Всего на сайте:
119 тыс. 927 статей

Главная | Информатика

Поняття операційного середовища, операційної системи. Класифікації операційних систем.  Просмотрен 111

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) — це базовий комплекс програмного забезпечення, що виконує управління апаратним забезпеченням комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Операційна система звичайно складається з ядра операційної системи та базового набору прикладного програмного забезпечення.

Головні функції:

· - Виконання на вимогупрограмкористувача тих елементарних (низькорівневих) дій, які є спільними для більшостіпрограмногозабезпечення і часто зустрічаютьсямайже у всіхпрограмах (введення та виведенняданих, запуск і зупинкаіншихпрограм, виділення та вивільненнядодатковоїпам'ятітощо).

· - Стандартизований доступ до периферійнихпристроїв (пристроївведення-виведення).

· - Завантаженняпрограм у оперативнупам'ять і їхвиконання.

· - Керування оперативною пам'яттю (розподілміж процесами, організація віртуальноїпам'яті).

· - Керування доступом до данихенергонезалежнихносіїв (твердий диск, оптичні диски тощо), організованим у тійчиіншій файловійсистемі.

· - Забезпечення користувацькогоінтерфейсу.

· - Мережевіоперації, підтримка стеку мережевихпротоколів.

Відносно свого призначення, операційні системи бувають:

· - універсальні (для загальноговикористання);

· - спеціальні (для розв'язанняспеціальних задач);

· - спеціалізовані (виконуються на спеціальномуобладнанні);

· - однозадачні (в окремий момент часу можутьвиконуватилише одну задачу);

· - багатозадачні (в окремий момент часу здатнівиконуватибільшеоднієїзадачі);

· - однокористувацькі (в системівідсутнімеханізмиобмеження доступу до файлів та на використанняресурсівсистеми);

· - багатокористувацькі (система впроваджуєпоняття "власник файлу" та забезпечуємеханізмиобмеження на використанняресурсівсистеми (квоти)), всібагатокористувацькіопераційнісистемитакож є багатозадачними;

· - реального часу (система підтримуємеханізмивиконання задач реального часу, тобтотакі, для яких будь якіопераціїзавждивиконуються за наперед передбачуваний і незмінний при наступнихвиконаннях час).

Відносно способу встановлення (інсталяції) операційної системи, операційні системи бувають:

· - вмонтовані (такі, щозберігаються в енергонезалежнійпам'ятіобчислювальноїмашиниабо пристрою без можливостізаміни в процесіексплуатаціїобладнання);

· - невмонтовані(?) (такі, щоінсталюються на один з пристроївзберіганняінформаціїобчислювальноїмашини з можливістюподальшоїзаміни в процесіексплуатації).

Відносно відповідності стандартам операційні системи бувають:

· - стандартні (відповідають одному з загальноприйнятихвідкритихстандартів, найчастіше POSIX);

· - нестандартні (в тому числітакі, щорозробляютьсявідповідно до корпоративнихстандартів).

Відносно ліцензії, можливостей розширення та можливостей внесення змін до вихідного коду операційні системи бувають:

· - вільні - з вільнимипрограмним кодом (GNU, BSD, MIT)

· - відкриті (англ. opensource) - з відкритимпрограмним кодом;

· - власницькі (англ. proprietary) - комерційні з закритим кодом.

Операційне середовище - сукупністькомп'ютернихпрограм, щозабезпечує оператору можливістькеруватиобчислювальнимипроцесами і файлами.
Стандартом на операційнісистеми (ОС) визначені синтаксис і семантика мовиоболонки і утиліт, щостановлятьопераційнесередовищекомп'ютера, щопрацюєпідуправліннямтакої ОС.

Є операційнісередовища, щодозволяютьуправлятиобчислювальнимипроцесами і файлами в стандартнійопераційнійсистемі за допомогоюграфічногокористувальницькогоінтерфейсу, такі як Enlightenment, GNOME, KDE та ін

Існуютьтакожопераційнісередовища, призначені для роботипідальтернативнимиопераційними системами (наприклад, GEOS, MicrosoftWindows 1.0-3.x, 95, 98 і ME на базі MS-DOS), причому сама ОС можевключатися в поставку операційноїсередовища, а деякіальтернативні ОС (наприклад, Windows NT, Mac OS), навпаки, включаютьграфічніопераційнісередовища в свій склад.

Проявляєтьсятенденціявключати в операційнісередовищатакожнетрадиційнізасобивведення-виведенняданих (голосовевведення, синтез голосу, розпізнавання рукописного введення та ін. )

 

Предыдущая статья:Фаза 4 – Нарастание кризиса. Следующая статья:Інсталяція – це процес установлення програмного забезпечення на комп'ютер користувача за допомогою спеціальної програми – інсталятора.
page speed (0.0076 sec, direct)