Всего на сайте:
166 тыс. 848 статей

Главная | Политика

Стратегія безпеки держави  Просмотрен 354

Нещодавно президент особисто констатував факт того, що корупція в Україні розрослась до таких загрозливих масштабів, що виникла реальна необхідність створити антикорупційний центр.

Ще у 2002 році подавалась пропозиція Л.Д. Кучмі:

З метою припинення розвитку значних масштабів злочинності в економічній сфері та корупції в органах державної влади необхідно створити відомство, котре здатне буде положити край всім негативним явищам, що заважають Україні стати правовою державою.

За для цього департаменти безпеки, управління з питань безпеки, відділи безпеки, котрі створені на державних підприємствах, в першу чергу, та підпорядковані як правило керівникам цих підприємств, підпорядкувати безпосередньо Міністерству з питань безпеки.

Коротка інформація щодо завдань, які виконують (чи при наймі повинні виконувати в принципі) підрозділи безпеки на підприємствах та у відомствах:

— забезпечення безпеки виробничо-торгівельної діяльності і захисту інформації і зведень, що є комерційною таємницею;

— організація роботи з правового, організаційного й інженерно-технічного (фізичного, апаратного, програмного) захисту комерційної таємниці;

— організація спеціального діловодства, що виключає несанкціоноване одержання звітів, що є комерційною таємницею;

— запобігання необґрунтованого допуску і доступу до звітів і робіт, що складають комерційну таємницю;

— виявлення і локалізація можливих каналів витоку конфіденційної інформації в процесі повсякденної виробничий діяльності й в екстремальних (аварійних, пожежних і ін.) ситуаціях;

— забезпечення режиму безпеки при проведенні усіх видів діяльності, включаючи різні зустрічі, переговори, наради, пов'язані з діловим співробітництвом як на національному, так і на міжнародному рівні;

— забезпечення охорони будинків, приміщень, устаткування, продукції і технічних засобів забезпечення виробничої діяльності;

— забезпечення особистої безпеки керівництва і провідних співробітників і фахівців;

оцінка маркетингових ситуацій і неправомірних дій зловмисників і конкурентів.

1. Об’єкти захисту

До об’єктів, котрі підлягають захисту від потенційних загроз та протиправних посягань, відносяться:

- персонал (керівні працівники, виробничий персонал, службовці, що володіють інформацією, котра складає комерційну таємницю, працівники зовнішніх служб та інший персонал, що входить до категорії ризику);

- фінансові засоби (кошти в національній валюті, кошти в іноземній валюті, дорогоцінності, фінансові документи та ін.)

- матеріальні засоби (будови, споруди, склади, обладнання, транспорт та ін.);

- інформаційні ресурси із обмеженим доступом, що складають службову та комерційну таємницю, а також інша комерційна інформація на паперових, магнітних, оптичних носіях, інформаційні масиви та бази даних, програмне забезпечення, інформаційні фізичні поля різного характеру;

- засоби та системи інформатизації (автоматизовані системи та обчислювальні сітки різного рівня та призначення, лінії телеграфної, телефонної, факсимільної, радіо, супутникового зв’язку, технічні засоби передачі інформації, допоміжні засоби та системи);

- технічні засоби та системи охорони і захисту матеріальних та інформаційних ресурсів.

2. Основні види загроз

В загальному плані до загроз безпеки особистості (персоналу) відносяться:

- вбивства, що супроводжуються різноманітними насильством та знущаннями;

- викраденням та загрозою викрадення працівників, членів їх родин та близьких родичів;

- психологічний терор, погрози, залякування, шантаж, вимагання;

- пограбування із метою заволодіння грошовими коштами, цінностями, документами, майном.

Злочинні посягання у відношенні матеріальних цінностей (продукції), приміщень (в тому числі жилих), будинків та інших ресурсів проявляються у вигляді:

- ознайомлення із конструкцією, дизайном, виконанням;

- підробка продукції;

- пограбування;

- промисловий шпіонаж;

- шахрайство;

- пошкодження найрізноманітнішими шляхами (вибух, підпал, обстріл та ін.).

Протиправні дії по відношенню до товарних матеріальних цінностей:

- відвертий терор;

- крадіжка;

- нанесення серйозних моральних та матеріальних збитків;

- зрив на довгий час нормального функціонування;

- вимагання великих сум грошей або яких-небудь пільг перед фактом терористичної загрози.

По відношенню до інформації та інформаційних ресурсів проявляються слідуючи загрози:

- цілісності;

- конфіденційності;

- повноти;

- доступності.

Здійснення загроз інформаційним ресурсам може бути створено:

- через наявні агентурні джерела в органах державного управління та комерційних структурах, що мають можливість отримання конфіденційної інформації (суди, податкові органи, комерційні банки та ін.);

- шляхом підкупу осіб, безпосередньо працюючих у фірмах або у структурах, безпосередньо пов’язаних із її діяльністю;

- шляхом перехоплення інформації, що циркулює в засобах та системах зв’язку і обчислювальної техніки за допомогою технічних засобів розвідки та здіймання інформації;

- шляхом підслухування конфіденційних переговорів та іншими способами несанкціонованого доступу до джерел конфіденційної інформації.

3. Цілі та завдання забезпечення безпеки підприємства

Сфера забезпечення безпеки підприємства достатньо багатогранна. Вона включає створення і підтримання такого стану правових, економічних та виробничих відносин, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, які гарантують стабільність функціонування підприємства в умовах ринкової економіки.

Цілі забезпечення безпеки підприємства визначаються головними завданнями його основної діяльності і спрямовуються на усунення зовнішніх та внутрішніх загроз економічному добробуту трудового колективу, усунення впливу негативних тенденцій розвитку, забезпечення сприятливих умов для досягнення завдань та мети, визначеної в Статуті даного підприємства.

Основною ціллю створення системи безпеки підприємства є попередження втрат під час його діяльності за рахунок розголошення, відтоку та несанкціонованого доступу до джерел конфіденційної інформації; крадіжка фінансових та матеріально-технічних засобів; пошкодження майна та цінностей; порушення роботи технічних засобів забезпечення виробничої діяльності, включаючи засоби інформатизації, а також попередження втрат персоналу підприємства.

Цілями системи безпеки є:

- захист прав підприємства, її структурних підрозділів та співробітників;

- збереження та ефективне використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів;

- підвищення іміджу та збільшення прибутків за рахунок забезпечення високої якості послуг та безпеки клієнтів.

Завданнями системи безпеки є:

- своєчасне виявлення та усунення загроз персоналу та ресурсам, причин та умов, внаслідок яких можливе нанесення фінансового, матеріального та морального збитків інтересам підприємства, порушенню його нормального функціонування та розвитку:

- віднесення інформації до категорії обмеженого доступу службової та комерційної таємниці, іншої конфіденційної інформації, що підлягає захисту від неправомірного використання) та інших ресурсів – до різних рівнів небезпеки завдання шкоди від їх втрати, що підлягають збереженню;

- створення механізму та умов оперативного реагування на загрози безпеці та проявлення негативних тенденцій в функціонуванні підприємства;

- ефективне попередження посягань на ресурси та загрози персоналу на основі комплексного підходу до безпеки;

- створення умов для максимально можливої компенсації та локалізації нанесених збитків неправомірними діями фізичних та юридичних осіб, для послаблення негативного впливу наслідків порушення безпеки на досягнення стратегічних завдань.

Цілями забезпечення безпеки підприємства являються:

- захист законних прав підприємства, всіх його підрозділів, трудових колективів і працівників при взаємовідносинах з державними структурами, закордонними партнерами і конкурентами; підтримання на відповідному рівні внутрішнього управління;

- збереження власності трудових колективів підприємства, її раціонального та ефективного використання в напрямку задоволення суспільних потреб;

- підвищення конкурентноздатності товарів та послуг підприємства, створення сприятливої ринкової кон’юнктури для їх реалізації в умовах конкуренції на внутрішньому і світовому ринку; підвищення рентабельності підприємства;

- досягнення внутрішньої та зовнішньої організаційної стабільності підприємства, надійності кооперативних зв’язків та недопущення односторонньої залежності від випадкових та недобросовісних партнерів;

- посилення дисципліни праці і її ефективності, створення стимулів та умов за для підвищення творчої активності колективу підприємства;

- виконання виробничих програм, досягнення необхідного рівня якості продукції та послуг, розвиток виробничих сил підприємства на передовій науково-технічній базі;

- підвищення технологічної конкурентноздатності, орієнтація техніки і технології на світові стандарти та лідерство в розробці та освоєнні нового обладнання та випущеної продукції;

- проведення на підприємстві фундаментальних досліджень та отримання переваг на приоритетних напрямках наукових досліджень, прискорення виробничо-технологічного освоєння власних найновіших наукових досягнень, посилення інтелектуального потенціалу підприємства.

- максимально повне інформаційне забезпечення економічної, виробничої та науково-технічної діяльності підприємства, збереження державних секретів та прав на інтелектуальну власність, підвищення ефективності використання наявної інформації в виховній роботі та в заходах по підвищенню репутації підприємства серед української громадськості та закордонних партнерів.

Завдання забезпечення безпеки підприємства визначаються необхідністю досягнення перерахованих цілей і являють собою потреби на розробку і реалізацію взаємопов’язаних заходів, в числі котрих наступні:

- виявлення фактів порушення зі сторони державних структур законів, випадків перевищення ними встановленої компетенції під час здійснення підприємством наукової та господарської діяльності, невиконання зі сторони споживачів та постачальників умов контрактів та договорів і інформування керівництва підприємства про ці порушення;

- виявлення загроз для стабільності роботи підприємства, несприятливих змін кон’юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків і проведення спеціальних заходів по їх попередженню;

- вивчення майбутніх партнерів по кооперації, аналіз їх фінансового становища та кредитоспроможності, виробничих ресурсів, рівня управлінського та інженерно-технічного персоналу, приоритетних напрямків їх розвитку, ділової репутації в урядових та ділових колах, міжнародних зв’язків;

- підготовка рекомендацій по розприділенню економічних зв’язків з контрагентами з метою не перевищення „критичних точок” залежності;

- виявлення і попередження загроз втрати підприємством технологічного лідерства та пониження технологічної конкурентноздатності, забезпечення захисту технологічних процесів;

- реалізація заходів по розділенню прав володіння, використання і розпоряджання секретною інформацією;

- реалізація заходів по організації патентно-ліцензійного захисту, в необхідних випадках – по засекреченню цінних комерційних відомостей, професійних звичок і знань, зразків техніки і технології та т.п., в межах наявних на підприємстві, авторських колективів, окремих його співробітників прав власності на інформацію;

- розробка та вдосконалення нормативної бази, визначення та організація захисту власних комерційних секретів;

- реалізація заходів протидій економічному шпіонажу;

- організація та проведення заходів по припиненню недобросовісної конкуренції;

- виявлення негативних тенденцій в трудових колективах, інформування про них керівництва підприємства та розробка відповідних рекомендацій;

- попередження вербування цінних працівників, посвячених в секрети підприємства;

- попередження дезінформаційних актів, що впливають на появу в діяльності підприємства безвихідних ситуацій;

- виявлення загроз фізичної безпеки приміщень, обладнання підприємства, розробка і реалізація заходів по їх попередженню;

- охорона території та матеріальних ресурсів підприємства;

- організація та проведення заходів по недопущенню надзвичайних подій, що можуть призвести до людських жертв та виходу із ладу основних фондів підприємства.

Створення в рамках підприємства Відділу безпеки та забезпечення ним перерахованих вище завдань, а також вирішення всього комплексу питань забезпечення безпеки організації, має бути засновано на передовій відповідній науково-методичній базі та шляхом підбору спеціалістів відповідної кваліфікації.

 

Основні проблеми розвитку економіки країни на сучасному етапі:

 

Щорічно Верховна Рада України ініціює зміни уряду, в першу чергу Прем’єр-міністра України.

Новий глава уряду формує, так звану на сучасному етапі – команду нових міністрів, кожен міністр формує команди міністерств, відомств, державних компаній та підпорядкованих відомствам державних компаній.

Новопризначені керівники державних компаній, формуючи свої команди, керуються в першу чергу не фаховою кваліфікацією кадрів а принципом – свій, чи чужий.

В решті решт, свояки, що призначені на посади заступників новопризначеного керівника, призначають свояків начальників департаментів, управлінь, відділів. Начальники відділів шляхом психологічного терору витісняють фахово підготовлених кадрових працівників, замінюючи їх теж свояками.

Таким чином із зміною галузевого керівника за два-три місяці в державних компаніях створюється команда, яку найкраще буде назвати – організоване злочинне угруповування.

Наслідком цього є абсолютна відсутність нормально поставленого менеджменту, вимивання високопрофесійних кадрів, усунення інтересів держави на задній план та завдання збитків державі на мільярди гривень.

Як правило, проходить чергова перереєстрація компаній із зміною назви, підприємствам-боржникам прощаються борги за певний відсоток, здійснюється максимальне використання потенціалу державних компаній для задоволення власних потреб нової команди.

Із зміною нового уряду, все починається спочатку, на більш високому рівні організації роботи по задоволенню потреб нової команди.

Що у цьому випадку втрачає держава:

1) Значні економічні збитки від ведення неефективної господарської діяльності;

2) Занепад тої чи іншої галузі через відсутність та невиконання цільових перспективних програм стратегічного розвитку;

3) Втрату кадрового потенціалу галузі;

4) Пряме пограбування шляхом укладення збиткових угод;

5) Зниження об’ємів виробництва та ріст цін;

6) Дезінформування держави стосовно реальних статистичних показників розвитку країни та стану реальних справ у галузі;

7) Заниження об’ємів сплати податків та необґрунтоване розбазарювання державних коштів.

 

Збитки, які отримує країна від неефективної діяльності однієї із державних компаній, чи відомств (а таких випадків сотні) дозволять покрити затрати на функціонування Міністерства економічної безпеки, отримати значний економічний ефект від попередження злочинних явищ на всьому економічному просторі країни та забезпечити точне та своєчасне виконання поставлених завдань керівництвом країни суб’єктами господарської діяльності та органами державної влади.

При нормальному підході до справи Міністерство економічної безпеки буде здатне за пів року забезпечити наведення порядку в країні.

Основні напрямки діяльності Міністерства економічної безпеки:

- Забезпечення економічної безпеки діяльності територіальних органів державної влади та місцевого самоврядування (обласних, районних, міських селищних та сільських);

- Забезпечення економічної безпеки діяльності галузевих міністерств та відомств.

- Забезпечення економічної безпеки діяльності державних компаній та господарських товариств державної власності;

- Забезпечення економічної безпеки діяльності стратегічних підприємств та життєво-важливих об’єктів;

- Забезпечення економічної безпеки держави стосовно діяльності громадських організацій та політичних партій.

 

Із існуючої практики, що склалась в країні, можна побачити, що відповідні органи починають проводити слідчі дії по фактах злочинів в економіці країни лише через великий проміжок часу, коли викрадені кошти відмиті, документи знищені, а викрадачі як правило давно знайшли можливість бути не покараними.

Боротьбу із відмиванням брудних коштів, розкраданням державного майна, нанесенням значних збитків підприємствам можливо проводити ще до того як на них хтось може посягнути.

Економічні злочини проводяться там, де їх можливо скоїти.

Завдання Міністерства економічної безпеки – створити в країні такі умови, щоб не стало місця для злочинної діяльності, шляхом відпрацювання досконалих технологій забезпечення економічної безпеки, а для реалізації позитивних творчих процесів розвитку країни та кожної окремої особистості обставини були якомога сприятливішими.

Що необхідно для реалізації даної програми:

1) Вивчення ситуації.

2) Підбір висококваліфікованих та досвідчених кадрів;

3) Проведення дослідження ринку та практичних заходів на відповідних об’єктах;

4) Створення науково-методичної бази та втілення прогресивних методів роботи;

5) Організація досконалої об’єктивної системи роботи, що не залежатиме від примх тієї чи іншої особи, а цілком захищатиме інтереси державної системи;

6) Тісна співпраця із громадськістю та науковим потенціалом країни;

7) Втілення сучасних маркетингових та інформаційних технологій, а також постійне вдосконалення та розвиток організації роботи даного відомства.

 

Економічний ефект в країні від діяльності відомства – до 25 мільярдів гривень по головних напрямках роботи:

- боротьба із тіньовою економікою (розкраданням);

- боротьба із відмиванням брудних коштів;

- боротьба із незаконним використанням бюджетних коштів в бюджетах всіх рівнів;

- боротьба із зловживанням службовим становищем керівниками відповідних підприємств та відомств, чи органів державної влади;

- забезпечення умов нормального функціонування господарських суб’єктів, що знаходяться у власності країни відповідно до ефективно прорахованої стратегії і тактики діяльності підприємств.

- покладення краю корупції, хабарництву та росту організованої злочинності в економічній сфері.

 

Основні структурні підрозділи діяльності Міністерства економічної безпеки:

- Апарат міністра та заступників міністра.

- Департамент забезпечення економічної безпеки діяльності територіальних органів державної влади та місцевого самоврядування (обласних, районних, міських селищних та сільських);

- Департамент забезпечення економічної безпеки діяльності галузевих міністерств та відомств.

- Департамент забезпечення економічної безпеки діяльності державних компаній та господарських товариств державної власності;

- Департамент забезпечення економічної безпеки діяльності стратегічних підприємств та життєво-важливих об’єктів;

- Департамент забезпечення економічної безпеки держави стосовно діяльності громадських організацій та політичних партій.

- Департамент проведення інформаційно-аналітичної роботи стосовно дослідження, зведення, планування, правового та методичного забезпечення діяльності структурних підрозділів та наукової організації праці.

- Департамент по супроводженню оперативно-слідчої діяльності органами внутрішніх справ, податковою поліцією, прокуратурою, досудової та судової діяльності.

- Загальний відділ.

- Відділ кадрів.

- Особливий відділ.

- Департамент бухгалтерського обліку, економіки та фінансів.

- Господарське управління.

- Територіальні управління Міністерства економічної

безпеки.

- Соціологічна служба.

 

 

Джерела фінансування:

1) Кошти державного бюджету;

2) Кошти місцевих бюджетів;

3) Кошти від господарських товариств за надання послуг по забезпеченню безпеки;

4) Процент від розкриття економічних злочинів.

 

 

Особливості та основні злочини,

що завдають реальної шкоди стану економічної безпеки

України:

- Щодо забезпечення економічної безпеки діяльності територіальних органів державної влади та місцевого самоврядування (обласних, районних, міських селищних та сільських);

- Щодо забезпечення економічної безпеки діяльності галузевих міністерств та відомств.

- Щодо забезпечення економічної безпеки діяльності державних компаній та господарських товариств державної власності;

- Щодо забезпечення економічної безпеки діяльності стратегічних підприємств та життєво-важливих об’єктів;

- Щодо забезпечення економічної безпеки держави стосовно діяльності громадських організацій та політичних партій.

 

 

Предыдущая статья:Дискретное косинусоидальное преобразование Следующая статья:Економічна безпека держави
page speed (0.028 sec, direct)