситуацію і дібрати відповідний метод.

4. Перевірити кожний метод на придатність у конкретних умовах.

5. Надати більшої уваги методам формування свідомості.

Тест 3.4.Яке з тверджень не є закономірністю процесу виховання?

1. Зумовленість виховання суспільними потребами та умовами.

2. Взаємозалежність процесів виховання і розвитку.

3. Зв'язок виховання з життям.

4. Визначальна роль діяльності і спілкування у вихованні.

5. Взаємозв’язок вихователя і вихованців у вихованні.

Тест 3.5..Що таке метод виховання? Оберіть найбільш повну відповідь.

1. Методи виховання – це шляхи досягнення поставленої мети.

2. Методи виховання – це сукупність прийомів впливу вихователя на вихованця.

3. Методи виховання – це способи впливу на свідомість, волю, почуття, поведінку учнів з метою вироблення у них запланованих якостей.

4. Методи виховання – це спосіб спільної діяльності вихователя і вихованців з метою розвитку розумових здібностей особистості.

5. Методи виховання – це спосіб керування розвитком особистості дитини.

Тест 3.6.Що не впливає на вибір методів виховання?

1. Зміст виховання.

2. Умови виховання.

3. Колективізм.

4. Вікові особливості вихованців.

5. Рівень педагогічної кваліфікації.

Тест 3.7.Визначить вимоги принципу зв’язку виховання з життям.

1. Принцип потребує обов’язкової участі всіх учнів у посильній виробничій праці.

2. Принцип потребує поєднання виховання з практичною діяльністю людей.

3. Принцип потребує розв’язання всіх виховних завдань з опорою на реальне життя, трудову діяльність людей, розумно організовану і посильну участь вихованців у трудовій діяльності.

4. Принцип потребує участі вихованців у всіх суспільних заходах, що проводяться у мікрорайоні школи.

5. Принцип потребує у вихованні йти від життя, його проблем.

Тест 3.8.Які методи належать до групи методів формування свідомості?

1. Бесіда, приклад, створення виховних ситуацій, вправи, привчання.

2. Змагання, привчання, приклад, лекція, спостереження.

3. Приклад, бесіда, лекція, диспут, дискусія, навіювання, переконання, розповідь.

4. Розповідь, заохочення, покарання, привчання, змагання.

5. Доручення, заохочення, гра, приклад, виховуючі ситуації.

Тест 3.9.Що є рушійною силою процесу виховання?

1. Бажання батьків.

2. Мета виховання.

3. Сукупність суперечностей, вирішення яких сприяє просуванню процесу виховання до нових цілей.

4. Протиріччя між «батьками і дітьми» із-за різних поглядів на життя.

5. Протиріччя між методами роботи вчителів і потребами учнів.

Тест 3.10. Який принцип виховання передбачає подолання авторитарного стилю виховання; забезпечення співробітництва вихователів і вихованців; урахування думки колективу в цілому і кожної особистості зокрема; формування колективу на засадах волі і прагнень його членів?

1. Принцип народності виховання.

2. Принцип єдності виховання і життєдіяльності.

3. Принцип демократизації виховання.

4. Принцип гуманізації виховання.

5. Принцип виховання в колективі і через колектив.

Практичне завдання: Обов’язковий рівень (звіт з виконання письмовий):   1. З’ясуйте мету виховання в різних суспільно-економічних формаціях та заповніть таблицю.

 

Суспільно-економічна формація Мета виховання
Первіснообщинна формація  
Рабовласницька формація  
Феодальна формація  
Капіталістична формація  
5. Соціалістична формація  
6. Сучасний етап  

2. Порівняйте цілі виховання, які визначили такі видатні вчені як Арістотель, Платон, Я.А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, І. Песталоцці, І. Гербат , К.Д. Ушинський.

 

Видатні педагоги Мета виховання Спільне Відмінне
Арістотель    
Платон    
Я.А. Коменський    
Ж.-Ж. Руссо    
І. Песталоцці    
І. Гербат    
К.Д. Ушинський    

3. Конкретизуйте у таблиці методи виховання щодо прийомів і засобів виховного впливу.

Назва методу Конкретизація методу
прийом засіб інше
    
    
    

4 Обґрунтуйте значення кожного принципу побудови виховного процесу в сучасній школі. Назвіть умови оптимальної дії принципів виховання. Заповніть таблицю.

Назва принципу виховання Значення, сутність Умови оптимальної дії
Цілеспрямованість виховання   
Єдність свідомості та поведінки у вихованні   
Виховання в праці   
Комплексний підхід у вихованні   
Виховання особистості в колективі   
Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів   
Поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього   
Індивідуальний підхід до учнів у вихованні   
Принцип системності. Послідовності й наступності у вихованні   
Єдність педагогічних вимог школи, сім’ї і громадськості   

5. «Закономірності виховання – стійкі, повторювані, об’єктивно існуючі істотні зв’язки у ньому, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку особистості школяра.»

«Принципи виховання – керівні положення, що відображають загальні закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту організації та методів виховного процесу»

Керуючись наступними визначеннями таких понять як «закономірності виховання» та «принципи виховання» підберіть ті принципи виховання, які відображають наступні закономірності:

Закономірності виховання Принципи виховання
Виховання органічно пов’язане із суспільними потребами й умовами виховання.  
Людина виховується під впливом найрізноманітніших чинників.  
Результат виховання залежить від виховного впливу на внутрішній світ дитини, її духовність.  
Визначальними у вихованні є діяльність та спілкування.  
Ефективність виховного процесу залежить від стосунків в учнівському колективі.  
Ефективність виховного процесу зростає, коли учні займаються самовихованням.  

 

Творчий рівень: 6. Поясніть яким чином поняття «освіта», «навчання», «розвиток особистості» входять до поняття «виховання». Як аргументувати це за допомогою схеми. (Форма звіту: схема з поясненнями)

7. Вирішення педагогічних ситуацій:

Ситуація 1. Цінності сучасної молоді.

«Раніше я була дуже слабкою|слабою| та доброю. Я не вміла ні висловитися |виказувати| міцно, ні захистити себе. Зараз я зовсім інша, все мене побоюються... Можна бути талановитим, навіть тричі талановитим, але|та| якщо при цьому у тебе немає хоч трохи жорстокості, якщо ти не сильна особистість|особистість|, то ти ламаного гроша не коштуєш... Наш час — це час сильних людей, які вміють відстояти своє місце в житті».

«Мені здається|видається|, що я можу відповісти на питання|: чому мої однолітки не бажають досягати чогось особливого, щось робити|чинити|, із-за чогось старатися. Для нас не існує цього "чогось"... Якби ми жили у період війни, ми були б іншими. Тоді всім все було ясно — або ти чесний захисник своєї Батьківщини, або ти зрадник. А зараз що захищати, кого?»

1. Що можна сказати про ціннісні орієнтації тих, висловлювання кого наведені вище?

2. Які педагогічні поради|поради| можна дати для організації виховного впливу в першому і у другому випадку?

Ситуація 2.

Учні-підлітки сміялися з кривої прибиральниці. Про це дізналася класний керівник. Одну з класних годин вона розпочала так: «Діти. Підійміться ті, у кого дідусі загинули на фронті. А тепер встаньте ті, чиї батьки, дідусі були поранені і їх спасали санітарки, медсестри». І коли у повному мовчанні піднялися в класі кілька учнів, вчителька звернулася до тих, хто ображав криву жінку: «Ось кого ви образили. Тьотя Марія була санітаркою на фронті і після тяжкого поранення залишилась інвалідом. Сідайте!». Після цього учні стали з повагою ставитися до тьоті Марії.

1. Який метод виховання був використаний педагогом?

2. У чому причина ефективності використаного методу?

Ситуація 3.

Ви приступили до проведення уроку. Всі учні заспокоїлися, настала тиша, і раптом у класі хтось голосно засміявся. Коли ви, не встигнувши нічого сказати, питально і здивовано подивилися на учня, що засміявся, він, дивлячись вам прямо в очі, заявив: «Мені завжди смішно дивитися на вас і хочеться сміятися, коли ви починаєте вести заняття».

1. Як ви відреагуєте на це? Аргументуйте обрану відповідь.

Виберіть підходящий варіант слів наведених реакцій учителя з числа запропонованих нижче.

1. «От тобі і на!»

2. «А що тобі смішно?»

3. «Ну, і заради бога!»

4. «Ти що, дурачок?»

5. «Люблю веселих людей».

6. «Я радий(а), що створюю в тебе веселий настрій».

7. Власний варіант ____________ .

Завдання для самостійної роботи: 1. На підставі вивчення розділів “Загальні методи виховання” у підручниках і посібниках з педагогіки схематично відобразіть різні варіанти класифікації методів виховання, запропонованих авторами підручників.

Література для роботи:

 1. Волкова Н.П. Педагогіка. Посібник. - К.: Видавництво "Академія", 2001. - 576 с. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. - К.: Вища школа, 1995. - 236 с.
 2. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 2-е вид. - 1999 р. - 350 с.
 3. Педагогика. Под редакцией Ю. К. Бабанского, Просвещение, М., 1983.
 4. Педагогика / Под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Российс-кое педагогическое аген., 1996. - 334 с.

5. Педагогика: Учеб. пособие для студентов педагогических учебных заведений. / Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И., Шиянов Е.Н. – М.: Школа-Пресс, 2000 – 512 с

 1. Подласшй И. П. Педагогика. Новий курс: Учебник для сту-дентов пед. вузов: В 2 кн. - М.: ВЛАДОС, 1999. - Кн.2: Процесе воспитания. - 256 с.
 2. Фіцула М.М. Педагогіка. Навч.посібник – К., 2000
 3. Харламов И.Ф. Педагогика. Учеб.пособие – М., 2000
 4. http://www.ukrreferat.com/lib/pedagog/pedagog_lekc/8.htm
 5. http://readbookz.com/book/172/5514.html
 6. http://pidruchniki.com.ua/10290228/pedagogika/metodi_formi_zasobi_vihovnogo_vplivu_osobistist_studenta
 7. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/784/105/
 8. http://www.wumdieta.ru/vihov-pidlitkiv/metodi-i-priiomi-vihovannya-ehnya-klasif_134.html

2. Прочитайте уважно матеріал з теми «Виховні завдання уроку». Оберіть улюблену тему будь-якого шкільного предмету. Розробіть виховні завдання цього уроку, які можливо реалізувати під час вивчення даної теми.

Предыдущая статья:Рівні і загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів Следующая статья:Виховні можливості уроку. Більшу частину свого часу дитина проводить у школі — на уроці. Урок — ..
page speed (0.448 sec, direct)